Eng

Наукові гуртки

З метою діяльності виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглибленого вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення загального і професійного світогляду у Полтавському університеті економіки і торгівлі функціонують  наукові студентській гуртки (об’єднання).

Відповідно до Положення про студентський науковий гурток Полтавського університету економіки і торгівлі основними завданнями Гуртка є:

  • сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з відповідної спеціалізації;
  • організація науково-дослідної роботи студентів;
  • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
  • залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;
  • сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;
  • апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;
  • налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

Науковий студентський гурток “Експерт”

На засіданнях наукового гуртка студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою: виступають з доповідями на цікаві теми, визначають органолептичні та фізико-хімічні показники конкретних продуктів, розробляють балову шкалу оцінювання якості цих продуктів і проводять дегустаційну балову оцінку їх якості, заповнюють дегустаційні листи і встановлюють відповідність досліджуваних показників вимогам стандартів. 

Керівник
Кириченко Олена Василівна
Телефон 50-91-36
Кількість студентів 48

Науковий студентський гурток “Світ товарознавства”

На засіданнях наукового гуртка студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою: виступають з доповідями на цікаві теми, визначають органолептичні та фізико-хімічні показники конкретних продуктів, розробляють балову шкалу оцінювання якості цих продуктів і проводять дегустаційну балову оцінку їх якості, заповнюють дегустаційні листи і встановлюють відповідність досліджуваних показників вимогам стандартів.

Керівник
Горячова Олена Миколаївна
Телефон 50-91-36
Кількість студентів 32

Студентський науковий клуб “Маркетолог”

Наукові дослідження наукового клубу присвячені осмисленню з сучасних проблем формування ринку товарів та послуг в Україні та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку ринків освітніх, консалтингових послуг, послуг рекламних посередників; дослідження поведінки споживачів у сфері діяльності споживчої кооперації України; розробку комплексу маркетингових комунікацій підприємств споживчої кооперації, маркетингової стратегії просування товарів та послуг; впровадження результатів досліджень у навчальний процес і практичну діяльність підприємств та організацій.

Кафедра Маркетингу
Керівник
Карпенко Наталія Володимирівна
Телефон 50-91-73

Студентський гурток «Педагогіка та психологія»

Участь на добровільній основі в роботі студентського наукового гуртка «Педагогіка і психологія» дозволяє студентам університету долучатися до науково-дослідної роботи з актуальних проблем педагогіки та психології. На засіданнях гуртка студенти мають можливість обговорити проблеми регуляції психічного стану, підвищення життєздатності, психологічної допомоги, психології прокрастинації та раціональної організації свого часу, шляхи досягнення психологічного благополуччя, навчаються розпізнавати деструктивні відносини та через медіацію і діалог розв’язувати конфлікти тощо. Традиційними в роботі гуртка є відзначення різноманітними заходами днів толерантності, психічного здоров’я, Всеукраїнського дня психолога, участь у студентських наукових конференціях.

Керівник
Тодорова Ірина Степанівна, к. психол. н., доцент
Телефон 50-91-69

Студентський гурток «Краєзнавчі студії»

Студентський гурток «Краєзнавчі студії» спрямований на систематизацію й поглиблення знань про історичне минуле Полтавщини, формування національної свідомості, а також набуття вмінь вести краєзнавчо-пошукову діяльність. Акцентується увага на відомих постатях в історії краю. З’ясовується роль полтавців у суспільному розвитку на вітчизняному та міжнародному рівнях. Вивчення краєзнавства сприятиме усвідомленню особистої причетності до подій, що відбуваються в суспільстві Полтавщини.

Кафедра
Керівник
Петренко Ірина Миколаївна, завідувач кафедри, д.і.н., професор
Телефон 50-91-69

Гурток з філософських наук

Філософське коло” – студентський гурток творчого вивчення дисципліни дослідницького характеру, діяльність якого спрямована на осмислення актуальних проблем культури, антропології, економіки сучасного світу.

Види роботи: виконання творчих завдань, науково-дослідна робота, пошукова робота.

Керівник
Усанов Ігор Вікторович, к.філос.н., доцент
Телефон 50-91-69
Документи

Наказ 94-Н Про зміни до Наказу Наказ 167-Н Прозатвердження керівників наукових гуртків 2023-2024 н.р.

Наказ 167-Н Про затвердження керівників наукових гуртків 2023-2024 н.р.

Положення про студентський науковий гурток

Наказ наукові студентській гуртки (об’єднання).