Університет
Головна / Університет / Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації

Контактна інформація

36014, Полтава, вул. Коваля, 3 (кімн.300а)

 Тел. (0532) 56-05-49

 E-mail: uopuet@gmail.com


 

 

Начальник науково-методичного відділу ліцензування та акредитації — доцент Герман Наталія Володимирівна
 

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації виконує основні завдання:

  • Перспективне та стратегічне планування в університеті.
  • Координація роботи кафедр та факультетів, інститутів, підготовка і подання Міністерству освіти і науки України, Акредитаційній комісії та іншим державним органам матеріалів з ліцензування та акредитації освітньої діяльності.
  • Розробка освітніх програм, навчальних планів.
  • Координація підготовки організаційно-методичного забезпечення освітніх програм.
  • Планування і організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
  • Інформування кафедр та підрозділів Університету про нові нормативні документи та накази Міністерства освіти і науки України.
  • Формування наказів ректора з питань освітньої діяльності.

Основні функції науково-методичного відділу ліцензування та акредитації полягають у плануванні, координації,організації та контролю якості освітньої діяльності

Функції планування та організації – це планування, організація та координація освітньої діяльності з метою забезпечення якості підготовки висококваліфікованих фахівців на основі державних та університетських стандартів вищої освіти і системи менеджменту якості.

Функція контролю – це контроль за якістю та своєчасністю виконання вимог освітніх програм з підготовки фахівців, навачльних планів.

 

Розклад занять

 

Програма управління якістю освітньої діляьності ПУЕТ на  2013-2020 роки

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПУЕТ на 2017-2022 р.р

Концепция ПУЕТ 2010

Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств

Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за ступенем бакалавра на 2018-2019 навчальний рік

Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за освітнім рівнем бакалавра (скорочений термін навчання) на 2018-2019 навчальний рік

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за ступенем магістра на 2018-2019 навчальний рік

 Ліцензовані обсяги підготовки фахівців станом на 01 жовтня 2018 року

 Контингент студнетів денної та заочної форм навчання станом на 01.10.2018

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2014

 Положення про організацію освітнього процесу

 Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2015 рік

 Положення про порядок вибору студентами вибіркових дисциплін 2015

 Положення про факультет

 Порядок проведення конкурсного відбору ПУЕТ

 Положення про Екзаменаційну комісію ПУЕТ

ЗВІТ ПУЕТ - 2018

 ПУЕТ ЗВІТ 2017-2018 н.р.

Результати моніторингу якості освіти 2016-2017 - 04.05.2017

 Матеріально-технічне забезпечення

 Наказ № 11-Н Про запровадження модуля друку дипломів в iZETA-2016 - 01.02.2016

 Наказ № 151-Н Про перелик платних послуг - 03.07.2015

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

 

 

 

 

Студентський клуб "ЛІДЕР"


з 10 по 12 грудня 2018 року

з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працюють експертні комісії:

 

«Педагогіка вищої школи» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки у складі:

голова комісії – Сотська Галина Іванівна – заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної Академії педагогічних наук України,

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор;

член комісії – Акімова Ольга Вікторівна – завідувач кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2018 року № 2336-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon011 ПВШ ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon011 ПВШ ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ - ПВШ маг - 10.09.2018

PDF icon011 ПВШ Якісні показники до акредитації маг


«Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа у складі:

голова комісії – Михайлюк Олександр Володимирович – завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, доктор історичних наук, професор;

член комісії – Гомотюк Оксана Євгенівна – завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національної металургійної академії України, доктор історичних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України 30 листопада 2018 року № 2334-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon029 ДІД ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon029 ДІД ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ - маг

PDF icon029 ДІД Якісні показники до акредитації  маг


«Товарознавство та експертиза в митній справі» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у складі:

голова комісії – Одарченко Андрій Миколайович – декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор,;

член комісії – Сидоренко Олена Володимирівна – професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Київського національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2018 року № 2335-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon076 ТЕМС ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon076 ТЕМС ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ маг

PDF icon076 ТЕМС Якісні показники до акредитації  маг


«Товарознавство і комерційна діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у складі:

голова комісії – Мардар Марина Ромиківна - проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Одеської національної академії харчових технологій, доктор технічних наук, професор;

член комісії – Одарченко Микола Семенович – завідувач кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидат технічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 листопада 2018 року № 2194-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon076 ТКД ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon076 ТКД ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ маг

PDF icon076 ТКД Якісні показники до акредитації маг

 

з 12 по 14 грудня 2018 року

з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працюють експертні комісії:

 

«Економічна кібернетика» зі спеціальності 051 Економіка у складі:

голова комісії – Роскладка Андрій Анатолійович – завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Григорук Павло Михайлович – завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2018 року № 2577-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon051 ЕК ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon051 ЕК ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ маг

PDF icon051 ЕК Якісні показники до акредитації  маг


«Менеджмент і адміністрування» зі спеціальності 073 Менеджмент у складі:

голова комісії – Дергачева Вікторія Вікторівна – завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Масленніков Євген Іванович – професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2018 року № 2573-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon073 МЕН ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon073 МЕН Порівняльна таблиця маг

PDF icon073 МЕН Якісні показники до акредитації маг


«Технології в ресторанному господарстві» зі спеціальності 181 Харчові технології у складі:

голова комісії – Гринченко Ольга Олексіївна – завідувач кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор;

член комісії – Гніцевич Вікторія Альбертівна – д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2018 року № 2574-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon181 ТРГ ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon181 ТРГ ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІГ маг

PDF icon181 ТРГ Якісні показники до акредитації маг


«Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» зі спеціальності 181 Харчові технології у складі:

голова комісії – Демидов Ігор Миколайович – професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук;

член комісії – Пешук Людмила Василівна – завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових продуктів, доктор сільськогосподарських наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2018 року № 2579-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon181 ТКМ ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon181 ТКМ ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ маг

PDF icon181 ТКМ Якісні показники до акредитації маг


«Місцеве самоврядування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування у складі:

голова комісії – Гончарук Наталія Трохимівна - професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор;

член комісії – Стрельцов Володимир Юрійович – провідний науковий співробітник наукового відділу проблем управління у сфері цивільного захисту Навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, доктор наук з державного управління, доцент.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2018 року № 2582-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon281 МС ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon281 МС ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ маг

PDF icon281 МС Якісні показники до акредитації маг

з 17 по 19 грудня 2018 року

з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працюють експертні комісії:

«Економіка підприємства» зі спеціальності 051 Економіка у складі:

голова комісії – Шиян Дмитро Вікторович  завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Єрмаков Олександр Юхимович – завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку Національного біоресурсів і природокористування, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України 07 грудня 2018 року № 2687-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon051 ЕП ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon051 ЕП ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ маг

PDF icon051 ЕП Якісні показники до акредитації маг


«Фінанси і кредит» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа і страхування у складі:

голова комісії – Крутова Анжеліка Сергіївна – завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор економічних наук, професор,

член комісії – Виговська Наталія Георгієвна - завідувач кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України 07 грудня 2018 року № 2699-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon072 ФК ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon072 ФК ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ маг

PDF icon072 ФК Якісні показники до акредитації маг


«Комп’ютерні науки» спеціальності 122 Комп’ютерні науки у складі:

голова комісії – Михальов Олександр Ілліч – завідувач кафедри інформаційних технологій і систем Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор,

член комісії – Рамазанов Султан Курбанович – професор кафедри інформаційних систем в економіці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор технічних наук, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 2736-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon122 ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon122 КН ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ маг

PDF icon122 КН Якісні показники до акредитації маг


«Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини у складі:

голова комісії – Шталь Тетяна Валеріївна – декан факультету міжнародних економічних відносин Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор,

член комісії – Стукало Наталія Вадимівна – декан факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 2681-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon292 МЕВ ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon292 МЕВ ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ маг

PDF icon292 МЕВ Якісні показники до акредитації  маг

 

 

з 18 по 20 грудня 2018 року з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працюють експертні комісії:

«Управління персоналом та економіка праці» зі спеціальності 051 Економіка у складі:

голова комісії – Никифоренко Валерій Григорович – завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор,;

член комісії – Лопушняк Галина Степанівна – професор кафедри управління персоналом і економіки праці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України 06 грудня 2018 року № 2575-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon051 УПЕП ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ маг

PDF icon051 УПЕП ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ маг

PDF icon051 УПЕП Якісні показники до акредитації маг

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації