Eng

Політика щодо вступу та прийняття на навчання жінок

 1. Призначення і сфера застосування:
  • Полтавський університет економіки і торгівлі (далі – ПУЕТ) прагне сприяти рівним можливостям для всіх людей, незалежно від статі, та сприяти інклюзивному навчальному середовищу. Ця політика окреслює базові принципи та процедури щодо подання заявок, вступу, прийняття та навчання жінок у ПУЕТ відповідно до принципів недискримінації та гендерної рівності.
 2. Недопущення дискримінації:
  • ПУЕТ суворо забороняє дискримінацію жінок за ознакою статі, гендерної ідентичності, гендерного вираження, сексуальної орієнтації, сімейного стану, вагітності або будь-якої іншої захищеної характеристики особистості. Усі політики та процедури, пов’язані із заявкою, вступом, прийняттям та навчанням жінок, повинні впроваджуватися без упередженості.
 3. Заявка та вступ:
  • На жінок, які подають документи до ПУЕТ, будуть розповсюджуватися ті самі критерії і процедури прийому, що і на всіх інших абітурієнтів.
  • Рішення про прийом базуватимуться на академічних заслугах, потенціалу успіху та узгодженні з програмами та цінностями університету без огляду на стать.
  • ПУЕТ не буде дискримінувати будь-яку жінку на основі особистих якостей або обставин, не пов’язаних з її академічною кваліфікацією.
 4. Рівне ставлення та можливості:
  • Після вступу студенткам в ПУЕТ будуть надані ті ж права, привілеї та можливості, що і їх колегам-чоловікам.
  • Студентки матимуть рівний доступ до всіх академічних, позааудиторних та допоміжних послуг, пропонованих університетом.
 5. Служби підтримки:
  • ПУЕТ прагне забезпечити безпечне та сприятливе освітнє середовище для всіх студентів. Студентки матимуть доступ до консультацій, підтримки та ресурсів для вирішення будь-яких гендерних проблем, які вони можуть мати.
  • Університет пропонуватиме програми, які сприяють розширенню прав і можливостей жінок, лідерству, особистому розвитку та популяризації серед них STEM-професій.
 6. Боротьба з домаганнями та гендерно зумовленим насильством:
  • ПУЕТ дотримується політики нульової терпимості до будь-яких форм домагань, включаючи сексуальні домагання та гендерне насильство.
  • Процедури повідомлення про переслідування та реагування на них будуть прозорими та оперативними, забезпечуючи безпеку та добробут усіх членів спільноти.
 7. Підтримка материнства та батьківства:
  • ПУЕТ визнає права жінок-студенток, які завагітніли, продовжувати своє навчання і забезпечить відповідну підтримку.
  • Університет формуватиме сприятливе середовище для студенток, які є батьками, сприяючи балансу між навчанням та особистим життям та доступу до необхідних ресурсів.
 8. Гендерна сенсибілізація та просвітництво:
  • ПУЕТ включатиме гендерну сенсибілізацію та просвітництво у свої навчальні програми для підвищення обізнаності про гендерні питання та сприяння гендерній рівності.
  • Викладачі та співробітники пройдуть навчання, щоб переконатися, що вони підтримують гендерночутливі практики у взаємодії зі студентами.
 9. Моніторинг та оцінка:
  • ПУЕТ періодично переглядатиме та оцінюватиме ефективність цієї політики, щоб забезпечити її відповідність новим передовим практикам та правовим стандартам.
  • Університет збиратиме дані, пов’язані із заявкою, вступом, прийняттям та навчанням жінок, щоб виявити будь-які розбіжності та вжити коригувальних заходів, якщо це необхідно.
 10. Скарги:
  • Буде встановлено чітку процедуру подання скарг, пов’язаних із цією політикою, що забезпечить конфіденційність, справедливість та своєчасне вирішення.

Ця політика повинна широко поширюватися в спільноті ПУЕТ, і дотримання її принципів буде відповідальністю всіх викладачів, співробітників, студентів та адміністрації.

Ця політика повинна бути переглянута та оновлена, якщо це необхідно, щоб відобразити зобов’язання ПУЕТ забезпечити інклюзивне та сприятливе середовище для подання заявки, вступу, прийняття та навчання жінок в університеті.