Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Керівні органи університету

Гаркуша Сергій Володимирович

Проректор з наукової роботи

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація:
Тел. (0532) 50-24-76
e-mail: science@puet.edu.ua
e-mail: sv.garkusha3@gmail.com

д.т.н., професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах

• автор більше 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, в тому числі за кордоном. Серед них підготовлений один підручник з грифом МОН України; ряд електронних навчальних посібників, близько 40 наукових статей у фахових виданнях, більше 20 публікацій рецензованих у міжнародній науково-метричній базі Scopus. Автор 3 патентів на корисну модель та 1 патенту на винахід. Розробник дистанційних курсів з дисциплін «Інформаційні технології в ресторанному господарстві» та «Інформаційні технології в діловодстві»
• заступник головного редактора Наукового вісника ПУЕТ
• член вченої ради та науково-методичної ради університету, ректорату

Основні напрями роботи:

• організація і координація реалізації Концепції наукової діяльності університету
• організація ефективної роботи наукових шкіл кафедр
• організація роботи аспірантури та докторантури
• організація, координація та контроль здійснення науково-дослідної роботи кафедр та виконання ними планів науково-дослідних робіт
• організація науково-дослідної роботи студентів
• організація проведення міжнародних, всеукраїнських та внутрішньовузівських науково-практичних конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, “круглих столів” тощо
• організація укладання договорів з вищими навчальними закладами країн ближнього і далекого зарубіжжя, міжнародними фондами з наукової та освітньої діяльності
• в межах повноважень, визначених ректором, представлення інтересів університету в зарубіжних вищих навчальних закладах, міжнародних організаціях, участь у вирішенні всіх питань, пов’язаних з науковою діяльністю

Організовує, координує і контролює діяльність:

• науково-організаційного відділу
• відділу аспірантури і докторантури
• науково-дослідного центру економічних досліджень
• Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння розвитку кооперації
• галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв
• науково-дослідного центру «Незалежна експертиза»
• науково-технічного центру
• редакції Наукового вісника ПУЕТ
• наукового студентського товариства

Напрями наукових досліджень:

• підвищення продуктивності безпроводових телекомунікаційних систем
• структурна та функціональна самоорганізація безпроводових телекомунікаційних систем
• методика викладання спеціальних дисциплін
• методика викладання у вищій школі