Eng

Міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

Стрілець Вікторія Юріївна
Завідувачка кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, доцент
Стрілець Вікторія Юріївна
Дізнатись більше
Франко Людмила Сергіївна
Заступник завідувача кафедри, старший викладач
Франко Людмила Сергіївна
Кандидат економічних наук, доцент
Артеменко Ірина Анатоліївна
Пожар Артем Анатолійович
Кандидат економічних наук, доцент
Пожар Артем Анатолійович
Флегантова Анна Леонідівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри
Флегантова Анна Леонідівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри
Базавлук Наталія Григорівна
Туль Світлана Іванівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри
Туль Світлана Іванівна
Єжелий Юрій Олексійович
Асистент кафедри
Єжелий Юрій Олексійович
Кандидат економічних наук, доцент
Артеменко Анна Вікторівна 

Контакти

Пошта puet.me@gmail.com
Посилання http://www.me.puet.edu.ua
Кабінет 210

В умовах євроінтеграції потреба у спеціалістах з міжнародного бізнесу зростає. Такі фахівці добре орієнтуються як на вітчизняному, так і на зарубіжних ринках, вміють аналізувати та прогнозувати їх розвиток.

Сучасні економісти-міжнародники володіють практичними навичками в сферах міжнародної торговельної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності. Їх рішення спираються на розуміння процесів, які відбуваються на світовому ринку, а також правил та особливостей ведення міжнародного бізнесу. Вони знають як застосовуються норми міжнародного права та інструменти регулювання міжнародних економічних відносин. Важливою перевагою випускників спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини є ґрунтовні знання ділової іноземної мови.

Випускники освітніх програм «Міжнародний бізнес», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини» мають перспективи для працевлаштування на вітчизняних та зарубіжних підприємствах, у філіях, відділеннях та представництвах транснаціональних корпорацій, банках, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях не лише в Україні, а й за кордоном.

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
(денна, заочна форми навчання)

 • освітня програма «Міжнародний бізнес» за початковим (коротким циклом) рівнем вищої освіти

Молодший бакалавр освітньої програми «Міжнародний бізнес» отримує сформовані загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності. Результатами навчання є: базові знання з теорії та сучасної практики міжнародних економічних відносин, у тому числі щодо використання нормативно-розпорядчих документів, довідкових матеріалів, розуміння дії інструментів і принципів регулювання міжнародної торгівлі, механізмів реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин; уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях іноземними мовами, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня, аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, здійснювати комплексний аналіз та моніторинг їх кон’юнктури, оцінювати зміни міжнародного середовища.

 • освітня програма «Міжнародний бізнес» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Зміст освітньої програми «Міжнародний бізнес» полягає у формуванні системи знань щодо у започаткування та розвитку підприємницької діяльності на зарубіжних ринках. Випускники цієї освітньої програми володіють практичними навичками оцінки стану та змін середовища міжнародного бізнесу, компетентні в аналізі, моделюванні, прийнятті рішень та управлінні процесами у сфері міжнародної торгівлі, фінансів, виробничої діяльності та сфери послуг. Важливою перевагою фахівців сфери міжнародного бізнесу є знання з реалізації підприємницької діяльності в Україні та за кордоном. Вони добре володіють декількома іноземними мовами. Під час навчання проходять практику на вітчизняних підприємствах, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та у зарубіжних компаніях.

 • освітня програма «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Зміст освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» полягає у формуванні системи знань щодо у започаткування та розвитку підприємницької діяльності на зарубіжних ринках. Випускники цієї освітньої програми володіють практичними навичками оцінки стану та змін середовища міжнародного бізнесу, компетентні в аналізі, моделюванні, прийнятті рішень та управлінні процесами у сфері міжнародної торгівлі, фінансів, виробничої діяльності та сфери послуг. Важливою перевагою фахівців сфери міжнародного бізнесу є знання з реалізації підприємницької діяльності в Україні та за кордоном. Вони добре володіють декількома іноземними мовами. Під час навчання проходять практику на вітчизняних підприємствах, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та у зарубіжних компаніях.

          

Спеціальність 051 Економіка
(денна, заочна форми навчання)

 • освітня програма «Міжнародна економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Зміст освітньої програми «Міжнародна економіка» полягає у формуванні цілісного уявлення про світове господарство. Випускники цієї освітньої програми володіють інструментальними засобами аналізу світової економіки, застосування яких забезпечує обґрунтованість висновків щодо використання країнами та міжнародними компаніями наявних переваг. Це дозволяє оцінити фактичні та потенційні вигоди учасників міжнародних економічних відносин від міжнародної торгівлі, інвестування, валютно-фінансових операцій, співробітництва у виробничій, науково-технічній та інших сферах. Опанування здобувачами вищої освіти цієї освітньої програми дозволяє отримати навики аналізу зовнішньоекономічної політики держав, а також застосувати набуті знання для визначення потенціалу і обмежень міжнародної економічної діяльності України. Навчання за освітньою програмою «Міжнародна економіка» забезпечує тим, хто її обрав, вільне володіння іноземними мовами. Під час навчання здобувачі вищої освіти проходять практику на вітчизняних підприємствах, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, та у закордонних компаніях.

Графік проведення онлайн-консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин у І семестрі 2022-2023 н. р.

П.І.Б. науково-педагогічного працівника

Навчальні дисципліни

Час

Покликання на відео-конференцію

e-mail науково-педагогічного
працівника

Артеменко А. В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри
 • Глобальна економіка
 • Міжнародна та європейська безпека
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Тренінг: Міжнародні бізнес-проекти
10.00 https://webinar.puet.edu.ua/
fbc9d45099af34940947d45d51367655
annaartemenko5
@gmail.com
Єжелий Ю. О.,
асистент кафедри
 • Проектне навчання з курсу Міжнародна економіка
 • Цифровий бізнес
 • Тренінг: Міжнародні інформаційні системи та технології
10.00 https://webinar.puet.edu.ua/
fd8c2b63250897cd284088b05f363933
jezhelyj
@gmail.com
Клименко В. І., к.е.н., доцент
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 • Управління міжнародними інвестиційними проєктами
8.00 http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/
view.php?id=1169

http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/
view.php?id=1095
vita.klimenko.85
@gmail.com
Пожар А. А., к.е.н, доцент
 • Тренінг: Техніка міжнародних комерційних переговорів
 • Фінанси зарубіжних фірм
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародна економіка
 • Геополітика та геоекономіка
12.00 https://webinar.puet.edu.ua/
d02b16f5d6d0c7179403df7f7a11b2d9
art.pozhar
@gmail.com
Стрілець В. Ю., д.е.н, доцент
 • Міжнародний бізнес
12.00 https://webinar.puet.edu.ua/
a199143cfaf990ec1780be90ed5df2ab
victoriaignatenko1
@gmail.com
Туль С. І., к.е.н, доцент
 • Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу
8.00 https://webinar.puet.edu.ua/
f3285ca0ac2f42f8ab12ef3025308725
tulsvetlana
@ukr.net
Флегантова А. Л., к.е.н, доцент
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародна макроекономіка. Міжнародна мікроекономіка
 • Методологія та організація наукових досліджень міжнародних економічних відносин
11.00 https://webinar.puet.edu.ua/
fbc9d45099af34940947d45d51367655
anna.flehantova
@gmail.com
Франко Л. С., старший викладач
 • Міжнародний бізнес (ДЗВ б 6-21)
 • Міжнародна торгівля
 • Крос-культурні комунікації
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємтсва
 • Міжнародні організації
9.00 https://webinar.puet.edu.ua/
4b3f2cbdf45a535964961ac8321abed5
lysichka.08
@ukr.net

УВАГА! Консультації проводяться кожної суботи. Задля оптимізації процесу консультування, просимо попереджати викладачів про бажання бути присутніми на зустрічах.

Тематичні новини

Сьогодні працюємо над покращенням якості освітньої програми щоб завтра отримати конкурентоспроможного фахівця…

23 листопада 2023 року відбулася нарада щодо підготовки до акредитації та підвищення якості освітньої програми «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Комунікація на чолі із першим проректором Наталією Педченко, гарантом освітньої програми, завідувачем кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин проф., д.е.н. Вікторією Стрілець та науково-педагогічними працівниками кафедри, які викладають навчальні дисципліни в розрізі […]

37

Участь наших науковців у заході Фермерський зліт «КООПЕРАЦІЯ НА 360°»

10.11.2023, на запрошення керівника кооперативу UAC Ukrainian Agro Connection Богдана Купріянова, Віта Рекотова, директорка Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції», к.е.н., доцентка кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського університету економіки і торгівлі та Світлана Туль, заступниця директорки Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції», к.е.н., доцентка кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних […]

14

Великий бізнес починається з маленької ідеї!

В межах вивчення навчальної дисципліни «Основи міжнародного бізнесу» за темою «Організаційно-правові форми ведення бізнесу в Україні» здобувачі вищої освіти спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини мали можливість презентувати свої ідеї щодо відкриття власного бізнесу в Україні. Ключовими акцентами є опис ідеї, характеристика основних етапів реєстрації ФОП (фізична-особа підприємець) із вибором групи платника податків, розрахунок основних витрат, […]

54

Топ-спеціальностей для студентів закладів фахової передвищої освіти

З 24 жовтня 2023 року Полтавський університет економіки і торгівлі розпочав низку презентацій Топ-спеціальностей для студентів закладів фахової передвищої освіти. До заходів залучалися студенти з різних регіонів України: Полтавської, Житомирської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей та інші. Першим розпочав  онлайн зустріч викладач кафедри Міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин к.е.н., […]

55

Урочистості з нагоди 100-річчя Гейдара Алієва

Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, д.і.н., професор Олексій Олексійович Нестуля на запрошення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в місті Харків взяв участь в урочистостях з нагоди 100-річчя загальнонаціонального лідера азербайджанського народу Гейдара Алієва. У своїй промові ректор ПУЕТ підкреслив внесок загальногонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва для майбутніх поколінь та згадав про діяльність освітньо-культурного Азербайджанського центру […]

45

Світ ПУЕТ  дивує, захоплює і надихає!

23 жовтня 2023 року колектив кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин продовжив активну співпрацю із закладами середньої освіти м. Полтави. Цього навчального року першим заходом,  проведеним для молоді, була ділова гра «Міжнародна торгівля» із ст. викладачем кафедри Франко Л.С. та учнями 9 класу ліцею «Інтелект» м. Полтава.  Учасниками гри було створено 3 команди, які […]

30

Відбувся бізнес-форум «Крафтове виробництво Полтавщини: стан та перспективи розвитку»

З метою популяризації бізнесу крафтового виробництва Полтавської області 16 серпня 2023 р. з 10:00-14:00 відбувся бізнес-форум «Крафтове виробництво Полтавщини: стан та перспективи розвитку». Даний захід проходив в рамках реалізації грантового проєкту «Консорціум територіальних громад як запорука сталого розвитку малого та середнього бізнесу» в межах програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яка спільно […]

117

Здобутки наших науковців

Віту Клименко, доцентку кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського університету економіки і торгівлі, к.е.н., директорку Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції» було нагороджено Почесною грамотою Полтавської обласної військової адміністрації за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення належного виконання завдань під час реалізації сучасної державної політики, сумлінну працю та з нагоди Дня […]

57
БІЛЬШЕ НОВИН