Eng

Вибіркові дисципліни

Індивідуальна освітня траєкторія

Персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Який обсяг?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачає можливість індивідуального вибору студентами кожної освітньої програми вибіркових дисциплін в обсязі 25% від загального обсягу кредитів.

Рівень вищої освіти – Обсяг в кредитах ЄКТС

молодший бакалавр – 30 кредитів

бакалавр – 60 кредитів

магістр – 22,5/25 кредитів

Кредит ЄКТС

Що таке кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС)?

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.

Що пропонує обирати Університет?

  1. навчальні дисципліни з переліку дисциплін, що формують загальні компетентності (загальноуніверситетський перелік) в розрізі курсів

Рівень вищої освіти – Вибіркова складова

молодший бакалавр – 2 дисципліни

бакалавр – 2 дисципліни щорічно

магістр – 2 дисципліни

  1. навчальні дисципліни з переліку дисциплін, що формують професійні компетентності.

Рівень вищої освіти – Вибіркова складова

молодший бакалавр – 4 дисципліни

бакалавр – 2 дисципліни щорічно

магістр – 12,5 кредитів / 3 дисципліни

ВАЖЛИВО!

Вибіркові навчальні дисципліни можуть вивчатися як в Університеті, так і в інших закладах вищої освіти, відповідно до двосторонніх договорів між закладами вищої освіти.

Коли здійснюється вибір?

У другому семестрі поточного навчального року на наступний рік навчання.

УВАГА! Обрані студентом навчальні дисциплін – ОБОВ’ЯЗКОВІ до вивчення та включаються у додаток до диплому.

ВАЖЛИВО!

Студенти, які НЕ СКОРИСТАЛИСЯ своїм правом вибору навчальних дисциплін, будуть розподілені Навчально-науковим центром забезпечення якості вищої освіти (ННЦЗЯВО) в попередньо сформовані групи з метою їх оптимізації.

Що обирати?

Перелік вибіркових дисциплін на 2023-2024 н.р.:

 

Що потрібно зробити?
  • Ознайомитися з переліком та силабусами навчальних дисциплін.
  • Проконсультуватися (за потреби) з гарантом освітньої програми та/або куратором
  • Відвідати презентації навчальних дисциплін.
  • ЗДІЙСНИТИ ВЛАСНИЙ ВИБІР!
Як обрати?

Вибір навчальних дисципліни з переліку дисциплін, що формують професійні компетентності. Вибір здійснюється за один тур. Результат вибору – навчальні дисципліни, обрані більшістю від загальної кількості студентів академічної групи.

Вибір навчальних дисципліни з переліку дисциплін, що формують загальні компетентності (загальноуніверситетський перелік). Вибір здійснюється у два тури. Якщо обрана Вами дисципліна не набрала достатньої кількості бажаючих її вивчати, Вам необхідно переобрати дисциплін у другом турі із скоригованого переліку дисциплін, що формують загальні компетентності (загальноуніверситетський перелік)

Сайт Вступника

Залучення студентів та аспірантів до участі в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціяхтаузагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі!

Перейти