Eng

Академічна доброчесність

Уповноважена особа зі сприяння академічній доброчесності
Сарапин Віта Василівна

Контакти

У вас є можливість висловити свої побажання щодо реалізації принципів академічної доброчесності в університеті або повідомити про випадки їх порушення:
письмово за адресою
усно телефоном

ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових  творчих) досягнень.

 • Integrity – відданість індивідів та всієї інституції моральним принципам та стандартам, які створюють бар’єр для не доброчесності;
 • чесність – систематичне уникнення шахрайства, обману та будь-якої нечесної поведінки;
 • правдивість – необмежене прагнення до істини, вільне та відкрите поширення знань та їх удосконалення (збагачення);
 • прозорість – доступність та відкритість інформації, правил, планів, процесів та дій, які передбачають, що працівники університету зобов’язані діяти відкрито, передбачувано та зрозуміло для просування власної підзвітності та залученості учасників освітнього процесу;
 • повага – повага до гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров’я на благо колегіальності та співпраці з іншими учасниками освітнього процесу;
 • довіра – усі учасники освітнього процесу мають упевненість у чесності та integrity один одного та можуть покластися одне на одного;
 • підзвітність – учасники освітнього процесу належним чином використовують делеговані їм повноваження;
 • відповідальність – вміння брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати покладені на себе зобов’язання, демострувати приклади гідної поведінки;
 • справедливість і законність – неупереджене, однакове ставлення до всіх учасників освітнього процесу, позбавлене дискримінації та нечесності;
 • рівність та соціальна справедливість – рівний доступ до освіти незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального, національного походження, стану здоров’я, інвалідності;
 • демократичне управління – управління університетом має базуватися на залученні всіх відповідних учасників освітнього процесу та етичному виконанні своїх повноважень керівництвом на різних ланках;
 • якісна освіта – усі учасники освітнього процесу віддані ідеї досягнення найвищої можливої якості освіти;
 • самовдосконалення та вдосконалення системи – учасники освітнього процесу визнають важливість та докладають максимальних зусиль до постійного вдосконалення освітньої системи, зокрема через власний професійний розвиток;
 • інституційна автономія – визнання потреби у відповідній самостійності університету для уникнення надмірного централізованого політичного контролю за освітньою системою;
 • міжнародна співпраця – усі учасники освітнього процесу визнають важливість міжнародної колаборації в освіті.

Порушенням академічної доброчесності є:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Дотримання академічної доброчесностінауково-педагогічними працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації в разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти означає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Докладніше про культуру академічної доброчесності

Безкоштовні онлайн-сервіси для перевірки унікальності текстів
 • Dupli Checker – до 1000 слів
 • Grammica – без обмеження кількості слів
 • Pladiarism Detector – до 1000 слів
 • Plag – без обмеження кількості слів
 • Plagiarisma – до 2000 слів
 • Plagiarism Check – перевірка за наявності реєстрації користувача
 • Unicheck – від 30 до 200 слів

Законодавчо-нормативна база

Документи

Кодекс академічної доброчесності спеціальності 081 Право

Кодекс честі студента

Положення про запобігання випадкам академічного плагіату

Положення про академічну доброчесність

Положення про корпоративну культуру

Тематичні новини

Круглий стіл «Академічна доброчесність: досвід, практики, виклики, поступ»

25 жовтня 2023 року у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбувся круглий стіл на тему: «Академічна доброчесність: досвід, практики, виклики, поступ». Організатори круглого столу поставили за мету згуртувати академічну спільноту для обговорення викликів у запровадженні політик і процедур академічної доброчесності в освітньому процесі, розуміння механізмів, які заважають рухати культуру академічної […]

59
БІЛЬШЕ НОВИН