Університет
Головна / Університет / Організаційна структура / Інші підрозділи / Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації

Контактна інформація

36014, Полтава, вул. Коваля, 3 (кімн.300а)

 Тел. (0532) 56-05-49

 E-mail: uopuet@gmail.com 

 

Начальник науково-методичного відділу ліцензування та акредитації — доцент Герман Наталія Володимирівна

 

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації виконує основні завдання:

  • Перспективне та стратегічне планування в університеті.
  • Координація роботи кафедр та факультетів, інститутів, підготовка і подання Міністерству освіти і науки України, Акредитаційній комісії та іншим державним органам матеріалів з ліцензування та акредитації освітньої діяльності.
  • Розробка освітніх програм, навчальних планів.
  • Координація підготовки організаційно-методичного забезпечення освітніх програм.
  • Планування і організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
  • Інформування кафедр та підрозділів Університету про нові нормативні документи та накази Міністерства освіти і науки України.
  • Формування наказів ректора з питань освітньої діяльності.

Основні функції науково-методичного відділу ліцензування та акредитації полягають у плануванні, координації,організації та контролю якості освітньої діяльності

Функції планування та організації – це планування, організація та координація освітньої діяльності з метою забезпечення якості підготовки висококваліфікованих фахівців на основі державних та університетських стандартів вищої освіти і системи менеджменту якості.

Функція контролю – це контроль за якістю та своєчасністю виконання вимог освітніх програм з підготовки фахівців, навачльних планів.

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

З 18 по 20 червня 2019 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців напряму підготовки 6.020303 «Філологія» за ступенем бакалавра експертною комісією у складі:

голова комісії – Ребрій Олександр Володимирович, завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор філологічних наук, професор;

член комісії – Зацний Юрій Антонович, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету, доктор філологічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2019 року № 581-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

ПУЕТ ЗАГАЛЬНІ експерні висновки бакалавр 6.020303 ФІЛ

ПУЕТ ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ бакалавр 6.030203 ФІЛ

ПУЕТ Відповідність Державним вимогам щодо якісних показників бакалавр 6.020303 ФІЛ

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації

 

 

Розклад занять

 

Програма управління якістю освітньої діляьності ПУЕТ на  2013-2020 роки

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПУЕТ на 2017-2022 р.р

Концепция ПУЕТ 2010

Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств

 Перелік освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавра, магістра набору 2019 року

Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за ступенем бакалавра на 2018-2019 навчальний рік

Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за освітнім рівнем бакалавра (скорочений термін навчання) на 2018-2019 навчальний рік

 Скорегований графік освітнього процесу студентів денної форми навчання за ступенем магістра на 2018-2019 навчальний рік

 Ліцензовані обсяги підготовки фахівців станом на 01 жовтня 2018 року

 Контингент студнетів денної та заочної форм навчання станом на 01.10.2018

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2014

 Положення про організацію освітнього процесу

 Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти - 2015 рік

 Положення про порядок вибору студентами вибіркових дисциплін 2015

 Положення про факультет

 Порядок проведення конкурсного відбору ПУЕТ

 Положення про Екзаменаційну комісію ПУЕТ

ЗВІТ ПУЕТ - 2018

 ПУЕТ ЗВІТ 2017-2018 н.р.

Результати моніторингу якості освіти 2016-2017 - 04.05.2017

 Матеріально-технічне забезпечення

 Наказ № 11-Н Про запровадження модуля друку дипломів в iZETA-2016 - 01.02.2016

 Наказ № 151-Н Про перелик платних послуг - 03.07.2015

 Наказ № 214-Н Про додаткові платні послуги Порядок ліквідації акдем. різниці - 25.09.2017

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

Зразок Диплома випускника ПУЕТ

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

З 18 по 20 червня 2019 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців напряму підготовки 6.020303 «Філологія» за ступенем бакалавра експертною комісією у складі:

голова комісії – Ребрій Олександр Володимирович, завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор філологічних наук, професор;

член комісії – Зацний Юрій Антонович, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету, доктор філологічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2019 року № 581-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

ПУЕТ ЗАГАЛЬНІ експерні висновки бакалавр 6.020303 ФІЛ

ПУЕТ ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ бакалавр 6.030203 ФІЛ

ПУЕТ Відповідність Державним вимогам щодо якісних показників бакалавр 6.020303 ФІЛ

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації