Eng
Проректор з науково-педагогічної роботи
інноваційна діяльність, технічне забезпечення освітнього процесу, впровадження новітніх інноваційних технологій навчання, інформатизація університету, кандидат педагогічних наук

Матвієнко Юрій Сергійович

Кабінет 300а matvijenko.ys@puet.edu.ua

Науковий профіль:

 • автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць;
 • сертифікований тренер Edmodo;
 • офіційний посол Classcraft в Україні;

Має членство в міжнародних організація: Computer Science Teacher Association (USA); програма eTwinning Європейської Комісії (в рамках Східного партнерства Європейського Союзу); Arduino Foundation (Італія-США).

Коло наукових інтересів: програмування, робототехніка, STEAM, віртуальна і доповнена реальність, 3D-графіка.

Основні напрями роботи:

1. Забезпечує реалізацію Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки за всіма напрямками.

2. Вирішує питання з організації, координації та контролю за процесами забезпечення якості діяльності університету.

3. Координує, контролює та організовує розробку та запровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, сучасних методів і засобів організації самостійної роботи студентів.

4. Організовує технічне забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання.

5. Організовує і контролює розробку та запровадження в освітній процес дистанційних технологій навчання, концепції розвитку дистанційної освіти в університеті і заходи ректорату щодо її практичної реалізації.

6. Вносить пропозиції щодо вдосконалення управління та діяльності інститутів, факультетів та структурних підрозділів університету.

7. Вирішує питання з організації, координації та контролю науково-методичної роботи:

 • координує планування і організацію навчально-методичної роботи інститутів, факультетів і кафедр з питань, пов’язаних із впровадженням новітніх інформаційних технологій у діяльність факультетів, інститутів і кафедр;
 • організовує проведення науково-практичних семінарів, підготовку та перепідготовку, консультування науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів та іншого персоналу з питань впровадження новітніх інформаційних технологій.

8. Здійснює управління інформатизацією, формуванням інформаційних ресурсів та технологій забезпечення діяльності університету:

 • організовує та контролює розробку політики університету в галузі інноваційної діяльності;
 • організовує впровадження, розробку та удосконалення автоматизованої системи управління університетом;
 • організовує розробку і забезпечує постійне удосконалення програмного забезпечення, його функціонування в межах структурних підрозділів університету, що забезпечують освітню і наукову діяльність та вихід в інформаційний простір України;
 • організовує створення та постійне удосконалення системи електронної освітньо-наукової, кадрової та фінансово-економічної інформаційної мережі університету;
 • організовує та контролює забезпечення інформаційної підтримки освітнього процесу, навчально-методичної роботи, наукової, кадрової та фінансово-економічної діяльності;
 • планує та організовує оновлення і поповнення банку програмного забезпечення з освітньої, методичної, наукової, кадрової та фінансово-економічної роботи, розробку системи інформаційного обміну служб і підрозділів в університеті;
 • організовує розроблення методик, що забезпечують поетапну автоматизацію інформаційних зв’язків служб і структурних підрозділів університету;
 • сприяє створенню для науково-педагогічних працівників умов для самостійної роботи з масивами інформації, нарощенню професійного інтелектуального потенціалу кафедр в умовах інформаційного суспільства;
 • вивчає інноваційний досвід ЗВО України та світу;
 • вивчає та постійно вдосконалює елементи системи загальноуніверситетського інформаційного менеджменту, організує розробку нових методик з його інформаційної підтримки на базі сучасних комп’ютерних технологій та Інтернету.

9. Вирішує організаційні питання, пов’язані з діяльністю університету: – за дорученням ректора підписує розрахунково-платіжні та банківські документи, в т.ч. розрахункові чеки на отримання готівки з рахунків університету в банку; – подає пропозиції про заохочення або накладання дисциплінарних стягнень на директорів, деканів, їх заступників, завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників, керівників структурних підрозділів, що підпорядковані йому; – здійснює особистий прийом науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів університету, розглядає листи, заяви та скарги з питань організації технічного забезпечення освітнього процесу. 3

10. Організовує проведення заходів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

11. В межах повноважень забезпечує подання заявок, грантових документів на участь в конкурсах на отримання міжнародних грантів.

12. В межах повноважень забезпечує організацію роботи щодо досягнення університетом відповідного рівня рейтингових показників ПУЕТ з метою визнання на міжнародному рівні.

13. В межах повноважень, визначених ректором, представляє інтереси університету в закордонних закладах вищої освіти, міжнародних організаціях, бере безпосередню участь у вирішенні питань, пов’язаних з міжнародними зв’язками.

14. Забезпечує належну трудову дисципліну співробітників університету, які здійснюють обслуговування освітнього процесу.

15. Координує, контролює та організовує розробку та запровадження в освітній процес інноваційних інформаційних технологій.

16. В період відпустки або відсутності з інших причин першого проректора виконує його обов’язки.

17. Проректор з науково-педагогічної роботи є членом:

 • вченої ради університету;
 • науково-методичної ради університету;
 • ректорату.

18. Проректор з науково-педагогічної роботи в межах своїх функціональних обов’язків організовує, координує та контролює діяльність: навчально-наукового інформаційного центру.