Університет
Головна / Університет / Ліцензування та акредитація
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Науково-навчальний центр

Контактна інформація

36014, Полтава, вул. Коваля, 3 (кімн.203)

 Тел. (0532) 56-05-49

 E-mail: uo@uccu.org.ua

nc@puet.edu.ua


 

 

Директор науково-навчального центру — доцент Герман Наталія Володимирівна
 

У складі науково-навчального центру функціонують:

 • відділ планування та організації навчального процесу, (каб. 203. тел. (0532) 56-05-49)
 • сектор ліцензування та акредитації
 • відділ студентської документації, завідувач – Борщенко Юлія Валеріївна (каб. 342, тел. (053-2) 50-92-06).

Науково-навчальний центр виконує наступні завдання:

 • Перспективне та стратегічне планування, організація та координація навчального процесу в університеті.
 • Організаційно-методичне забезпечення та координація навчально-педагогічної діяльності університету.
 • Координація роботи кафедр та факультетів, підготовка і подання Міністерству освіти і науки України, Державній акредитаційній комісії та іншим державним органам матеріалів з ліцензування та акредитації освітньої діяльності.
 • Розробка навчальних планів, графіків навчального процесу, індивідуальних навчальних планів студентів та ін.
 • Планування обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) кафедр і підрозділів університету.
 • Контроль, облік і аналіз проведення навчальних занять та самостійної роботи студентів.
 • Контроль за виконанням кафедрами робочих навчальних планів і програм.
 • Контроль за організацією та проведенням кафедрами навчального процесу.
 • Контроль і аналіз виконання запланованих обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження) працівників кафедр по семестрах та за рік.
 • Формування потоків студентів за напрямами, спеціальностями, курсами, освітньо-кваліфікаційними рівнями, формами навчання.
 • Складання розкладів навчальних, індивідуальних занять, екзаменаційних сесій, роботи Державних екзаменаційних комісій денної та заочної форм навчання.
 • Планування і організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
 • Координація роботи випускових кафедр з формування тем дипломних і магістерських робіт, закріплення керівників і рецензентів.
 • Формування голів та складу Державних екзаменаційних комісій за освітньо-кваліфікаційними рівнями та фахами.
 • Координація політики оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Організація оформлення поновлення на навчання, паралельне, повторне навчання та дозволу на вивчення додаткових навчальних дисциплін.
 • Інформування кафедр та підрозділів Університету про нові нормативні документи та накази Міністерства освіти і науки України.
 • Формування наказів ректора з питань організації навчального процесу та особового складу студентів.
 • Підготовка звітів, пов’язаних з навчальною роботою, складання річного звіту Університету за основними показниками освітньої діяльності та подання звіту до Укоопспілки.
 • Розподіл та закріплення аудиторного фонду за кафедрами.
 • Приймання від приймальної комісії особових справ студентів, ведення їх протягом терміну навчання студента.
 • Комплектування особових справ студентів та підготовка їх до передачі в архів.
 • Видача та облік бланків академічних довідок.
 • Ведення бази даних студентів DP 2000 (програма МОН України), замовлення і видача дипломів за напрямами, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями, формами навчання.

Основні функції науково-навчального центру полягають у плануванні і організації та контролі освітньої діяльності (навчального процесу) кафедр.

Функції планування та організації – це планування, організація та координація освітньої діяльності (навчального процесу) з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців на основі державних, галузевих і університетських стандартів вищої освіти і системи менеджменту якості.

Функція контролю – це контроль за якістю та своєчасністю виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки фахівців, планів і графіків навчального процесу за основними показниками.

 

Розклад занять

 

Програма управління якістю освітньої діляьності ПУЕТ на  2013-2020 роки

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПУЕТ на 2017-2022 р.р

Концепция ПУЕТ 2010

Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на 2017-2018 навчальний рік

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за освітнім рівнем бакалавра (скорочений термін навчання) на 2017-2018 навчальний рік

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем/освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на 2017-2018 навчальний рік

 Ліцензовані обсяги ПУЕТ станом на 01.10.2017

 Контингент студентів ПУЕТ станом на 01.10.2017

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2014

 Положення про організацію освітнього процесу

 Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2015 рік

 Положення про порядок вибору студентами вибіркових дисциплін 2015

 Положення про факультет

 Порядок проведення конкурсного відбору ПУЕТ

 Положення про Екзаменаційну комісію ПУЕТ

ЗВІТ ПУЕТ - 2017

 Звіт 2-3 нк ПУЕТ (денна)

 Звіт 2-3 нк ПУЕТ (заочна)

 ПУЕТ_Звіт 2016-2017

Результати моніторингу якості освіти 2016-2017 - 04.05.2017

 Матеріально-технічне забезпечення

 Наказ № 11-Н Про запровадження модуля друку дипломів в iZETA-2016 - 01.02.2016

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

 

З 18 по 20 червня 2018 року

з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працюють експертні комісії:


«Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа у складі:

голова комісії – Пасєка Станіслава Раймондівна – завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Босовська Мирослава Веліксівна – професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, доцент.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 року № 1188-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця


З 20 по 22 червня 2018 року 

з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працюють експертні комісії:


«Комп’ютерні науки» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки/ Комп’ютерні науки та інформаційні технології у складі:

голова комісії – Роскладка Андрій Анатолійович – завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор;

член комісії – Михальов Олександр Ілліч – завідувач кафедри інформаційних технологій і систем Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 року № 1226-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця


«Експертиза та митна справа» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у складі:

голова комісії – Павлова Валентина Андріївна – завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Приватного вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля», доктор економічних наук, професор;

член комісії – Шубіна Лідія Юріївна – доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного університету, кандидат технічних наук, доцент.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 року № 1230-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця


«Товарознавство і торговельне підприємництво» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у складі:

голова комісії – Одарченко Микола Семенович – завідувач кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидат технічних наук, професор;

член комісії – Князь Святослав Володимирович – завідувач кафедри підприємства та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка», кандидат технічних наук, доцент.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 року № 1227-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця


«Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа у складі:

голова комісії – Гомотюк Оксана Євгінівна – завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Тернопільського національного економічного університету, доктор історичних наук, професор;

член комісії – Михайлюк Олександр Володимирович – завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національної металургійної академії України, доктор історичних наук, професор

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 року № 1231-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця


З 21 по 23 червня 2018 року

​з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працюють експертні комісії:


«Економічна кібернетика» зі спеціальності 051 Економіка у складі:

голова комісії – Меркулова Тамара Вікторівна – завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Ляшенко Олена Ігорівна – професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 року № 1233-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця


«Облік і аудит» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування у складі:

голова комісії – Крутова Анжеліка Сергіївна – завідувач кафедри фінансів, аналізу та страхування Харківської державного університету харчування та торгівлі, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Лазаришина Інна Дмитрівна – професор кафедри обліку і оподаткування Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 року № 1224-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця


«Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування у складі:

голова комісії – Виговська Наталія Георгіївна – завідувач кафедри фінансів і кредиту Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Давиденко Надія Миколаївна – завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 року № 1223-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця


«Маркетинг» зі спеціальності 075 Маркетинг у складі:

голова комісії – Федорченко Андрій Васильович – завідувач кафедри маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор;

член комісії – Савицька Наталія Леонідівна – завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківської державного університету харчування та торгівлі, доктор економічних наук, професор

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 року № 1225-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця


«Право» зі спеціальності 081 Право у складі:

голова комісії – Костицький Василь Васильович – професор кафедри теорії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

член комісії – Тильчик Ольга Віталіївна – професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету Державної фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, доцент.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.05.2018 року № 1235-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця

 


«Харчові технології та інженерія» зі спеціальності 181 Харчові технології у складі:

голова комісії – Гринченко Ольга Олексіївна – завідувач кафедри технології харчування Харківської державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор;

член комісії – Мацук Юлія Анатоліївна – доцент кафедри харчових технологій Дніпровського національного університету імені О. Гончара, кандидат технічних наук, доцент.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 року № 1234-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця


З 25 по 27 червня 2018 року 

з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працює експертна комісія


6.140101 «Готельно-ресторанна справа» у складі:

голова комісії – Клапчук Володимир Михайлович – завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор історичних наук, професор;

член комісії – Дроботова Марина Володимирівна – доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат економічних наук.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.06.2018 року № 1341-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВисновки

PDF iconЗведені відомості

PDF iconПорівняльна таблиця

 

 

 


Науково-навчальний центр

 

 

 

 

Студентський клуб "ЛІДЕР"