Eng

Публічна інформація

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

А1 УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

А 1.1 Стратегічне планування

ПАСПОРТ Полтавського університету економіки і торгівлі

Постанова про питання кооперативної освіти

Положення про наглядову раду Полтавського університету економіки і торгівлі

Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО

Сертифікати про акредитацію

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Стратегія розвитку Полтавського університету економіки і торгівлі на 2023-2027 роки

Концепція діяльності ПУЕТ

Програма розвитку лідерських якостей НПП і студенті на 2023-2027 роки

Програма розвитку освітньої діяльності ПУЕТ на 2023-2027 роки

Програма розвитку наукової та інноваційної діяльності ПУЕТ на 2023-2027 роки

Програма розвитку підприємницького напряму ПУЕТ на 2023-2027 роки

ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Положення про ректорат

Положення про Вчену раду Полтавського університету економіки і торгівлі

Положення про науково-методичну раду університету

Положення про Вчену раду навчально-наукового інституту

Положення про Навчально-науковий інститут денної освіти

Положення про Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання

Положення про Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

Положення про Навчально-науковий інститут проєктів та підвищення кваліфікації

ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-науковий інститут соціально-трудових відносин ПУЕТ

Положення про кафедру

Колективний договір на 2022-2024

Колективний договір. ДОДАТОК 1. Положення про оплату праці

Колективний договір. Додаток 1.1. Тарифна сітка

Колективний договір. Додаток 1.2. Погодинна оплата

Колективний договір. Додаток 1.3. Надбавки та доплати

Колективний договір. Додаток 1.4. Додаткові доплати

Колективний договір. ДОДАТОК 2. Положення про преміювання

Колективний договір. ДОДАТОК 3. Додаткові відпустки

Колективний договір. ДОДАТОК 4. Правила внутрішнього трудового розпорядку

Колективний договір. ДОДАТОК 6. Список професій медичний огляд

Колективний договір. ДОДАТОК 7. Норми спецодягу

А 1.1.1 Планування освітнього процесу

Методичні рекомендації щодо складання плану роботи та звіту про роботу кафедри

Методичні рекомендації щодо складання плану роботи та звіту про роботу структурного підрозділу

Методичні рекомендації щодо складання плану роботи та звіту про роботу навчально-наукового інституту

А 1.1.2 Планування фінансової діяльності

Порядок призначення стипендій у Полтавському університеті економіки і торгівлі

Порядок надання пільг студентам Полтавського університету економіки і торгівлі

Перелік платних послуг, які надаються університетом

Зведений кошторис на 2017 рік

Виконання кошторису за 2017 рік

Зведений кошторис на 2018 рік

Виконання кошторису за 2018 рік

Зведений кошторис на 2019 рік

Виконання кошторису за 2019 рік

Зведений кошторис на 2020 рік

Виконання кошторису за 2020 рік

Зведений кошторис на 2021 рік

Виконання кошторису за 2021 рік

Зведений кошторис на 2022 рік

Виконання кошторису за 2022 рік

Зведений кошторис на 2023 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р.

Звіт про власний капітал за 2021 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 р.

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік

А 1.1.3 Планування наукової діяльності

Положення про науково-дослідну роботу студентів

Методичні рекомендації зі складання плану та звіту про науково-дослідну роботу кафедри

А 1.1.4 Планування кадрового забезпечення

Положення про конференцію трудового колективу

Штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2017

Штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2018

Зведений штатний роспис на 2019 рік

Штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2020

Штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2021

Зведений штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2022

Зведений штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2023

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ПУЕТ на 2020-2021 н.р.

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ПУЕТ на 2021-2022 н.р.

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ПУЕТ на 2022-2023 н.р.

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ПУЕТ на 2023-2024 н.р.

А 1.2 Аналіз результатів діяльності

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Річний звіт Ректора

Цілі сталого розвитку 2023

Наказ № 114 від 12.11.2001 Про запровадження системи якості освітньої діяльності

Політика у сфері якості Полтавського університету економіки і торгівлі

Внутрішній аудит роботи структурних підрозділів університету

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Управління ризиками

Положення про академічний рейтинг студентів ПУЕТ

Положення про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу

Положення про уповноважених з якості в ПУЕТ

Наказ № 64-Н Про наглядовий аудит-2011

Наказ № 21-Н Зовнішній аудит 2012

Наказ № 91-Н Про наглядовий аудит-2013

Наказ № 43-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2014

Наказ № 86-Н Про зовнішній аудит СУЯ ПУЕТ-2015

Наказ № 59-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2016

Наказ № 55-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2017 – 14.03.2017

Наказ № 12 Про ресертифікаційний аудит 2-5 травня 2018 – 02.04.2018

Наказ № 13 Про резутати проведення ресертифікаційного аудиту 2018 – 07.05. 2018

Наказ № 33-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ – 28.01.2019

Наказ № 44-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ – 12.02.2020

Постанова Вченої ради ПУЕТ Про результати наглядового аудиту СУЯ 30.06.2020

ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2016-2017 навчальний рік

ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2017-2018 навчальний рік

ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2018-2019 навчальний рік

ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2019-2020 навчальний рік

ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2020-2021 навчальний рік

ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2021-2022 навчальний рік

Звіт за результатами студентського та викладацького опитування інфраструктури

Результати опитування ЗдВО про доброчесність та антикорупційну роботу (2022 рік)

Звіт за результатами студентського та викладацького опитування інфраструктури, академічної доброчесності та якості освіти (2022 рік)

А2 ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ

А 2.1 Освітній процес

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Положення про кваліфікаційну роботу

Положення про курсову роботу (проєкт)

Положення про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів вищої освіти

Положення про порядок визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про порядок перезарахування результатів навчання, здобутих в іноземних та вітчизняних закладах вищої освіти

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про запобігання випадкам академічного плагіату

Наказ № 53-Н Про тимчасове призупинення освітнього процесу на період карантину

Наказ № 59-Н Про продовження карантину до 24 квітня та дистанційний освітній процес

Наказ № 66-Н Про продовження карантину до 11 травня та дистанційний освітній процес

Наказ № 72-Н Про продовження карантину до 22 травня та дистанційний освітній процес

Наказ № 74-Н Про проведення ЕК дистанційно

Наказ № 80-Н Про продовження карантину до 22 червня 2020

Наказ № 81-Н Про внесення змін до режиму роботи в університеті

Наказ 134а-Н Про організацію освітнього процесу в умовах дії воєнного стану

Порядок надання студенту дозволу на дострокову здачу заліково-екзаменаційної сесії

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення про порядок вибору здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін навчального плану

Порядок навчання студентів за індивідуальним графіком та вільне відвідування навчальних занять

Порядок допуску студентів до заліково-екзаменаційної сесії

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС при вступі до Полтавського університету економіки і торгівлі на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання

Положення про організацію інклюзивного навчання здобувачів вищої освіти

Положення про повторне навчання

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі екзамену

Порядок ліквідації здобувачами вищої освіти академічної заборгованості

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про порядок вибору здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії вибіркових навчальних дисциплін навчального плану

Положення про наукове керівництво здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії

Положення про присудження відзнаки в документі про вищу освіту та визнання особливих досягнень здобувачів вищої освіти в додатку до диплому європейського зразка

А 2.2 Лідерський потенціал

Кодекс честі студента

Положення про студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування гуртожитку

Положення про Правила вирішення конфліктних ситуацій у Полтавському університеті економіки і торгівлі

Положення про студентського омбудсмена

Положення про психологічну службу Полтавського університету економіки і торгівлі

Положення про куратора (тьютора) академічної групи

А 2.3 Підприємництво

Положення про Полтавський молодіжний фестиваль реклами

Положення про студентську туристичну агенцію при кафедрі туристичного та готельного бізнесу

Положення про університет третього віку

Положення про Школу НАССР

Положення про Малу академію ПУЕТ

Положення про молодіжний бізнес-центр

Положення про Студентську перекладацьку агенцію “СОТ (Cooperation Of Translators)” при кафедрі української, іноземних мов та прекладу

А 2.4 Наукова та інноваційна діяльність

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Положення про студентську науково-дослідну лабораторію кафедри туристичного та готельного бізнесу

Положення про академічну доброчесність

Кодекс академічної доброчесності спеціальності 081 Право

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Положення про студентський науковий гурток

А3 ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

А 3.1 Міжнародне співробітництво

Стратегія інтернаціоналізації Полтавського інверситету економіки і торгівлі на 2023-2027 роки

А 3.2 Взаємозв'язок зі стейкхолдерами

Положення про філію кафедри на виробництві

Положення про практико-орієнтований підхід в реалізації освітньої компоненти

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти

Положення про сприяння працевлаштуванню випускників

Положення про Центр зв’язків з виробництвом

Положення про Асоціацію випускників Полтавського університету економіки і торгівлі

А 3.3 Управління ресурсами

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в ПУЕТ

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про освітню програму

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про дистанційний курс

Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів

Положення про студентський гуртожиток

Положення про архівний підрозділ

Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників

Посадова інструкція. Методика розробки, оформлення, впровадження та використання

Положення про відрядження працівників, студентів, аспірантів і докторантів

Положення про корпоративну культуру

Положення про структурний підрозділ університету. Методика розробки, узгодження, впровадження та використання

Положення про експертну комісію

Інструкція з діловодства

Положення про надання платних послуг центром інформаційного забезпечення освітнього процесу

Положення про центр інформаційного забезпечення освітнього процесу

Правила користування бібліотекою

Положення про бібліотеку

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Полтавського університету економіки і торгівлі та при укладанні з ними трудових договорів (контрактів)

Висновок з обстеження території університету та виконання Ліцензійних умов щодо безперешкодного доступу до будівель, приміщень університету осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Акт оцінки обєкта щодо можливості його використання для укриття населення

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних та наукових працівників ПУЕТ

Рейтинг науково-педагогічних працівників ПУЕТ (2020)

Рейтинг науково-педагогічних працівників ПУЕТ (2021)

Рейтинг науково-педагогічних працівників ПУЕТ (2022)

Рейтинг науково-педагогічних працівників ПУЕТ (2023)