Детальніше про ІЕУІТ

Інститут економіки, управління та інформаційних технологій утворений 1 вересня 2015 року шляхом об'єднання двох факультетів: факультету фінансів і обліку й факультету економіки та менеджменту, які мають власну багаторічну історію.

Факультет фінансів і обліку був найбільшим серед факультетів університету, за якістю підготовки фахівців заслужено має високий авторитет не тільки в межах ПУЕТ, а й в інших вищих навчальних закладах. Престижними та популярними в сучасних умовах є напрями підготовки: правознавство, міжнародна економіка, фінанси і кредит, облік і аудит, документознавство та інформаційні діяльність, філологія.

Передумовою становлення економічного факультету (з 2001 року – факультет фінансів і обліку) постала реорганізація 1 вересня 1968 року навчально-консультаційного пункту Львівського торговельно-економічного інституту в Полтавський заочний факультет Львівського торговельно-економічного інституту, на який здійснено набір 150 студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Економіка торгівлі».

Історія економічного факультету як самостійного навчально-наукового та адміністративного структурного підрозділу розпочинається з 1970 року, коли Полтавський заочний факультет Львівського торговельно-економічного інституту було реорганізовано у філію Львівського торговельно-економічного інституту, яка функціонувала до 4 червня 1974 року – до відкриття на її базі Полтавського кооперативного інституту.

Структура і склад факультету фінансів і обліку формувались відповідно до потреб розвитку економіки країни. До 1987 р. факультет готував спеціалістів з двох спеціальностей: «Економіка торгівлі» і «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності». З 1988 р. факультет готував фахівців за спеціальностями «Економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні» і «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності». Завершено роботу для відкриття підготовки кадрів з нової спеціальності «Фінанси і кредит», перший набір за якою здійснено вже у 1993 р. З 1996 року здійснюється набір на спеціальність «Міжнародна економіка». Останні роки характеризуються інтенсивністю розвитку економічних відносин, що має віддзеркалення у формуванні нових напрямів підготовки спеціалістів. Згодом відкрито нову спеціальність «Банківська справа», а з 2011 року відбуватиметься підготовка фахівців за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність». У 2014 р. здійснено перший набір напряму підготовки «Правознавство», а у 2015 р. – з «Філології» що відповідає викликам часу.

Щодо факультету економіки та менеджменту, історія якого бере початок з 1970 року, на початку 90-х років завдяки структурній реорганізації ПКІ було створено цей факультет. Результатом такої реорганізації став новостворений науково-навчальний підрозділ – кафедра економіки підприємства. Завдяки цим  змінам у ПКІ з'явилася випускова кафедра для підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства», що утворилася на базі колишніх спеціальностей «Економіка і управління в галузях агропромислового комплексу» та «Економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні». У 1994 році в Полтавському кооперативному інституті відкривалася ще одна нова спеціальність – «Менеджмент у виробничій сфері». На базі реорганізованого заготівельного факультету і названих вище кафедр та нових спеціальностей у виші того ж року було створено факультет економіки і менеджменту.

Характерною особливістю розвитку освітньої діяльності факультету економіки та менеджменту є диверсифікація напрямів фахової підготовки, яка проявляється у відкритті нових освітніх програм та оновлення відповідно вимогам часу вже існуючих. Так, у 1998 році спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері» стала називатися «Менеджмент організацій». Того ж року було відкрито нову спеціальність – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Починаючи з набору 2004 року, на факультеті здійснюється підготовка спеціалістів за двома новими спеціальностями – «Економічна кібернетика» та «Соціальна інформатика», з 2006 року – «Управління персоналом і економіка праці».

Головним пріоритетом у роботі зі студентами є висока професійна культура та всебічний розвиток особистості студента.

Якісну підготовку фахівців інституту забезпечує скоординована робота десяти кафедр інституту, з них – 9 випускові кафедри.

Інститут і його кафедри підтримують наукові та навчально-методичні зв'язки зі спорідненими факультетами і кафедрами університетів України та зарубіжних країн.

Важливе місце в діяльності інституту займає науково-дослідна робота студентів. За результатами науково-дослідної роботи студентів регулярно проводяться наукові конференції, видаються збірники наукових праць. Щороку студентські наукові роботи направляються на всеукраїнські та міжнародні конкурси. Студенти інституту неодноразово ставали стипендіатами Загальнонаціональної програми з підтримки талановитої молоді «Завтра.UA». Студенти інституту є активними учасниками волонтерських проектів, акцій здоров’я, проекту Global Management Challenge, міського фестивалю студентської реклами, обласного конкурсу «Краща студентська команда Полтавщини» тощо.