Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Керівні органи університету

Манжура Олександр Васильович

Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація:

Кабінет 438
Тел. (0532) 50-94-11
prorektor_manzhura@uccu.org.ua
manzhura11@ukr.net

prof@puet.edu.ua


 

Проректор з науково-педагогічної роботи є:

 • головою комісії ректорату з трудових спорів;
 • членом вченої ради університету;
 • членом науково-методичної ради університету;
 • членом комісії з розподілу випускників;
 • членом ректорату.

В межах своїх функціональних обов’язків організує, координує і контролює діяльність:

 • профорієнтаційна робота в університеті;
 • центру зв’язків з виробництвом;
 • загальноуніверситетської ради студентського самоврядування;
 • Центру мистецтв і дозвілля;
 • спортивного комплексу;
 • медично-оздоровчого пункту;
 • ради студентських гуртожитків;
 • ради кураторів;
 • музею університету;
 • асоціації випускників університету;
 • газети «Університетський вісник».

 

Манжура О. В., проректор з науково-педагогічної роботи (зв’язки з виробництвом і громадськістю, соціальний захист працівників, профорієнтаційна робота, гуманітарна освіта і виховання студентів), за дорученням ректора та першого проректора:

 1. Розробляє перспективні програми розвитку зв’язків університету з виробництвом, забезпечує їх виконання.
 2. Організовує вдосконалення програм наскрізної практичної підготовки студентів на весь період навчання та забезпечує ефективну діяльність кафедр і факультетів щодо їх практичного виконання.
 3. Забезпечує організацію заходів, спрямованих на зростання якості і економічної ефективності зв’язків університету з виробництвом та проведення виробничих практик.
 4. Організовує укладення договорів університету, факультетів і кафедр про співробітництво, виробничі практики студентів із районними та обласними спілками споживчої кооперації, їх підприємствами і організаціями, державними і підприємницькими господарюючими суб’єктами і структурами. Контролює виконання укладених договорів.
 5. Здійснює організаційно-методичне та практичне забезпечення виробничих практик студентів університету.
 6. Організовує роботу факультетів та випускових кафедр з формування баз виробничих практик студентів на передових підприємствах і установах. Координує організаційні та організаційно-методичні заходи щодо переходу від класичної (колективної) форми виробничих практик до індивідуального стажування студентів на виробництві з обраної спеціальності у відповідності до програм практичної підготовки.
 7. Організовує моніторинг ринку праці та доведення інформації про його стан до студентів-випускників.
 8. Організовує проведення Днів кар’єри, Ярмарок посад для випускників університету.
 9. Організовує розподіл випускників на робочі місця.
 10. Подає звіти ректорату та вченій раді університету про стан та напрями вдосконалення профорієнтаційної роботи факультетів і кафедр, набору студентів на навчання та працевлаштування випускників.
 11. Координує роботу факультетів і кафедр по здійсненню їх зв’язків з випускниками університету.
 12. Розробляє програми розвитку співробітництва та взаємодії університету з органами влади та місцевого самоврядування, органами управління освітою та керівниками освітніх закладів І-ІІ рівнів акредитації, молодіжними організаціями, засобами масової інформації.
 13. Розробляє і організовує виконання річних програм зв’язків університету з громадськістю, інформаційного висвітлення навчальної, наукової, виховної і громадської діяльності навчального закладу в електронних та друкованих засобах масової інформації, представництво університету в органах управління освітою, школах та ліцеях, технікумах і коледжах, інших вузах України та зарубіжного простору.
 14. Організовує маркетингові дослідження щодо вивчення параметрів ринку електронних та друкованих засобів масової інформації, видавництв рекламної і популярної літератури.
 15. Організовує поширення через засоби масової інформації та рекламну продукцію університету кращий досвід навчальної, наукової, виховної та громадської діяльності студентів і викладачів університету.
 16. Ініціює в органах управління освітою проведення в університеті олімпіад та конкурсів випускників середніх шкіл, гімназій і ліцеїв та забезпечувати їх інформаційне висвітлення і рекламу.
 17. Ініціює проведення в університеті зустрічей, круглих столів, конференцій замовників на навчання, директорів середніх освітніх закладів та роботодавців.
 18. Організовує поширення іміджевої та рекламної інформації про діяльність університету в середніх школах, гімназіях та ліцеях, технікумах і коледжах.
 19. Організовує набір випускників середніх шкіл для навчання з підготовки до незалежного тестування і в профільних класах університету.
 20. Забезпечує участь викладачів і студентів, представників ректорату, органів студентського самоуправління, творчих та спортивних колективів в проведенні навчально-наукових, суспільно-політичних, культурно-просвітницьких та спортивно-оздоровчих заходах, які проводяться органами влади та місцевого самоврядування міста і області, молодіжними організаціями.
 21. Організовує поширення інформації про діяльність університету через кооперативні технікуми та коледжі, локальні центри дистанційного навчання, випускників навчального закладу.
 22. Організовує заходи щодо включення університету до програм презентацій і виставок освітньої діяльності вищих навчальних закладів області та України.
 23. Організовує оновлення та тиражування рекламного буклету про університет та розміщення іміджевих і рекламних матеріалів про його діяльність на сайті університету в мережі Інтернет.
 24. Забезпечує функціонування веб-сайту ПУЕТ в мережі Інтернет.
 25. Організовує діяльність редакційної колегії, підготовку та випуск газети університету «Університетський вісник».
 26. Бере участь в роботі місцевих органів влади, громадського самоврядування та молодіжних організацій, ініціює прийняття ними рішень щодо проведення в університеті або за його участі міських та обласних акцій навчального, наукового та виховного характеру, стверджувати через проведення таких заходів позитивний імідж університету.
 27. Розробляє проекти кошторисів фінансового забезпечення виконання зобов’язань згідно з п. 4.13 – 4.25 і річних планів роботи та звітує про їх виконання.
 28. Проводить дослідження стану соціального розвитку колективу ПУЕТ і педагогічних колективів інших вищих навчальних закладів України.
 29. Організовує розробку та практичне впровадження науково обґрунтованих програм соціального розвитку трудового колективу університету.
 30. Проводить аналіз соціальних запитів працівників університету, їх пропозицій щодо поліпшення техніки безпеки та умов праці.
 31. Готує матеріали та пропозиції щодо укладення колективного договору ректорату з профспілковим комітетом та кошторису його виконання.
 32. Готує пропозиції щодо ефективного використання коштів, передбачених для задоволення соціальних потреб членів колективу.
 33. Забезпечує організацію і контроль надання соціальних пільг і виплат працівникам університету згідно з діючим законодавством.
 34. Виконує обов’язки співголови в погоджувальній комісії ректорату і профкому щодо укладення та виконання колективного договору.
 35. Бере участь в розробці Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги членам колективу, здійснювати контроль за їх виконанням.
 36. Бере участь у вирішенні питань поліпшення житлових умов працівників університету.
 37. Надає організаційну допомогу сім’ям та структурним підрозділами при похованні працівників і пенсіонерів університету.
 38. Виносить на Конференцію, трудового колективу актуальні проблеми соціального розвитку університету та проекти рішень, спрямованих на реалізацію політики ректорату з цих питань.
 39. Здійснює організаційні заходи з підготовки працівників університету щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, та усунення наслідків у разі їх виникнення.
 40. Здійснює організацію і координацію профорієнтаційної роботи кафедр і факультетів з питань набору студентів на навчання в університеті.
 41. Забезпечує поширення інформації про набір на навчання в університеті серед випускників шкіл, коледжів і технікумів, товариствах, спілках та установах і організаціях споживчої кооперації.
 42. Організовує проведення Днів відкритих дверей ПУЕТ.
 43. Забезпечує організацію підготовки до незалежного тестування.
 44. Здійснює постійне вивчення потреби у фахівцях з вищою освітою та організовувати укладання довгострокових договорів на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів для споживчої кооперації та підприємств і організацій інших форм власності.
 45. Забезпечує розробку і впровадження Концепції виховної роботи з студентами, виходячи із Закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти.
 46. Здійснює керівництво і розробляє Положення університету щодо організації і проведення патріотичного, естетичного, правового і трудового виховання студентської молоді та про соціальний захист студентів та аспірантів університету.
 47. Організовує проведення наукових та науково-методичних досліджень з питань патріотичного, естетичного, правового, екологічного і трудового виховання студентської молоді та соціального захисту студентів і аспірантів, забезпечує впровадження їх результатів у виховний процес.
 48. Сприяє участі студентів у наукових конференціях, конкурсах дипломних і магістерських робіт (проектів), олімпіадах міжнародного, всеукраїнського та загальноуніверситетського рівнів, виставках.
 49. Підтримує ініціативу органів студентського самоврядування щодо підвищення ефективності науково-дослідної роботи студентських наукових гуртків та професійних клубів.
 50. Організовує роботу студентських творчих об’єднань і залучає до роботи в них студентів всіх спеціальностей.
 51. Організовує проведення семінарів з науково-педагогічними працівниками – кураторами академічних груп з питань патріотичного, естетичного, правового, екологічного і трудового виховання студентської молоді.
 52. Організовує і здійснює керівництво підготовкою і проведенням загальноуніверситетських виховних заходів зі студентами.
 53. Здійснює перспективне та річне планування виховної роботи з студентами, організовує цю роботу на кафедрах та факультетах, керує виконанням цих планів.
 54. Організаційно забезпечує і контролює роботу кураторів академічних груп, кафедр, факультетів з виховання студентів поза навчальним процесом, в гуртожитках.
 55. Організовує та сприяє розвитку творчих здібностей студентів і аспірантів шляхом залучення їх до участі в художній самодіяльності, спортивно-масових заходах.
 56. Організовує роботу кураторів академічних груп.
 57. Забезпечує участь студентів і аспірантів університету в масових заходах міста, Київського в м. Полтава районі, в державних святах та визначних подіях.
 58. Забезпечує участь студентів у виконанні господарських робіт згідно з розпорядженнями райвиконкому, міськвиконкому, облдержадміністрації, чергуванні в добровільній народній дружині.
 59. Готує обґрунтування і забезпечує організацію надання соціальної допомоги і пільг студентам і аспірантам університету згідно з діючим законодавством.
 60. Готує проекти наказів щодо заохочення та преміювання та надання матеріальної допомоги студентам і аспірантам.
 61. Розробляє пропозиції щодо використання фонду соціальної допомоги студентам і аспірантам.
 62. Подає пропозиції ректорату щодо підвищення якості виховної роботи з студентами на факультетах і кафедрах.
 63. Щорічно звітує про результати роботи на засіданні вченої ради університету.
 64. Координує та контролює виховну роботу викладачів зі студентами та побут в студентських гуртожитках.
 65. Здійснює координацію і сприяє організації роботи рад студентського самоврядування університету та факультетів, студентських гуртожитків, студентської художньої самодіяльності.
 66. Розглядає конфліктні ситуації, випадки порушення студентами трудової дисципліни, моральності, норм етики.
 67. Здійснює розробку та реалізацію заходів по формуванню корпоративної культури.
 68. Визначає зміст та відповідає за якість гуманітарного виховання студентів університету
 69. Забезпечує дотримання в університеті нормативних вимог законодавства України та Правління Укоопспілки щодо державної таємниці та нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці.