Педагогіка вищої школи: аспекти співпраці з науковцями України

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 14 лютого 2017 року відбувся захист дисертаційного дослідження доцента кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету Ірини Федорівни Шумілової «Теоретичні і методичні основи формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей», поданого на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Офіційним опонентом був доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ Стрельніков Віктор Юрійович, відомий своїми публікаціями з педагогіки вищої школи.

(зліва направо): Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, заступник голови вченої ради; Князян Маріанна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри французької філології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, офіційний опонент; Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Полтавського університету економіки і торгівлі, офіційний опонент; Шумілова Ірина Федорівна, доцент кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету, дисертант; Іонова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, науковий консультант; Штефан Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), офіційний опонент.