Університет
Головна / Університет / Ліцензування та акредитація
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Науково-навчальний центр

Контактна інформація

36014, Полтава, вул. Коваля, 3 (кімн.203)

 Тел. (0532) 56-05-49

 E-mail: uo@uccu.org.ua

nc@puet.edu.ua


 

 

Директор науково-навчального центру — доцент Герман Наталія Володимирівна
 

У складі науково-навчального центру функціонують:

 • відділ планування та організації навчального процесу, (каб. 203. тел. (0532) 56-05-49)
 • сектор ліцензування та акредитації
 • відділ студентської документації, завідувач – Борщенко Юлія Валеріївна (каб. 342, тел. (053-2) 50-92-06).

Науково-навчальний центр виконує наступні завдання:

 • Перспективне та стратегічне планування, організація та координація навчального процесу в університеті.
 • Організаційно-методичне забезпечення та координація навчально-педагогічної діяльності університету.
 • Координація роботи кафедр та факультетів, підготовка і подання Міністерству освіти і науки України, Державній акредитаційній комісії та іншим державним органам матеріалів з ліцензування та акредитації освітньої діяльності.
 • Розробка навчальних планів, графіків навчального процесу, індивідуальних навчальних планів студентів та ін.
 • Планування обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) кафедр і підрозділів університету.
 • Контроль, облік і аналіз проведення навчальних занять та самостійної роботи студентів.
 • Контроль за виконанням кафедрами робочих навчальних планів і програм.
 • Контроль за організацією та проведенням кафедрами навчального процесу.
 • Контроль і аналіз виконання запланованих обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) працівників кафедр по семестрах та за рік.
 • Формування потоків студентів за напрямами, спеціальностями, курсами, освітньо-кваліфікаційними рівнями, формами навчання.
 • Складання розкладів навчальних, індивідуальних занять, екзаменаційних сесій, роботи Державних екзаменаційних комісій денної та заочної форм навчання.
 • Планування і організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
 • Координація роботи випускових кафедр з формування тем дипломних і магістерських робіт, закріплення керівників і рецензентів.
 • Формування голів та складу Державних екзаменаційних комісій за освітньо-кваліфікаційними рівнями та фахами.
 • Координація політики оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Організація оформлення поновлення на навчання, паралельне, повторне навчання та дозволу на вивчення додаткових навчальних дисциплін.
 • Інформування кафедр та підрозділів Університету про нові нормативні документи та накази Міністерства освіти і науки України.
 • Формування наказів ректора з питань організації навчального процесу та особового складу студентів.
 • Підготовка звітів, пов’язаних з навчальною роботою, складання річного звіту Університету за основними показниками освітньої діяльності та подання звіту до Укоопспілки.
 • Розподіл та закріплення аудиторного фонду за кафедрами.
 • Приймання від приймальної комісії особових справ студентів, ведення їх протягом терміну навчання студента.
 • Комплектування особових справ студентів та підготовка їх до передачі в архів.
 • Видача та облік бланків академічних довідок.
 • Ведення бази даних студентів DP 2000 (програма МОН України), замовлення і видача дипломів за напрямами, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями, формами навчання.

Основні функції науково-навчального центру полягають у плануванні і організації та контролі освітньої діяльності (навчального процесу) кафедр.

Функції планування та організації – це планування, організація та координація освітньої діяльності (навчального процесу) з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців на основі державних, галузевих і університетських стандартів вищої освіти і системи менеджменту якості.

Функція контролю – це контроль за якістю та своєчасністю виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки фахівців, планів і графіків навчального процесу за основними показниками.

 

Розклад занять

 

Програма управління якістю освітньої діляьності ПУЕТ на  2013-2020 роки

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПУЕТ на 2017-2022 р.р

Концепция ПУЕТ 2010

Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на 2017-2018 навчальний рік

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за освітнім рівнем бакалавра (скорочений термін навчання) на 2017-2018 навчальний рік

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на 2017-2018 навчальний рік

 Ліцензовані обсяги ПУЕТ станом на 01.10.2017

 Контингент студентів ПУЕТ станом на 01.10.2017

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2014

 Положення про організацію освітнього процесу

 Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2015 рік

 Положення про порядок вибору студентами вибіркових дисциплін 2015

 Положення про факультет

 Порядок проведення конкурсного відбору ПУЕТ

 Положення про Екзаменаційну комісію ПУЕТ

ЗВІТ ПУЕТ - 2017

 Звіт 2-3 нк ПУЕТ (денна)

 Звіт 2-3 нк ПУЕТ (заочна)

 ПУЕТ_Звіт 2016-2017

Результати моніторингу якості освіти 2016-2017 - 04.05.2017

 Матеріально-технічне забезпечення

 Наказ № 11-Н Про запровадження модуля друку дипломів в iZETA-2016 - 01.02.2016

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

 

З 26 по 28 лютого 2018 року

з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працюють експертні комісії:


«Облік і аудит» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у складі:

голова комісії – Чижевська Людмила Віталіївна – професор кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Лазаришина Інна Дмитрівна – професор кафедри обліку та оподаткування Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 147-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Банківська справа» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у складі:

голова комісії – Школьник Інна Олександрівна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Давиденко Надія Миколаївна – завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 143-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Бізнес-адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» у складі:

голова комісії – Гросул Вікторія Анатоліївна – завідувач кафедри економіки та управління Харківської державного університету харчування та торгівлі, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Кузнєцов Едуард Анатолійович – завідувач кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 145-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» у складі:

голова комісії – Федорченко Андрій Васильович – завідувач кафедри маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор;

член комісії – Савицька Наталія Леонідівна – завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 149-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» зі спеціальності 181 «Харчові технології» у складі:

голова комісії – Гринченко Ольга Олексіївна – завідувач кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор;

член комісії – Юкало Володимир Глібович – професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор біологічних наук, професор

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 148-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» у складі:

голова комісії – Свідло Карина Володимирівна – декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор;

член комісії – Кравченко Михайло Федорович – завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 146-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Курортна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» у складі:

голова комісії – Мілашовська Ольга Іванівна – завідувач кафедри готельно-ресторанної справи Мукачівського державного університету, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Малюк Людмила Петрівна – професор кафедри готельного та ресторанного бізнесу Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 144-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

Науково-навчальний центр

 

 

 

 

Студентський клуб "ЛІДЕР"