Відділ кадрів

 

36014, Полтава, вул. Коваля, 3

Кабінет №320

Тел. (0532) 56-05-28

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" та підпорядковується безпосередньо ректору і першому проректору.

Штатна чисельність працівників відділу кадрів складає 5 осіб:

 • Гармаш Надія Миколаївна – начальник
 • Драгіна Ольга Францівна – старший інспектор з кадрів (робота з науково-педагогічними працівниками)
 • Зайцева Наталія Вячеславівна – старший інспектор з кадрів (робота з навчально-допоміжним, адміністративно-обслуговуючим та господарським персоналом)
 • Новицька Тетяна Олексіївна –  старший інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних (ведення загального діловодства та інформаційної системи ІС-ПРО)

Метою відділу кадрів є забезпечення ефективного використання персоналу в процесі освітньої, наукової і господарської діяльності університету на основі сучасних методів моніторингу, аналізу, контролінгу та прогнозування.

Основними завданнями відділу кадрів:

 • організація і проведення кадрової роботи відповідно з вимогами чинного законодавства України;
 • запровадження і реалізація заходів, спрямованих на удосконалення управління персоналом на основі впровадження новітніх програмних продуктів та сучасних комп’ютерних технологій добору, обліку та розстановки кадрів;
 • забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників, виконання університетом, міжгалузевим інститутом підвищення кваліфікації правової та трудової дисципліни тощо.

З метою виконання покладених на нього завдань відділ кадрів здійснює наступні функції:

 • бере участь у роботі з прогнозування і визначення потреби в працівниках на основі планів економічного і соціального розвитку університету;
 • складає за участю інших підрозділів поточні і перспективні плани комплектування університету персоналом з урахуванням перспектив його розвитку;
 • бере участь у розробленні структури університету та штатного розпису;
 • вирішує питання наймання, переведення та звільнення працівників, надання їм відпусток відповідно до чинного законодавства, інструкцій та положень;
 • співпрацює з іншими підприємствами, центром зайнятості, кадровими агентствами, навчальними закладами з метою вирішення питань добору та навчання персоналу;
 • здійснює організаційне забезпечення проведення атестації працівників, розробляє заходи з реалізації рішень і рекомендацій атестаційних комісій, контролює їх виконання;
 • здійснює облік усіх категорій працівників та пенсіонерів;
 • аналізує професійний, загальноосвітній, віковий склад, стаж та інші соціально-демографічні характеристики персоналу;
 • оформлює документи при прийнятті, переведенні та звільненні працівників у відповідності з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями та наказами ректора, видає довідки працівникам, пенсіонерам, військовозобов’язаним, здійснює листування з різними установами (відповіді на запити, довідки для органів виконавчої влади різних рівнів, статистичного управління, центру зайнятості тощо);
 • здійснює роботу, пов’язану із зберіганням і заповненням трудових книжок, особових справ, веденням встановленої документації по кадрах;
 • обчислює трудовий стаж працівників, здійснює контроль за встановленням доплат (надбавок) за вислугу років, забезпечує надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток працівників університету та веде їх облік;
 • здійснює разом з профспілковим комітетом документаційне забезпечення соціальної сфери діяльності працівників (призначення пенсій, зв’язок з органами соціального забезпечення і т. ін.);
 • у межах своєї компетенції вирішує питання забезпечення додержання працівниками трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку, оформляє документи , пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;
 • здійснює облік і бронювання військовозобов’язаних запасу і осіб призовного віку;
 • складає та подає в установленому порядку статистичну звітність з питань, які належать до компетенції кадрової служби;
 • розглядає пропозиції та скарги працівників, надає роз’яснення, веде прийом працівників з питань, що належать до компетенції кадрової служби;
 • систематично проводить роз’яснювальну роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та внутрішніх організаційно-нормативних документів.

Основний принцип роботи відділу кадрів – оперативне і якісне виконання службових обов’язків усіма співробітниками відділу, уважне, ввічливе ставлення до кожного працівника в інтересах колективу університету та кожної особи окремо.