Університет
Головна / Університет / Ліцензування та акредитація
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Науково-навчальний центр

Контактна інформація

36014, Полтава, вул. Коваля, 3 (кімн.203)

 Тел. (0532) 56-05-49

 E-mail: nc@puet.edu.ua


 

 

Директор науково-навчального центру — доцент Герман Наталія Володимирівна
 

У складі науково-навчального центру функціонують:

 • відділ планування та організації навчального процесу, (каб. 203. тел. (0532) 56-05-49)
 • сектор ліцензування та акредитації
 • відділ студентської документації, завідувач – Борщенко Юлія Валеріївна (каб. 342, тел. (053-2) 50-92-06).

Науково-навчальний центр виконує наступні завдання:

 • Перспективне та стратегічне планування, організація та координація навчального процесу в університеті.
 • Організаційно-методичне забезпечення та координація навчально-педагогічної діяльності університету.
 • Координація роботи кафедр та факультетів, підготовка і подання Міністерству освіти і науки України, Державній акредитаційній комісії та іншим державним органам матеріалів з ліцензування та акредитації освітньої діяльності.
 • Розробка навчальних планів, графіків навчального процесу, індивідуальних навчальних планів студентів та ін.
 • Планування обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) кафедр і підрозділів університету.
 • Контроль, облік і аналіз проведення навчальних занять та самостійної роботи студентів.
 • Контроль за виконанням кафедрами робочих навчальних планів і програм.
 • Контроль за організацією та проведенням кафедрами навчального процесу.
 • Контроль і аналіз виконання запланованих обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) працівників кафедр по семестрах та за рік.
 • Формування потоків студентів за напрямами, спеціальностями, курсами, освітньо-кваліфікаційними рівнями, формами навчання.
 • Складання розкладів навчальних, індивідуальних занять, екзаменаційних сесій, роботи Державних екзаменаційних комісій денної та заочної форм навчання.
 • Планування і організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
 • Координація роботи випускових кафедр з формування тем дипломних і магістерських робіт, закріплення керівників і рецензентів.
 • Формування голів та складу Державних екзаменаційних комісій за освітньо-кваліфікаційними рівнями та фахами.
 • Координація політики оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Організація оформлення поновлення на навчання, паралельне, повторне навчання та дозволу на вивчення додаткових навчальних дисциплін.
 • Інформування кафедр та підрозділів Університету про нові нормативні документи та накази Міністерства освіти і науки України.
 • Формування наказів ректора з питань організації навчального процесу та особового складу студентів.
 • Підготовка звітів, пов’язаних з навчальною роботою, складання річного звіту Університету за основними показниками освітньої діяльності та подання звіту до Укоопспілки.
 • Розподіл та закріплення аудиторного фонду за кафедрами.
 • Приймання від приймальної комісії особових справ студентів, ведення їх протягом терміну навчання студента.
 • Комплектування особових справ студентів та підготовка їх до передачі в архів.
 • Видача та облік бланків академічних довідок.
 • Ведення бази даних студентів DP 2000 (програма МОН України), замовлення і видача дипломів за напрямами, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями, формами навчання.

Основні функції науково-навчального центру полягають у плануванні і організації та контролі освітньої діяльності (навчального процесу) кафедр.

Функції планування та організації – це планування, організація та координація освітньої діяльності (навчального процесу) з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців на основі державних, галузевих і університетських стандартів вищої освіти і системи менеджменту якості.

Функція контролю – це контроль за якістю та своєчасністю виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки фахівців, планів і графіків навчального процесу за основними показниками.

 

Розклад занять

 

Програма управління якістю освітньої діляьності ПУЕТ на  2013-2020 роки

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПУЕТ на 2017-2022 р.р

Концепция ПУЕТ 2010

Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств

Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за ступенем бакалавра на 2018-2019 навчальний рік

Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за освітнім рівнем бакалавра (скорочений термін навчання) на 2018-2019 навчальний рік

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за ступенем магістра на 2018-2019 навчальний рік

 Ліцензовані обсяги підготовки фахівців станом на 01 жовтня 2018 року

 Контингент студнетів денної та заочної форм навчання станом на 01.10.2018

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2014

 Положення про організацію освітнього процесу

 Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2015 рік

 Положення про порядок вибору студентами вибіркових дисциплін 2015

 Положення про факультет

 Порядок проведення конкурсного відбору ПУЕТ

 Положення про Екзаменаційну комісію ПУЕТ

ЗВІТ ПУЕТ - 2017

 Звіт 2-3 нк ПУЕТ (денна)

 Звіт 2-3 нк ПУЕТ (заочна)

 ПУЕТ_Звіт 2016-2017

Результати моніторингу якості освіти 2016-2017 - 04.05.2017

 Матеріально-технічне забезпечення

 Наказ № 11-Н Про запровадження модуля друку дипломів в iZETA-2016 - 01.02.2016

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

 

 

 

 

Студентський клуб "ЛІДЕР"


з 10 по 12 грудня 2018 року

з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працюють експертні комісії:

 

«Педагогіка вищої школи» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки у складі:

голова комісії – Сотська Галина Іванівна – заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної Академії педагогічних наук України,

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор;

член комісії – Акімова Ольга Вікторівна – завідувач кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2018 року № 2336-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

 


«Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа у складі:

голова комісії – Михайлюк Олександр Володимирович – завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, доктор історичних наук, професор;

член комісії – Гомотюк Оксана Євгенівна – завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національної металургійної академії України, доктор історичних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України 30 листопада 2018 року № 2334-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

 


«Товарознавство та експертиза в митній справі» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у складі:

голова комісії – Одарченко Андрій Миколайович – декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор,;

член комісії – Сидоренко Олена Володимирівна – професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Київського національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2018 року № 2335-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

 


«Товарознавство і комерційна діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у складі:

голова комісії – Мардар Марина Ромиківна - проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Одеської національної академії харчових технологій, доктор технічних наук, професор;

член комісії – Одарченко Микола Семенович – завідувач кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидат технічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 листопада 2018 року № 2194-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

 

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації