Університет
Головна / Університет / Ліцензування та акредитація

Науково-навчальний центр

Контактна інформація

36014, Полтава, вул. Коваля, 3 (кімн.203)

 Тел. (053-22) 2-18-36

 E-mail: uo@uccu.org.ua

nc@puet.edu.ua


 

 

Директор науково-навчального центру — доцент Герман Наталія Володимирівна
 

У складі науково-навчального центру функціонують:

 • відділ планування та організації навчального процесу, (каб. 203. тел. (053-22) 2-18-36)
 • сектор ліцензування та акредитації
 • відділ студентської документації, завідувач – Борщенко Юлія Валеріївна (каб. 342, тел. (053-2) 50-92-06).

Науково-навчальний центр виконує наступні завдання:

 • Перспективне та стратегічне планування, організація та координація навчального процесу в університеті.
 • Організаційно-методичне забезпечення та координація навчально-педагогічної діяльності університету.
 • Координація роботи кафедр та факультетів, підготовка і подання Міністерству освіти і науки України, Державній акредитаційній комісії та іншим державним органам матеріалів з ліцензування та акредитації освітньої діяльності.
 • Розробка навчальних планів, графіків навчального процесу, індивідуальних навчальних планів студентів та ін.
 • Планування обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) кафедр і підрозділів університету.
 • Контроль, облік і аналіз проведення навчальних занять та самостійної роботи студентів.
 • Контроль за виконанням кафедрами робочих навчальних планів і програм.
 • Контроль за організацією та проведенням кафедрами навчального процесу.
 • Контроль і аналіз виконання запланованих обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) працівників кафедр по семестрах та за рік.
 • Формування потоків студентів за напрямами, спеціальностями, курсами, освітньо-кваліфікаційними рівнями, формами навчання.
 • Складання розкладів навчальних, індивідуальних занять, екзаменаційних сесій, роботи Державних екзаменаційних комісій денної та заочної форм навчання.
 • Планування і організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
 • Координація роботи випускових кафедр з формування тем дипломних і магістерських робіт, закріплення керівників і рецензентів.
 • Формування голів та складу Державних екзаменаційних комісій за освітньо-кваліфікаційними рівнями та фахами.
 • Координація політики оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Організація оформлення поновлення на навчання, паралельне, повторне навчання та дозволу на вивчення додаткових навчальних дисциплін.
 • Інформування кафедр та підрозділів Університету про нові нормативні документи та накази Міністерства освіти і науки України.
 • Формування наказів ректора з питань організації навчального процесу та особового складу студентів.
 • Підготовка звітів, пов’язаних з навчальною роботою, складання річного звіту Університету за основними показниками освітньої діяльності та подання звіту до Укоопспілки.
 • Розподіл та закріплення аудиторного фонду за кафедрами.
 • Приймання від приймальної комісії особових справ студентів, ведення їх протягом терміну навчання студента.
 • Комплектування особових справ студентів та підготовка їх до передачі в архів.
 • Видача та облік бланків академічних довідок.
 • Ведення бази даних студентів DP 2000 (програма МОН України), замовлення і видача дипломів за напрямами, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями, формами навчання.

Основні функції науково-навчального центру полягають у плануванні і організації та контролі освітньої діяльності (навчального процесу) кафедр.

Функції планування та організації – це планування, організація та координація освітньої діяльності (навчального процесу) з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців на основі державних, галузевих і університетських стандартів вищої освіти і системи менеджменту якості.

Функція контролю – це контроль за якістю та своєчасністю виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки фахівців, планів і графіків навчального процесу за основними показниками.

 

Розклад занять

 

Програма управління якістю освітньої діляьності ПУЕТ на  2013-2020 роки

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПУЕТ на 2017-2022 р.р

Концепция ПУЕТ 2010

Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на 2017-2018 навчальний рік

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за освітнім рівнем бакалавра (скорочений термін навчання) на 2017-2018 навчальний рік

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на 2017-2018 навчальний рік

 Ліцензовані обсяги ПУЕТ станом на 01.10.2017

 Контингент студентів ПУЕТ станом на 01.10.2017

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2014

 Положення про організацію освітнього процесу

 Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2015 рік

 Положення про порядок вибору студентами вибіркових дисциплін 2015

 Положення про факультет

 Порядок проведення конкурсного відбору ПУЕТ

 Положення про Екзаменаційну комісію ПУЕТ

ЗВІТ ПУЕТ - 2017

 Звіт 2-3 нк ПУЕТ (денна)

 Звіт 2-3 нк ПУЕТ (заочна)

 ПУЕТ_Звіт 2016-2017

Результати моніторингу якості освіти 2016-2017 - 04.05.2017

 Матеріально-технічне забезпечення

 Наказ № 11-Н Про запровадження модуля друку дипломів в iZETA-2016 - 01.02.2016

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

 

 

З 15 по 17 січня 2018 року з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працює експертна комісія у складі:

голови комісії – Бостана Сергія Костянтиновича – доктора юридичних наук, професора, професора кафедри конституційного, адміністративного та трудового права юридичного факультету Запорізького національного технічного університету;

члена комісії – Волошина Юрія Олексійовича – доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, завідувача кафедри міжнародного права Національного авіаційного університету.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2018 року № 18-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи  Право ступінь магістра  2018

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ до акредитаційної експертизи Право ступінь магістра  2018

Поривняльна таблиця Якісні показники до  акредитаційної експертизи  Право ступінь магістра  2018

Науково-навчальний центр

 

З 29 по 31 січня 2018 року з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Туризм зі спеціальності 242 Туризм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працює експертна комісія у складі:

голови комісії – Лимана Сергія Івановича, завідувача кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії культури, доктора історичних наук, професора;

члена комісії – Парфіненка Анатолія Юрійовича, завідувача кафедри туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидата історичних наук, доцента.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2018 року № 17-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВИСНОВКИ акредитаційної експертизи  ТУРИЗМ ступінь магістра  2018

PDF iconЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ до акредитаційної експертизи ТУРИЗМ ступінь магістра  2018

PDF iconПоривняльна таблиця Якісні показники до  акредитаційної експертизи  Туризм ступінь магістра  2018

 

Науково-навчальний центр

 

 

Студентський клуб "ЛІДЕР"