Університет
Головна / Університет / Структурні підрозділи
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Структурні підрозділи

 

Філія «Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж» 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

cherkelc@ukr.net

 


 

Філія «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж» 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

bdepk2012@mail.ru

 


 

Миколаївський коледж бізнесу і права

Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

mkbp.puet@gmail.com

 

 

Навчально-науковий Інститут лідерства

 

 

 

 


 

Навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» створений 1 вересня 2015 року з метою розробки та впровадження інноваційних інтелектуальних життєздатних систем в органах державного управління, місцевого самоврядування, бізнесі та освіті.


 

Профспілковий комітет

Професійна спілка ПУЕТ – добровільна неприбуткова громадська організація, яка самостійно організовує свою роботу з метою представництва й захисту трудових, соціальних – економічних прав та інтересів членів профспілки. Вона діє на основі Конституції, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Статуту ПУЕТ і визначає напрями своєї діяльності виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

 


 

Навчальний комплекс “Освіта“

Університет є науково-методичним і організаційним центром Полтавського навчального комплексу Укоопспілки “Освіта”, який забезпечує інтеграцію освітньої діяльності кооперативних, державних та приватних вищих навчальних закладів України І-ІІ-го рівнів акредитації.

 


 

Департамент маркетингу

Основною метою діяльності департаменту є розвиток бренду ПУЕТ, що передбачає позиціонування його як сучасного вищого навчального закладу, який створює атмосферу підтримки й розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів, а також реалізацію місії університету «Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного!» 

 


 

Редакційно-видавничий відділ

У 1995 р. в університеті при навчальному відділі було створено редакційно-видавничий сектор навчально-методичної літератури, що дозволило розпочати концентрацію зусиль ректорату, науково-педагогічних працівників-авторів, редакторів та поліграфістів університету з підготовки та видання навчально-методичної літератури для студентів.

 


 

Навчально-науковий інформаційний центр

Для обслуговування університетського комп'ютерного парку, моніторингу ринку прикладного програмного забезпечення, забезпечення належної роботи локальної мережі в університеті працює Навчально-науковий інформаційний Центр.

 


 

Міжнародний науково-освітній центр

З метою зміцнення конкурентних позицій ПУЕТ на ринку освітніх послуг нашої держави та виходу на міжнародні ринки, в університеті з 1 лютого 2007 р. створено Міжнародний науково-освітній центр (МНОЦ).

 


 

Матеріально-технічна база

Університетське містечко ПУЕТ включає:

  • два навчальних корпуси 

  • чотири дев'ятиповерхові студентські гуртожитки

  • гуртожиток готельного типу для слухачів Міжгалузевого інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації (МІПК)

  • заклади громадського харчування

  • спортивний комплекс

  • медичні заклади

 


 

Науково-методичний центр управління якістю діяльності

Самостійний структурний підрозділ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», який створено з метою підвищення конкурентоспроможності випускників шляхом впровадження системи якості в практику діяльності університету, удосконалення форм і методів управління якістю, методичного забезпечення та організаційного керівництва, узагальнення та поширення кращого досвіду підготовки фахівців, консолідації та координації зусиль всіх структурних підрозділів університету з управління якістю діяльності.

 


 

Фінансово-економіче управління

Мета роботи ФЕВ полягає в забезпеченні ефективного використання фінансових ресурсів в процесі освітньої, наукової і господарської діяльності університету.

 


 

Адміністративно-господарська частина

Адміністративно-господарська частина приймає активну участь у роботі по матеріально-технічному та побутовому забезпеченню навчального процесу в університеті на рівні державних стандартів якості освіти, наукової діяльності та господарських потреб, підготовку спеціалістів відповідного рівня кваліфікації за спеціальностями університету.

 

 


 

Канцелярія

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом університету. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документаційного забезпечення управління, іншими нормативними документами, розпорядженнями ректора.


 

Архів університету

В архіві університету зберігаються  документи, які входять до Національного архівного фонду України. Фонди архіву мають наукову й історико-культурну цінність. Документи розташовані в чотирьох відремонтованих і спеціально обладнаних архівосховищах, де впорядковано та систематизовано зберігається понад 70 тис. од. зберігання. Складається електронна база архівних документів.

 


 

Відділ кадрів

У межах своєї компетенції вирішує питання забезпечення додержання працівниками трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

 


 

Музей

У Полтавському університеті споживчої кооперації України створено Музей історії навчального закладу. Музей почав діяти у травні 2004 р. Щорічно музей відвідують близько двох тисяч студентів, учнів шкіл, абітурієнтів, гостей університету.

 


 

Науково-технічний центр

За 2,5 років діяльності НТЦ розроблено 17 державних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими, виконано 7 науково-дослідних робіт на замовлення промислових підприємств, опубліковано більше 30 наукових праць. Загальна сума виконаних робіт складає більше 300 тис. грн.

 


 

Науково-організаційний відділ

Метою науково-організаційного відділу є організація науково – дослідної роботи науково – педагогічних працівників та студентів університету та координація її виконання.

 

 


 

Центр зв'язків з виробництвом

Центр зв'язків з виробництвом створений для  сприяння практичній підготовці студентів, працевлаштуванню випускників та розвиту інтеграційних зв’язків університету з замовниками та споживачами освітніх послуг.

 

 


 

Науково-дослідний центр “Незалежна експертиза“

Головним фактором підвищення конкурентоспроможності освітніх послуг вищого навчального закладу є органічне поєднання теоретичної підготовки фахівців із застосуванням отриманих знань на практиці. Саме для забезпечення цього напрямку освітньої діяльності ПУЕТ функціонує науково-дослідний центр “Незалежна експертиза” (НДЦ) кафедри експертизи та митної справи ПУЕТ, в рамках наукових досліджень якого виконуються госпдоговірні теми з експертизи.

 

 


 

Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння розвитку кооперації

З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та застосування на практиці результатів, одержаних науковцями у ході вивчення проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху, в Полтавському університеті економіки і торгівлі 1 вересня 2009 р. розпочав діяльність Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння розвитку кооперації.

 


 

Культурно-лінгвістичний центр Китаю

Культурно-лінгвістичний центр Китаю Полтавського університету економіки і торгівлі - штатний навчальний підрозділ університету, що сприяє задоволенню культурно-освітніх потреб студентів університету.

 

 


 

Центр німецької мови і культури

Центр німецької мови і культури створено в Полтавському університеті економіки і торгівлі у лютому 2011 року. Створення Центру стало результатом багаторічної співпраці університету з навчальними закладами, установами, фондами Німеччини, серед яких Експортна академія (Ройтлінген), університети Берліну, Ляйпцігу, Касселю, Магдебургу, Саарбрюкену, Альбштадт-Зігмарінену, Фалькальдену, ДААД, Східний центр (Гоєнгайм), фонд Європейської історії та фонд імені Роберта Боша.

 


 

Азербайджанський культурно-освітній центр

Мета відкриття АКОЦ - сприяти мовній та культурній адаптації студентів з Азербайджану, які навчаються в ПУЕТ, проводити заняття з вивчення азербайджанської мови для українських студентів, що навчаються за спеціальностями «туристичний бізнес» та «готельно-ресторанна справа», забезпечити функціонування Азербайджанської недільної школи. 

 


 

Грузинський культурно-освітній центр

Грузинський культурно-освітній центр був урочисто відкритий у Полтавському університеті економіки і торгівлі 16 листопада 2012 року. Створення Центру стало результатом співпраці  університету з Громадською організацією «Полтавське територіальне грузинське братство «Георгія» (м. Полтава, Україна) та Університетом Сухішвілі (м. Горі, Грузія), які й виступили співзасновниками центру. 

 


 

Туркменський культурно-освітній центр

Туркменський культурно-освітній центр був урочисто відкритий у Полтавському університеті економіки і торгівлі 7 жовтня 2013 року. Створення Центру було ініціативою студентів з Туркменістану, які навчаються у ПУЕТ, а також стало результатом співпраці університету та Посольства Туркменістану в Україні, яке і виступило співзасновником центру.

 

 

 

Полтавський центр євроатлантичної інтеграції

25 вересня 2008 року відбулося урочисте відкриття Полтавського центру євроатлантичної інтеграції на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. Він утворений Інститутом трансформації суспільства за підтримки Міністерства закордонних справ України за участі Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Центру інформації та документації НАТО в Україні, Громадської Ліги Україна – НАТО, Асоціації керівників шкіл України, Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, Полтавської міської ради. Центр працюватиме на базі Полтавського університету споживчої кооперації України.

 

 

Центр французької мови та культури

Центр французької мови та культури відкритий у січні 2012 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Створення Центру стало результатом співпраці університету з французьким партнером Університетом Оверн (м. Клермон-Феран, Франція) в рамках проекту TEMPUS (PROGRAMME TEMPUS 144920 - TEMPUS - 2008 - FR.JPCR) - Транс'європейська програма мобільності для навчання в університетах.