Університет
Головна / Університет / Ліцензування та акредитація

Науково-навчальний центр

Контактна інформація

36014, Полтава, вул. Коваля, 3 (кімн.203)

 Тел. (053-22) 2-18-36

 E-mail: uo@uccu.org.ua

nc@puet.edu.ua


 

 

Директор науково-навчального центру — доцент Герман Наталія Володимирівна
 

У складі науково-навчального центру функціонують:

 • відділ планування та організації навчального процесу, (каб. 203. тел. (053-22) 2-18-36)
 • сектор ліцензування та акредитації
 • відділ студентської документації, завідувач – Борщенко Юлія Валеріївна (каб. 342, тел. (053-2) 50-92-06).

Науково-навчальний центр виконує наступні завдання:

 • Перспективне та стратегічне планування, організація та координація навчального процесу в університеті.
 • Організаційно-методичне забезпечення та координація навчально-педагогічної діяльності університету.
 • Координація роботи кафедр та факультетів, підготовка і подання Міністерству освіти і науки України, Державній акредитаційній комісії та іншим державним органам матеріалів з ліцензування та акредитації освітньої діяльності.
 • Розробка навчальних планів, графіків навчального процесу, індивідуальних навчальних планів студентів та ін.
 • Планування обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) кафедр і підрозділів університету.
 • Контроль, облік і аналіз проведення навчальних занять та самостійної роботи студентів.
 • Контроль за виконанням кафедрами робочих навчальних планів і програм.
 • Контроль за організацією та проведенням кафедрами навчального процесу.
 • Контроль і аналіз виконання запланованих обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) працівників кафедр по семестрах та за рік.
 • Формування потоків студентів за напрямами, спеціальностями, курсами, освітньо-кваліфікаційними рівнями, формами навчання.
 • Складання розкладів навчальних, індивідуальних занять, екзаменаційних сесій, роботи Державних екзаменаційних комісій денної та заочної форм навчання.
 • Планування і організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
 • Координація роботи випускових кафедр з формування тем дипломних і магістерських робіт, закріплення керівників і рецензентів.
 • Формування голів та складу Державних екзаменаційних комісій за освітньо-кваліфікаційними рівнями та фахами.
 • Координація політики оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Організація оформлення поновлення на навчання, паралельне, повторне навчання та дозволу на вивчення додаткових навчальних дисциплін.
 • Інформування кафедр та підрозділів Університету про нові нормативні документи та накази Міністерства освіти і науки України.
 • Формування наказів ректора з питань організації навчального процесу та особового складу студентів.
 • Підготовка звітів, пов’язаних з навчальною роботою, складання річного звіту Університету за основними показниками освітньої діяльності та подання звіту до Укоопспілки.
 • Розподіл та закріплення аудиторного фонду за кафедрами.
 • Приймання від приймальної комісії особових справ студентів, ведення їх протягом терміну навчання студента.
 • Комплектування особових справ студентів та підготовка їх до передачі в архів.
 • Видача та облік бланків академічних довідок.
 • Ведення бази даних студентів DP 2000 (програма МОН України), замовлення і видача дипломів за напрямами, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями, формами навчання.

Основні функції науково-навчального центру полягають у плануванні і організації та контролі освітньої діяльності (навчального процесу) кафедр.

Функції планування та організації – це планування, організація та координація освітньої діяльності (навчального процесу) з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців на основі державних, галузевих і університетських стандартів вищої освіти і системи менеджменту якості.

Функція контролю – це контроль за якістю та своєчасністю виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки фахівців, планів і графіків навчального процесу за основними показниками.

 

Розклад занять

 

Програма управління якістю освітньої діляьності ПУЕТ на  2013-2020 роки

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПУЕТ на 2017-2022 р.р

Концепция ПУЕТ 2010

Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на 2017-2018 навчальний рік

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за освітнім рівнем бакалавра (скорочений термін навчання) на 2017-2018 навчальний рік

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на 2017-2018 навчальний рік

 Ліцензовані обсяги ПУЕТ станом на 01.10.2017

 Контингент студентів ПУЕТ станом на 01.10.2017

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2014

 Положення про організацію освітнього процесу

 Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2015 рік

 Положення про порядок вибору студентами вибіркових дисциплін 2015

 Положення про факультет

 Порядок проведення конкурсного відбору ПУЕТ

 Положення про Екзаменаційну комісію ПУЕТ

ЗВІТ ПУЕТ - 2017

 Звіт 2-3 нк ПУЕТ (денна)

 Звіт 2-3 нк ПУЕТ (заочна)

 ПУЕТ_Звіт 2016-2017

Результати моніторингу якості освіти 2016-2017 - 04.05.2017

 Матеріально-технічне забезпечення

 Наказ № 11-Н Про запровадження модуля друку дипломів в iZETA-2016 - 01.02.2016

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

 

 

Оголошення

З 26 по 28 грудня 2016 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра експертною комісією у складі:
Ткаченко Наталія Андріївна – завідувач кафедри технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів Одеської національної академії харчових технологій, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Щербак Олена Валентинівна – декан факультету біотехнології та природокористування Харківської державної зооветеринарної академії, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник ,експерт.
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.12.2016 року № 442-А «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія"

 

Науково-навчальний центр

 

З 16 по 18 січня 2017 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальності 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» (181 «Харчові технології» освітня програма «Технології в ресторанному господарстві») за ступенем магістра експертною комісією у складі:

Тележенко Любов Миколаївна – завідувач кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Гринченко Ольга Олексіївна – завідувач кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор, експерт.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 року № 13-А «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ВИСНОВКИ експертної комісії

Науково-навчальний центр

 

З 18 по 20 січня 2017 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» (011 «Науки про освіту» освітня програма «Педагогіка вищої школи») за ступенем магістра експертною комісією у складі:

Савенкова Людмила Олексіївна – завідувач кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор педагогічних наук, професор, голова комісії;

Козлова Олена Григорівна – завідувач кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор, експерт.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 року № 14-А «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ВИСНОВКИ експертної комісії

Науково-навчальний центр

 

З 23 по 25 січня 2017 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальності 8.15010009 «Місцеве самоврядування» (074 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Місцеве самоврядування») за ступенем магістра експертною комісією у складі:

Амосов Олег Юрійович – завідувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Гончарук Наталія Трохимівна – професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор, експерт.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 року № 31-А «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ВИСНОВКИ експертної комісії

 

Науково-навчальний центр

 

З 22 по 24 березня 2017 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальностей 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність», 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» (за Переліком 2015 - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітні програми «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі») за ступенем магістра експертною комісією у складі:

Пелик Леся Василівна – завідувач кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів Львівського торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Осика Віктор Анатолійович – декан факультету торгівлі та маркетингу Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат технічних наук, доцент, експерт;

Одарченко Микола Семенович – завідувач кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидат технічних наук, професор, експерт.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.03.2017 року № 381-А «Про проведення акредитаційної експертизи»).

 

ПУЕТ Висновки акредитації ТЕМС

ПУЕТ Висновки акредитації ТКД

 

Науково-навчальний центр

Студентський клуб "ЛІДЕР"