Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Керівні органи університету

Гаркуша Сергій Володимирович

проректор з міжнародних зв’язків

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація:
Тел. (0532) 50-24-76
e-mail: science@puet.edu.ua
e-mail: sv.garkusha3@gmail.com

д.т.н., професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах

• автор більше 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, в тому числі за кордоном. Серед них підготовлений один підручник з грифом МОН України; ряд електронних навчальних посібників, близько 40 наукових статей у фахових виданнях, більше 20 публікацій рецензованих у міжнародній науково-метричній базі Scopus. Автор 3 патентів на корисну модель та 1 патенту на винахід. Розробник дистанційних курсів з дисциплін «Інформаційні технології в ресторанному господарстві» та «Інформаційні технології в діловодстві»
• заступник головного редактора Наукового вісника ПУЕТ
• член вченої ради та науково-методичної ради університету, ректорату

Основні напрями роботи:

• Забезпечує реалізацію Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки в межах свої повноважень.
• Визначає компетенцію і затверджує функціональні обов’язки своїх заступників, керівників підрозділів та співробітників, що йому підпорядковуються.
• Видає розпорядження і дає вказівки, обов’язкові для підрозділів та працівників, які йому підпорядковані.
• Вирішує питання з організації, координації та контролю за процесами забезпечення якості діяльності університету в частині підготовки іноземних студентів.
• Вирішує питання з організації і управління освітнім процесом університету у частині підготовки іноземних студентів, роботою Інституту міжнародної освіти і кафедр з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, підготовки проектів штатного розпису науково-педагогічних працівників кафедр, інших структурних підрозділів, що задіяні у освітньому процесі для іноземних студентів:
- координує і контролює планування і організацію освітнього процесу та роботу інститутів, факультетів і кафедр з питань набору на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства;
- організовує і контролює розробку стандартів вищої освіти університету (освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових програм) зі спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм з підготовки іноземних студентів ступеня бакалавра, ступеня магістра, доктора філософії;
- організовує і контролює розробку навчальних планів та робочих навчальних планів з підготовки іноземних студентів на навчальний рік зі спеціальностей, контролює їх впровадження в освітній процес
- затверджує робочі навчальні плани і робочі навчальні програми з навчальних дисциплін, графіки освітнього процесу на навчальний рік, розклад навчальних занять для іноземних студентів і організовує контроль їх виконання;
- організовує контроль за якістю проведення навчальних занять для іноземних студентів науково-педагогічними працівниками, реалізацією змісту навчальних дисциплін;
- контролює роботу з формування та створення умов для роботи екзаменаційних комісій з проведення підсумкової атестації іноземних студентів;
- координує, контролює та організовує розробку та запровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, сучасних методів і засобів організації самостійної роботи іноземних студентів.
• Здійснює управління, контроль та організацію освітнього процесу за заочною (дистанційною) формою навчання іноземних студентів за такими напрямами:
- контроль за розробкою і впровадженням дистанційних технологій навчання іноземних студентів;
- контроль за роботою кафедр університету з підготовки дистанційних курсів для іноземних студентів заочної (дистанційної) форми навчання;
- затвердження робочих навчальних планів і дотриманням графіків освітнього процесу іноземних студентів заочної (дистанційної) форми навчання;
- контроль за веденням та оформленням документації, на основі якої організовується навчання іноземних студентів за заочною (дистанційною) формою навчання та фіксуються його результати.
• Вносить пропозиції щодо вдосконалення управління та діяльності інститутів, факультетів та структурних підрозділів університету в частині роботи з іноземними студентами.
• Вирішує питання з організації кадрового забезпечення освітнього процесу іноземних студентів:
- організовує контроль за формуванням штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр, задіяних у освітньому процесі іноземних студентів;
- організовує контроль за формуванням кадрового складу кафедр, задіяних у освітньому процесі іноземних студентів;
- контролює: направлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; направлення на навчальну, виробничу практики та стажування іноземних студентів; своєчасність затвердження тем дипломних і магістерських проектів (робіт); своєчасність затвердження тем курсових проектів (робіт); склад і порядок роботи Екзаменаційних комісій; виконання розпоряджень, обов’язкових для виконання інститутами, факультетами, кафедрами з питань організації і проведення освітнього процесу іноземних студентів;
• Вирішує питання з організації, координації та контролю навчально-методичної роботи у частині роботи з іноземними студентами:
- координує і контролює планування і організацію навчально-методичної роботи факультетів і кафедр, вирішує питання, пов’язані з навчально-методичною діяльністю факультетів і кафедр, задіяних у освітньому процесі іноземних студентів;
- організовує та контролює розробку сучасного навчально-методичного забезпечення, проведення науково-практичних семінарів, підготовку та перепідготовку, консультування науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів та іншого персоналу, задіяного у освітньому процесі іноземних студентів;
- організовує вдосконалення програм наскрізної практичної підготовки іноземних студентів на весь період навчання та контролює діяльність кафедр і факультетів/інститутів щодо їх практичного виконання.
• Вирішує організаційні питання, пов’язані з діяльністю університету у частині підготовки іноземних студентів:
- подає пропозиції про заохочення або накладання дисциплінарних стягнень на директорів, деканів, їх заступників, завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників, керівників структурних підрозділів, що підпорядковані йому та / або задіяних у освітньому процесі іноземних студентів;
- здійснює особистий прийом науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів університету, розглядає листи, заяви та скарги з питань організації і проведення навчальних занять, екзаменаційних сесій, формування науково-педагогічних кадрів, задіяних у освітньому процесі іноземних студентів;
- візує плани роботи інститутів, факультетів, кафедр; індивідуальні плани роботи деканів та завідувачів кафедр на наступний навчальний рік у частині підготовки іноземних студентів;
- організовує укладення договорів університету про співпрацю у сфері підготовки іноземців та осіб без громадянства;
- підписує індивідуальні навчальні плани та залікові книжки іноземних студентів.
• Організовує проведення зустрічей із закордонними партнерами з питань співробітництва в освітній, науковій та виробничій сферах.
• Організовує роботу інститутів, факультетів та випускових кафедр з формування баз виробничих практик іноземних студентів на передових підприємствах і установах.
• Забезпечує ефективну діяльність інституту і кафедр щодо запровадження практико-орієнтованого навчання шляхом реалізації програм наскрізної практичної підготовки іноземних студентів на весь період навчання.
• Забезпечує організацію та супровід міжнародного стажування іноземних студентів на робочих місцях відповідно до концепції практико-орієнтованого навчання.
• Організовує спільно з інститутом і кафедрами навчання іноземних студентів за програмами подвійного диплому з закордонними закладами освіти.
• Організовує укладання договорів із закордонними закладами вищої освіти, міжнародними фондами з питань наукової та освітньої діяльності іноземних студентів.
• Здійснює організацію роботи з питань набору іноземних громадян та осіб без громадянства за денною та заочною формами навчання на спеціальності ступеня бакалавра, магістра, доктора філософії, а також підготовки іноземців та осіб без громадянства до вступу у заклади вищої освіти.
• Забезпечує організацію роботи з агентами з набору іноземних студентів в Україні та за кордоном.
• Забезпечує контроль за дотриманням чинного законодавства в частині набору та організації освітнього процесу іноземних студентів.
• В межах повноважень, визначених ректором, представляє інтереси університету в закордонних закладах вищої освіти, міжнародних організаціях, бере безпосередню участь у вирішенні питань, пов’язаних з міжнародними зв’язками у частині роботи з іноземними студентами.
• Організовує поширення іміджевої та рекламної інформації про діяльність університету за кордоном.
• Організовує оновлення та тиражування рекламних буклетів про університет та розміщення іміджевих і рекламних матеріалів про його діяльність на сайті університету в мережі Інтернет.
• Організовує заходи щодо включення університету до програм презентацій і виставок освітньої діяльності закладів вищої освіти за кордоном.
• Здійснює організацію і координацію профорієнтаційної роботи кафедр, інституту, факультетів з питань набору іноземних студентів на навчання в університеті.
• Сприяє участі іноземних студентів у наукових конференціях, конкурсах дипломних і магістерських робіт (проектів), олімпіадах міжнародного, всеукраїнського та загальноуніверситетського рівнів, виставках.
• Організовує роботу студентських творчих об’єднань і залучає до роботи в них іноземних студентів всіх спеціальностей.
• Організаційно забезпечує і контролює роботу кураторів академічних груп, кафедр, факультетів/інститутів з виховання іноземних студентів поза освітнім процесом, в гуртожитках.
• Координує та контролює виховну роботу науково-педагогічних працівників з іноземними студентами та побут в студентських гуртожитках.
• Забезпечує поселення іноземних студентів та забезпечує контроль за дотримання чинного законодавства в частині проживання іноземних студентів в гуртожитках.
• Забезпечує контроль за додержанням паспортного режиму іноземними студентами.
• Подає пропозиції ректорату щодо підвищення якості виховної роботи з іноземними студентами на факультетах/інститутах і кафедрах.
• Розглядає конфліктні ситуації, випадки порушення іноземними студентами навчальної дисципліни, моральності, норм етики.
• Забезпечує належну трудову дисципліну науково-педагогічних працівників і співробітників університету, які здійснюють обслуговування освітнього процесу іноземних студентів.
• Проректор з міжнародних зв’язків очолює:
- Інститут міжнародної освіти.
• Проректор з міжнародних зв’язків є членом:
- вченої ради університету;
- науково-методичної ради університету;
- ректорату.
• Проректор з міжнародних зв’язків в межах своїх функціональних обов’язків організовує, координує та контролює діяльність:
- Інституту міжнародної освіти;
- кафедр;
- міжнародних центрів університету.