Eng

Туристичного та готельного бізнесу

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу
Скляр Георгій Павлович
Дізнатись більше
Доктор географічних наук, доцент, професор кафедри
Шуканов Павло Васильович
Кандидат економічних наук, доцент
Карпенко Юрій Вікторович
Кандидат географічних наук, доцент
Логвин Михайло Михайлович
Кандидат економічних наук, доцент
Животенко Віталій Олександрович
Доцент
Карпенко Ніна Миколаївна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри
Тараненко Олександр Олексійович
Кандидат економічних наук, доцент
Дробиш Людмила Володимирівна
Старший лаборант
Климова Людмила Іллівна

Контакти

Телефон (0532) 56-09-12
Пошта turizm@puet.edu.ua
Посилання http://www.tourism.puet.edu.ua
Кабінет 211

Кафедра туристичного та готельного бізнесу здійснює професійну підготовку досвідчених кадрів для сфери туризму (далі – кафедра) за спеціальністю 242 Туризм і рекреація (галузь знань 24 Сфера обслуговування), ступеня «молодший бакалавр», «бакалавр» і «магістр».

Кафедру очолює професор, доктор економічних наук Георгій Павлович Скляр. На кафедрі працює кваліфікований професорсько-викладацький склад, який має вчені ступені доктора і кандидата наук. Науково-педагогічні працівники здійснюють наукові дослідження у сфері туризму, економіки та управління підприємствами.

Співробітниками кафедри розроблені сучасні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін і електронні посібники. У навчальному процесі науково-педагогічні працівники кафедри активно застосовують інтерактивні освітні технології, а також систему електронної підтримки освітнього процесу на базі платформи «Moodle».

Студенти мають можливість проходження професійного стажування за кордоном:

  • Турецька Республіка (готелі: Papillon Belvil Hotel, Papillon Zeugma Hotel, Papillon Aysha Hotel; Delphin Diva Premiere, Delphin Deluxe Resort, Delphin BE Grand Resort, Delphin Imperial Lara Hotel, Delphin Botanik Platinum Hotel, Delphin Palace Hotel, Delphin Botanik Hotel & Resort; туристична компанія «Anex Tour»);
  • Республіка Болгарія (готельно-ресторанні комплекси та гірськолижні курорти, туристичні компанії міст Албена, Золоті піски, Приморско, Обзор, Добрич, Сонячний Берег Св. Костянтина та Єлени, Кітен);
  • США (програма Work & Travel USA);
  • Федеративна Республіка Німеччина (програма ZAV1 / ZAV2).

Стажування проходить у департаментах: «Transfermen», «Front Office and Reception», «Food and Beverage», «Housekeeping», «Entertainment».

Студенти мають можливість приймати участь у програмах обміну в Україні і за кордоном:

  • міжнародна кредитна мобільність ERASMUS+ КА1: Kodolanyi Janos University (Угорщина); Katowice School of Economics (Республіка Польща) Utenos kolegija, University of Applied Sciences (Литовська Республіка); Universidad de Granada (Королівство Іспанія); Vidzeme University of Applied Sciences (Латвійська Республіка); West University of Timisoara (Румунія); Mardin Artuklu University (Турецька Республіка);
  • академічні обміни Турецької Республіки «Mevlana»;
  • національна кредитна мобільність на основі двосторонніх договорів між ПУЕТ та: Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка; Харківською державною академією культури; Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини; Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського; Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького; Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Поліським національним університетом, Національним університетом водного господарства та природокористування.

Для формування ділових якостей у молоді, сприяння ефективному використанню власного потенціалу, інтелектуальному та творчому розвитку особистості, формуванню та розвитку комунікативних навичок і навичок командо творення, свідомого вибору подальшого місця роботи створено студентське туристичне агентство «STA» та студентський туристичний клуб «Way Hunters».

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Його діяльність спрямована на розвиток творчого мислення у студентів і сприяє поглибленню та закріпленню отриманих у процесі навчання знань. Студенти відповідально ставляться та беруть активну участь у підготовці та проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів, інтелектуальних ігор та інших заходів.

Високий рівень професійної підготовки і вільне володіння іноземними мовами дозволяє випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці України і за її межами.

 Наш профіль Instagram – @puet_tourism_students

Кафедра туристичного та готельного бізнесу створена 30 серпня 2012 року у складі факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». З 2012 року по сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор Скляр Георгій Павлович.

У 2012 році ліцензовано підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» з ліцензованим обсягом 50 осіб за денною формою навчання.

У 2013 році проведено ліцензування з метою збільшення ліцензованих обсягів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за заочною формою навчання (на 25 осіб).

У 2016 році акредитовано напрям підготовки 6.140103 «Туризм» та за результатами проходження процедури державної акредитації напряму підготовки отримано сертифікат про акредитацію на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра терміном дії до 01.07.2021 року. У цьому ж  році отримано дозвіл Міністерства освіти і науки України на збільшення ліцензійного обсягу підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання до 125 осіб.

У 2016 році також проведено ліцензування та отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю 242 «Туризм» з ліцензованим обсягом 70 осіб (за денною та заочною формами навчання).

У 2018 році акредитовано освітньо-професійну програму зі спеціальності 242 «Туризм»  за другим (магістерським) рівнем (рішення Акредитаційної комісії МОН України від 20 лютого 2018 року, протокол № 128). За результатами успішно пройденої акредитації проведення Університет отримав на 5 років сертифікат про акредитацію освітньої програми «Туризм» підготовки магістрів (Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми № 170014078 від 27.02.2018 року ).

У 2019 році проведено ліцензування та отримано ліцензію на підготовку молодших бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти з ліцензованим обсягом 80 осіб (Наказ МОН України № 950-л, протокол № 146 від 8 серпня 2019 року ).

З 2019 року кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

У 2020 році Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти проведено акредитацію освітньої програми «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Агентство оцінило як зразкові наступні критерії освітньої програми: освітнє середовище та матеріальні ресурси; внутрішнє забезпечення якості освітньої програми; контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність (Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи від 26 січня 2021 р., протокол № 1 (44) ). За результатами успішно пройденої акредитації проведення Університет отримав на 5 років сертифікат про акредитацію освітньої програми «Туризм» підготовки бакалаврів (Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1199 від 29.01.2021 року ).

З 2021-2022 навчального року кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту денної освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

У 2022 році Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти проведено акредитацію освітньої програми «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм» початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти (Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи від 14 квітня 2022 р., протокол № 6 (11) ). За результатами успішно пройденої акредитації проведення Університет отримав на 5 років сертифікат про акредитацію освітньої програми «Туризм» підготовки молодших бакалаврів (Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 3098 від 20.04.2022 року ).

У 2023 році Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти проведено акредитацію освітньої програми «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм» другий (магістерський) рівень вищої освіти (Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи від 20 червня 2023 р., протокол № 10 (39) ). За результатами успішно пройденої акредитації проведення Університет отримав на 5 років сертифікат про акредитацію освітньої програми «Туризм» підготовки магістрів (Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 5091 від 20.06.2023 року ).

На даний час на кафедрі туристичного та готельного бізнесу працює 8 науково-педагогічних працівників, з них 2 доктори наук та 5 кандидатів наук.

Тематичні новини

Міжнародне науково-педагогічне стажування викладачів кафедри туристичного та готельного бізнесу

В період з 21.08.2023 р. по 21.11.2023 р. у  Чеському технічному університеті Праги (Чехія) викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу  проф. Скляр Г.П., проф. Шуканов П.В., доц. Карпенко Н.М.  та доц. Тараненко О.О. приходили Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування на тему: «Управління трансфером освітніх технологій в країнах Європейського Союзу». Отримані загальні та професійні компетентності, відповідно до […]

43

Неформальна освіта та академічна доброчесність студентів освітньої програми «Туризм»

ПУЕТ усіляко підтримує та заохочує своїх студентів до отримання знань не лише в рамках обранихосвітніх програм, але і шляхом неформальної освіти, визнає отримані результати, пропонує різніможливості для використання ресурсу неформальної освіти при реалізації індивідуальної освітньоїтраєкторії. Студенти 2 курсу освітньої програми «Туризм» успішно закінчили курс «Академічнадоброчесність в університеті» на платформі масових відкритих онлайн-курсів «ВУМ online», щодозволило […]

45

Військові дякують університетській спільноті

На ім’я ректора Полтавського університету економіки і торгівлі професора Олексія НЕСТУЛІ надійшла подяка від колективу офіцерів, сержантів та солдатів в/ч А0177, що боронять незалежність та свободу України, які від щирого серця висловлюють вдячність за волонтерську допомогу. Окремо відзначена сумлінна волонтерська праця співробітниці університету – Людмили КЛИМОВОЇ на благо Збройних сил України, яка сприяє досягненню нашої […]

76

Практико орієнтоване навчання студентів освітньої програми «Туризм»

27 вересня 2023 року на території об’єкту сільського зеленого туризму – «Садиба родини Блонських», що розташована у с. Вовнянка Миргородського району відбулося виїзне засідання Координаційної ради з питань розвитку туризму та курортів при Полтавській обласній державній адміністрації з нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. Під час вітального слова до учасників  координаційної ради […]

87

Італійський вайб та інші особливості стажування в Італії

Цього року 16 студенток #ПУЕТ 1 та 2 курсу спеціальностей “Готельно-ресторанна справа”, “Філологія”, “Туризм” і “Маркетинг” вирушили до Італії проходити фахову практику. Для всієї групи дівчат це перший досвід проходження міжнародного стажування, а для когось – перша подорож за кордон. Програма #стажування в Італії добігає кінця, через 2 тижні студентки університету почнуть повертатися в Україну, […]

144

Якість освітньої програми «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти підтверджено!

Полтавський університет економіки і торгівлі висловлює вдячність Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Туризм» спеціальності 242 Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти. Висловлюємо вдячність експертам та членам галузевої експертної ради за ґрунтовний аналіз  освітньої програми та надані рекомендації. Вітаємо гаранта Скляра Георгія Павловича, групу забезпечення освітньої програми, стейкхолдерів та всіх причетних до реалізації […]

61

ДЕНЬ ПАРТНЕРСТВА В ПУЕТ

Шановні представники бізнесу, влади та громади! Полтавський університет економіки і торгівлі запрошує Вас до співпраці та участі у заходах в межах теми “Партнерство бізнесу та ПУЕТ – це запорука якості випускника”, який відбудеться 23 травня 2023 року на базі університету. Мета – розвиток співпраці та партнерства між бізнесом та ПУЕТ для забезпечення якісної підготовки фахівців. […]

44

Викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу в оргкомітеті Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

25-27 квітня 2023 року на базі Полтавської академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського відбувся ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Цього річ змагання зібрало 22 команди з усієї України. У зв’язку з воєнним станом олімпіаду проводять у дистанційному форматі. Змагаються 136 учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти України, які перемогли на ІІІ […]

39
БІЛЬШЕ НОВИН