Університет
Головна / Університет / Організаційна структура / Інші підрозділи / Науково-методичний центр управління якістю діяльності

Науково-методичний центр управління якістю діяльності

 

Відділ забезпечення якості діяльності: Огуй Наталія Іванівна

№ кабінету 339

Телефон: 0532 50-92-35 
 

Метою роботи Центру є розробка та впровадження заходів,  спрямованих на підвищення рівня управління якістю діяльністю університету, вдосконалення організації навчального процесу, поліпшення методичного забезпечення навчання студентів та реалізації завдань, передбачених Програмою розвитку університету відповідно вимог міжнародних і державних стандартів ISO серії 9000.

Начальник науково-методичного центру управління якістю діяльності – кандидат економічних наук, доцент Огуй Наталія Іванівна.

У складі науково-методичного центру управління якістю діяльності працюють:

 • Сектор  «Інноваційні технології навчання та організації навчального процесу»
 • Сектор «Моніторинг якості освітньої діяльності»
 • Сектор «Внутрішній аудит процесів діяльності»

Основні завдання 

Науково-методичного центру управління якістю діяльності

 • Визначення умов перспективного  цілісного розвитку особистості та поточних рішень в межах реалізації Програми розвитку Полтавського університету економіки і торгівлі відповідно до принципів загального менеджменту якості.
 • Наукове обґрунтування, розроблення і впровадження новітніх технологій навчання та методів контролю знань, вмінь, навичок студентів.
 • Впровадження результатів наукових досліджень з питань інформаційного і методичного забезпечення навчального процесу за інноваційними технологіями навчання та методів контролю знань, організації навчального процесу за кредитно-модульною системою.
 • Організація проведення наукових досліджень з питань вдосконалення методичного забезпечення управління якістю діяльності, форм і методів навчально-виховної діяльності університету щодо підготовки фахівців
 • Вивчення, узагальнення та поширення міжнародного і вітчизняного досвіду роботи підрозділів університету з питань управління якістю діяльності університету.
 • Сприяння консолідації зусиль всіх структурних підрозділів на вирішення питань, пов’язаних з забезпеченням умов цілісного розвитку особистості, якості діяльності університету, поліпшення ефективності навчальної і виховної діяльності студентів
 • Взаємодія із партнерами університету з питань управління якістю діяльності.
 • Забезпечення іміджу університету, пропагування програми цілісного розвитку соціально зрілої особистості.

Сектор  «Інноваційні технології навчання та організації навчального процессу»

 1. Наукове обґрунтування, розробка, експериментальна перевірка та впровадження результатів наукових досліджень з проблем управління якістю діяльності, форм і методів, новітніх технологій навчання та методів контролю навчального процесу, вдосконалення професійно-педагогічної  підготовки науково-педагогічних працівників.
 2. Формування, узгодження та реалізація єдиної політики покращення якості діяльності університету, підвищення якості діяльності, конкурентоспроможності освітніх послуг.
 3. Узгодження дій всіх структурних підрозділів університету з питань реалізації стратегічного напряму підвищення якості діяльності.
 4. Організація, вивчення та розповсюдження кращого досвіду діяльності у сфері якості серед науково-педагогічних працівників  університету.
 5. Формування тематики та організаційне забезпечення проведення наукових досліджень з проблем управління якістю діяльності, форм і методів навчального процесу, практичної підготовки фахівців, новітніх технологій навчання та методів контролю знань студентів.
 6. Організація підготовки та проведення науково-методичних конференцій, семінарів і тренінгів з впровадження інноваційних технологій навчання та організації навчального процесу.
 7. Організація підготовки та проведення конкурсів у сфері якості на    краще методичне забезпечення навчального процесу,  використання новітніх освітніх технологій, використання електронних інформаційних ресурсів і технологій.
 8. Методичне керівництво роботою школи педагогічної майстерності та школи управлінського персоналу, школи молодого викладача.
 9. Організаційно-методичне забезпечення заходів щодо впровадження інноваційних технологій навчання кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Сектор «Моніторинг якості освітньої діяльності»

 1. Проведення моніторингу процесів щодо реалізації програм і проектів за окремими напрямами стратегічного плану розвитку університету.
 2. Організаційне та методичне забезпечення проведення всіх видів моніторингу освітньої діяльності (навчальної діяльності студентів, якості проведення навчальних занять та інших форм навчальної роботи, якості методичного забезпечення навчального процесу, рівня задоволеності замовників освітніх послуг тощо).
 3. Аналіз та підготовка аналітичних матеріалів за результатами моніторингу освітньої діяльності.
 4. Інформування керівництва та структурних підрозділів щодо результатів моніторингу діяльності системи якості діяльності.
 5. Підготовка пропозицій щодо поліпшення якості надання освітніх послуг, викладання дисциплін, методичного забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів.
 6. Управління стандартизацією освітніх послуг в межах загальноуніверситетської системи менеджменту якості.
 7. Організація підготовки та проведення нарад і семінарів з питань управління якістю освітньої діяльності.

Сектор «Внутрішній аудит процесів діяльності»

 1. Проведення внутрішнього аудиту системи якості діяльності університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту                        9001:2008.
 2. Адекватне відображення результатів внутрішнього аудиту всіх процесів в його документаційному забезпеченні.
 3. Виявлення невідповідностей процесів і результатів діяльності університету.
 4. Планування та здійснення коригувальних і запобіжних дій з метою усунення фактичних і потенційних причин невідповідностей.
 5. Розробка пропозицій для обґрунтованих та ефективних рішень, спрямованих на усунення виявлених недоліків та порушень процесів діяльності Університету.
 6. Забезпечення дотримання всіма співробітниками університету при виконанні своїх службових обов’язків вимог законодавства та нормативних актів в галузі освіти, освітньо-професійних стандартів в діяльності університету, внутрішніх документів, що визначають політику, стратегію та тактику університету у сфері управління якістю діяльності.
 7. Забезпечення контролю за своєчасною ідентифікацією, оцінкою та прийняттям заходів щодо мінімізації відхилень і порушень процесів та результатів в межах діяльності Університету.
 8. Інформування керівництва та структурних підрозділів щодо результатів внутрішнього аудиту системи якості діяльності.
 9. Ефективна взаємодія з зовнішніми аудиторами, органами державного та відомчого управління з питань діяльності та функціонування системи управління якістю Університету.
 10. Підтримка і подальший розвиток системи управління якістю діяльності Університету.

 

БУКЛЕТ (Система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

Положення про структурний підрозділ ПУЕТ