Схід і Захід – разом!

25 січня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбувся захист дисертаційного дослідження доцента Львівського націо­нального медичного університету імені Данила Галицького Ісаєвої Оксани Степанівни «Теоретичні та методичні засади формування особистісно-професійної культури майбутніх лікарів у процесі гуманітарної підготовки», поданого на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Одним з офіційних опонентів був доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ Стрельніков Віктор Юрійович, який відзначив вміле розкриття дисертанткою «структури особистісно-професійної культури майбутнього лікаря, що розглядається як бінарне інтегроване динамічне утворення, яке включає систему інтегрованих цінностей на засадах гуманістичних і культурологічних принципів, медичної етики та деонтології, що визначають його діяльність і поведінку у різноманітних професійних ситуаціях. До цього висновку авторка дійшла завдяки тому, що їй вдалося дослідити два блоки структури особистісно-професійної культури, а саме: професійний блок, куди включає мотиваційно-цільовий, когнітивно-діяльнісний компоненти, що сприятиме професійному зростанню фахівця та професійній компетентності; особистісний блок, куди входить особистісний компонент, особистісна культура та самовдосконалення».

«Те, що в Харкові відбувся захист дисертації представника славного Львова, засвідчує, що Схід і Захід – разом!» – наголосив голова спеціалізованої вченої ради, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, наш славний земляк із Лохвиччини, академік Іван Федорович Прокопенко.

На фото 1 (стоять зліва направо): Кайдалова Лідія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Національного фармацевтичного університету (м. Харків), офіційний опонент; Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Полтавського університету економіки і торгівлі, офіційний опонент; Ісаєва Оксана Степанівна, доцент кафедри латинської та іноземних мов Львівського націо­нального медичного університету імені Данила Галицького, дисертант; Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, науковий консультант; Саєнко Наталія Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов № 2 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, офіційний опонент.