Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Керівні органи університету

Гаркуша Сергій Володимирович

Проректор з наукової роботи

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація:

Тел. (0532) 50-24-76
e-mail: science@uccu.org.ua
science@puet.edu.ua
sv.garkusha3@gmail.com


 
 • д.т.н., професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах;
 • автор більше 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, в тому числі за кордоном. Серед них підготовлений один підручник з грифом МОН України; ряд електронних навчальних посібників, близько 40 наукових статей у фахових виданнях, більше 20 піблікацій рецензованих у міжнародній науково-метричній базі Scopus. Автор 3 патентів на корисну модель та  1 патенту на винахід. Розробник дистанційних курсів з дисциплін «Інформаційні технології в ресторанному господарстві» та «Інформаційні технології в діловодстві»;
 • заступник головного редактора Наукового вісника ПУЕТ;
 • член вченої ради та науково-методичної ради університету, ректорату.

Основні напрями роботи:

 • організація і координація реалізації Концепції наукової діяльності університету;
 • організація ефективної роботи наукових шкіл кафедр;
 • організація роботи аспірантури та докторантури;
 • організація, координація та контроль здійснення науково-дослідної роботи  кафедр та виконання ними планів науково-дослідних робіт;
 • організація науково-дослідної роботи студентів;
 • організація проведення міжнародних, всеукраїнських та внутрішньовузівських науково-практичних конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, “круглих столів” тощо;
 • організація укладання договорів з вищими навчальними закладами країн ближнього і далекого зарубіжжя, міжнародними фондами з наукової та освітньої діяльності;
 • в межах повноважень, визначених ректором, представлення інтересів університету в зарубіжних вищих навчальних закладах, міжнародних організаціях, участь у вирішенні всіх питань, пов’язаних з науковою діяльністю.


Організовує, координує і контролює діяльність:

 • науково-організаційного відділу;
 • відділу аспірантури і докторантури;
 • науково-дослідного центру економічних досліджень;
 • Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння розвитку кооперації;
 • галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв;
 • науково-дослідного центру «Незалежна експертиза»;
 • науково-технічного центру;
 • редакції Наукового вісника ПУЕТ;
 • наукового студентського товариства.


Напрями наукових досліджень:

 • підвищення продуктивності безпроводових телекомунікаційних систем;
 • структурна та функціональна самоорганізація безпроводових телекомунікаційних систем;
 • методика викладання спеціальних дисциплін;
 • методика викладання у вищій школі.