Захист першої докторської дисертації у Слов’янську

Третього лютого 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ Донецької області) вперше відбувся захист докторської дисертації. Дисертантка – Семеніхіна Олена Володимирівна, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор. Дисертаційне  дослідження «Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань» подане на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

На фото 1 (зліва направо): Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Полтавського університету економіки і торгівлі, член ради; Працьовитий Микола Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, декан фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, офіційний опонент; Семеніхіна Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, дисертант; Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, науковий консультант; Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», голова спеціалізованої вченої ради; Сапожніков Станіслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, заступник завідувача кафедри педагогіки і психології ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», член ради; Солдатенко Микола Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, офіційний опонент.