Університет
Головна / Університет / Система управління якістю діяльності
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

БУКЛЕТ (Система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

Одним із інноваційних напрямів вдосконалення управління діяльністю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Полтавського університету споживчої кооперації України) наприкінці ХІХ сторіччя стало запровадження системи управління якістю у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Полтавський університет споживчої кооперації України одним із перших вищих навчальних закладів в Україні розпочав розробку та запровадження системи управління якістю. Створення системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» почалося у 1998 році.

У 2009 році університет отримав Міжнародний Сертифікат 440030QМ08 Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і Німецького органу сертифікації системи управління якості (DQS GmbH) про відповідність діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Під час проведення ресертифікаційних аудитів в 2012 і 2015 роках підтверджено відповідність вимогам міжнародному стандарту ISO 9001:2008.

У травні 2018 року в Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» аудиторами Органу сертифікації «ПРИРОСТ» (член DQS GmbH) проведено ресертифікаційний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління якістю діяльності університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації «ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав сертифікати IQNet, DQS і УАЯ, які засвідчують, що університет впровадив та використовує систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021року.

Сучасна система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» базується на таких принципах:

• Орієнтація на замовника - вивчення вимог суспільства, юридичних та фізичних осіб, які укладають з університетом договори на підготовку фахівців.

• Лідерство керівника - вище керівництво особистим прикладом демонструє свою прихильність принципам системи управління якістю діяльності.

• Залучення працівників - залучення працівників до процесу розробки, впровадження та вдосконалення системи управління якістю діяльності.

• Процесний підхід - визначення (ідентифікація) процесів: управління, головні, допоміжні.

• Системний підхід до управління - розуміння взаємопов’язаності процесів.

• Постійне поліпшення - має бути основною метою організації – не залишатися на досягнутому рівні, а постійно вдосконалюватись.

• Прийняття рішень на підставі фактів - ефективні рішення приймаються на підставі аналізу лише реальних даних.

• Взаємовигідні стосунки з постачальниками - сприяє ефективній діяльності організації, підвищує її конкурентоспроможність.

Функціональним фундаментом розвитку та вдосконалення системи управління якістю університету на базі міжнародних стандартів ІSО серії 9000 є:

а) стратегічні цілі діяльності університету:

• відповідність рівню світових стандартів в галузі надання освітніх послуг, у тому числі стандартам якості ІSО серії 9000

• задоволення потреб суспільства в кваліфікованих фахівцях з вищою освітою

• задоволення потреб споживачів перш, ніж вони усвідомлять ці потреби

• прагнення забезпечити лідируючі позиції серед провідних вищих навчальних закладів України, щодо якості підготовки фахівців

б) основні задачі, що вирішуються на шляху досягнення стратегічних цілей:

• організація підготовки висококваліфікованих фахівців для різних сфер економіки України

• задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному та моральному розвитку шляхом одержання першої та другої вищої освіти, підвищення кваліфікації

• тотальна участь науково-педагогічних та інших працівників, студентів університету у постійному удосконаленні освітнього процесу

• посилення особистої відповідальності кожного працівника, студента за якість роботи, що виконується

• відповідність сучасним акредитаційним вимогам вищих навчальних закладів

в) принципи діяльності працівників університету, обумовлені вимогами міжнародних стандартів щодо забезпечення якості освітніх послуг:

• забезпечення високої якості, освітньої і наукової діяльності – справа кожного, хто працює і навчається в університеті

• робота з поліпшення якості освітньої діяльності повинна проводитися постійно, комплексно, результативно

• матеріальне благополуччя кожного учасника формування системи якості освітньої діяльності повинно знаходитись в прямій залежності від результатів його праці

Відповідно з положеннями міжнародного стандарту ІSО серії 9001:2008 рівні управління університету за критерієм якості включають стратегічне управління, управління системою якості і оперативне управління.

Відповідно з положеннями міжнародного стандарту ІSО 9001:2015 рівні управління університету за критерієм якості включають стратегічне управління, управління системою якості і оперативне управління.

Рівень стратегічного управління орієнтовано на впровадження лідерської парадигми, управління ризиками, на підвищення ефективності і результативності діяльності багаторівневого університетського комплексу в цілому. Він забезпечується діяльністю Правління Укоопспілки, ректорату і асоціацією випускників.

Рівень стратегічного управління орієнтований на підвищення ефективності і результативності діяльності багаторівневого університетського комплексу в цілому. Він забезпечується діяльністю Правління Укоопспілки, ректорату і асоціацією випускників.

Рівень безпосереднього управління системою якості діяльності забезпечується процесами діяльності науково-методичного центру управління якістю діяльності, науково-навчального центру, департаменту маркетингу, інститутів, факультетів, кафедр, навчально-наукового інформаційного центру, міжнародного освітнього центру, науково-організаційного відділу, центру зв’язків з виробництвом, редакційно-видавничого відділу, бібліотеки, відділу кадрів.

Рівень оперативного управління діяльністю університету супроводжується процесами:

• надання освітніх послуг – основними макропроцесами системи якості

• управління ресурсами – допоміжними макропроцесами системи якості

• управління системою якості

Функціональний характер системи управління якістю освітньої діяльності університету

 

Рівень управління Напрями та функції діяльності відповідного рівня Рівень відповідальності та його забезпечення
Стратегічний
 • Визначення стратегії і приоритетів в роботі з управління якістю
 • Аналіз стратегічної  інфор-ма¬ції з якості діяльності
 • Визначення, оцінювання та аналіз ризиків діяльності
 • Визначення наслідків впливу ризиків діяльності, заходів щодо мінімізації впливу ризиків та їх оцінка
 • Робота з керівниками, які належать до зони дій вищого рівня управління
 • Впровадження лідергської парадигми управління
 • Координація діяльності всіх структурних підрозділів з питань управління якістю діяльності
 • Визначення норм и критерієв оцінки якості діяльності
 • Зустрічі з працівниками, оцінка якості роботи структурних підрозділів
 • Затвердження положень структурних підрозділів
 • Затвердження програм з управління якістю
 • Розвиток організаційнної структури університету та структур управління якістю діяльності
 • Розвиток корпоративної культури з питань управління якістю освітньої діяльності
 • Вчена рада
 • Перший проректор
 • Асоціація випускників
 • Кошторис витрат (у розрізі заходів даного рівня)
 • Загальноуніверситетське документаційне, інформаційне та технічне забезпечення системи управління якістю
Безпосередній
 • Професійна робота з питань формування та управління якістю процесів діяльності університету
 • Усунення конфліктів, створення психологічного комфорту
 • Формування корпоративної свідомості, стимулювання персоналу до досягнення найкращих результатів
 • Методична допомога у розробці посадових инструкцій і функціональних технологій для співробітників
 • Визначення рівня якості освітніх послуг
 • Оцінка і допомога в покращенні умов праці співробітників
 • Допомога керівникам структурних підпозділів з питань управління якістю діяльності
 • Інформування співробітників з питань управління якістю діяльності
 • Підвищення кваліфікації співробітників з питань управління якістю діяльності
 • Декани, директори інститутів
 • Штатні працівники: департаменту маркетингу, науково-методичного центру управління якістю діяльності; науково-навчального центру, навчально-наукового інформаційного центру, міжнародного науково-освітнього центру, науково-організаційного відділу, відділу аспірантури та докторантури, центру зв’язків з виробництвом, центру мисцетв та дозвілля. відділу кадрів, редакційно-видавничого відділу, бібліотеки, АГР
 • Витрати згідно кошторису
 • Документаційне, інформаційне та технічне забезпечення системи управління якістю
Оперативний
 • Оцінка якості діяльності
 • Контроль якості діяльності
 • Заохочення і мотивація персоналу
 • Інформування про підсумки роботи  з управління якістю діяльності
 • Створення власних   алгоритмів роботи з питань управління якістю діяльності, інформаційного,  програмного, документаційного забезпечення, професійнних знань і навичок з питань управління якістю діяльності
 • Завідувачі кафедр
 • Відповідальні за якість управління діяльності структурних підрозділів
 • Співробітники
 • Кошторис витрат

 

Функціонування, розвиток та вдосконалення системи управління якістю діяльності університету має на меті створення соціального портрету університету:

А. Загальна атмосфера:

• колектив співробітників і студентів знає про головні цілі розвитку університету і сприяє досягненню цих цілей

• університет демонструє довгостроковий погляд на свій майбутній стан

• майбутній образ університету сприймається всіма співробітниками

• висока ступінь демократизації існує на всіх «поверхах» управління

• відповідальність за трансформацію культури якості розподілена між усіма співробітниками і студентами

• засоби досягнення якості існують в кожному підрозділі і на кожному робочому місці

• адміністрація підтримує різноманітність методів досягнення якості

• створена атмосфера делегування повноважень

• усі студенти і співробітники знайомі з загальними принципами тотального управління якістю діяльності

В. Методи:

• використовуються методи бенчмаркінгу для досягнення якості на основі кращих зразків

• методи орієнтовані на виявлення і усунення дефектів в системі освіти

• схеми з зворотнім зв’язком використовуються у всіх процесах

• формули ефективності і якості визначені для всіх основних процесів університету

• взаємодія «елементів» системи якості університету організована на основі даних (фактів)

• застосовуються методи підвищення ефективності роботи з «постачальниками» продукції і послуг для університету

• акцент в управлінні якістю діяльності університету спрямовано на управління якістю процесів

• використовується принцип задоволення потреб замовників продукції і послуг університету

• всі співробітники постійно вивчають методи TQM

• ректор і відповідальні за якість прислуховуються і враховують думки співробітників і студентів

• в роботі команд переважно використовується правило консенсусу

С. Продукція і послуги університету:

• кожний підрозділ чітко визначив перелік освітніх послуг, що надаються замовникам (внутрішнім та зовнішнім)

• кожний підрозділ знає своїх замовників

• кожний співробітник знає свої послуги і замовників

• постійно визначаються запити замовників

• практикується задоволення прихованих потреб замовників за умови відповідності стандартам

• заохочується вклад замовників і постачальників в удосконалення освітніх послуг університету

• постійно відслідковуються інтереси замовників

D. Співробітники і студенти:

• студенти і співробітники пишаються тим, що вони навчаються та працюють в університеті

• оцінюється вклад кожного співробітника і кожної команди в розвиток університету

• одночасно виконується два види робіт - в стандартному циклі і в циклі удосконалення

• всі усвідомлюють необхідність постійного навчання

• всі враховують думку замовників

• всі працюють спільно зі замовниками і постачальниками над розробкою сталих вимог до якості результатів роботи і над удосконаленням основних процесів університету

• студенти і співробітники оволоділи методами підвищення якості процесів

• використовують ідеї бенчмаркингу

• співробітники узгоджують особисті стратегічні плани з планами розвитку університету

• використовуються всі можливості сучасних технологій

E. Організаційна структура:

• ректор очолює роботу з трансформації культури якості

• стратегічне планування і коригування планів здійснюють члени ректорату

• основним координатором робіт з трансформації культури якості університету є науково-методичний центр управління якістю діяльності

• відповідальні за якість є в кожному структурному підрозділі університету

• здійснюється організований обмін думками по вертикалі і горизонталі

• оплата праці залежить від досягнутої ефективності процесів

• ідеями TQM пронизані всі процеси і системи університету

• функціонують міжфункціональні творчі колективи (групи)

• розділяється відповідальність і влада

• робота підрозділів пов’язана зі стратегією розвитку університету

F. Ідеологія якості:

• використовується стратегія «перемоги»

• всі співробітники університету постійно вчаться управляти якістю

• пропагується і підтримується робота команд

• всі співробітники використовують тільки факти при управлінні якістю

• всі визнають, що якість результатів обумовлюється якістю процесів

• першочергова увага надається запитам замовників

• використовуються методи TQM

• існує чітка думка, що для досягнення якості необхідні постійні удосконалення

• співробітники орієнтовані на виявлення «слабких місць» в основних процесах університету

• співробітників заохочують за вдосконалення управління якістю

• відповідальні за якість контролюють якість всіх процесів

Головна мета університету – забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр – потребує системного підходу до координації напрямів діяльності підрозділів, персоналу, ресурсів, технологій навчання, інформації на всіх етапах – від вивчення вимог замовників щодо якості освітніх послуг до випуску фахівців, їх працевлаштування та післядипломної перепідготовки. Університет поставив завдання оволодіти системою цілеспрямованого управління всіма чинниками, що впливають на освітні послуги, з метою забезпечення гарантій якості процесів і результатів освітніх послуг.

Політика університету щодо забезпечення якості освітніх послуг спрямована на формування системи об’єктивної оцінки і самооцінки якості вищої освіти за всіма його напрямами і спеціальностями та запровадження комплексних технологій підтримки управлінської діяльності ректорату.

Система управління якістю університету згідно вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 зорієнтована на управління якістю процесів з надання освітніх послуг і спрямована на формування системного підходу та ефективність управління якістю з урахуванням усіх етапів надання освітніх послуг та принципів загального менеджменту якості.

В університеті систематично здійснюється внутрішній аудит процесів діяльності університету в цілому і структурних підрозділів, моніторинг навчальної діяльності студентів, моніторинг навчальної діяльності науково-педагогічних працівників, оцінка роботи науково-педагогічних працівників щодо підготовки та видання навчально-методичної літератури, оцінка якості методичного забезпечення дисциплін, підготовки та керівництва курсовими та випусковими кваліфікаційними роботами (проектами) тощо.

Концептуальні підходи, механізм і проблеми вдосконалення системи управління якістю діяльності університету систематично обговорюються на засіданнях кафедр, вчених рад інституту та факультетів, науково-методичної та вченої ради університету, науково-методичних конференціях та семінарах.

Починаючи з 2001 року в університеті щорічно проводяться міжнародні та міжвузівські науково-методичні конференції та семінари, присвячені питанням управління якістю діяльності університету:

2001 рік – ХХVI міжвузівська науково-методична конференція, при­свячена 10-й річниці незалежності України «Нові технології нав­чан­ня та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою».

2002 рік – ХХVIІ міжнародна науко­во-методична конференція «Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності».

2003 рік – ХХVIІІ міжвузівська науково-методична конференція «Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності».

2003 рік - міжнародний семінар проректорів з навчальної та методичної роботи вищих навчальних закладів країн СНД «Управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів споживчої кооперації».

2004 рік – XXІX міжвузівська науково-методична конференція «Підготовка фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої школи».

2005 рік - XXX міжвузівська науково-методична конференція «Модернізація змісту й технологій підготовки фахівців: проблеми й завдання вищих навчальних закладів з питань входження в європейський освітній простір».

2006 рік - ХХХІ міжнародна науково-методична конференція, присвячена 45-річниці університету «Гармонізація вищої школи України в умовах європейської інтеграції».

2007 рік – ХХХІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів».

2008 рік - ХХХІІІ міжнародна науково-методична конференція «Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір».

2008 рік – міжнародний саміт вищих навчальних закладів споживчої кооперації країн СНД.

2009 рік - ХХХІV міжнародна науково-методична конференція «Індивідуалізація навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України».

2010 рік - ХХХV міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення».

2011 рік - ХХХVІ міжнародна науково-методична конференція «Компетентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу».

2012 рік - ХХХVІІ міжнародна науково-методична конференція «Новітні інноваційні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження».

2013 рік - ХХХVІІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій навчання».

2014 рік - ХХХІХ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників».

2015 рік - ХL міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: вдоскона­лення змісту та організації практичної підготовки студентів».

2016 рік - XLI міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу», лютий.

2017 рік - ХLІІ міжнародна науково-методична конференція «Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя», листопад.

2018 рік - ХLІІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця», листопад.