Eng
Проректор з міжнародних зв’язків, в.о. директора ННІМО
доктор технічних наук, професор

Гаркуша Сергій Володимирович

Кабінет 318 int.office@puet.edu.ua
 • автор більше 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, в тому числі за кордоном. Серед них підготовлений один підручник з грифом МОН України; ряд електронних навчальних посібників, близько 40 наукових статей у фахових виданнях, більше 20 публікацій рецензованих у міжнародній науково-метричній базі Scopus. Автор 3 патентів на корисну модель та 1 патенту на винахід. Розробник дистанційних курсів з дисциплін «Інформаційні технології в ресторанному господарстві» та «Інформаційні технології в діловодстві»
 • заступник головного редактора Наукового вісника ПУЕТ
 • член вченої ради та науково-методичної ради університету, ректорату
 1. Забезпечує реалізацію Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки в межах свої повноважень.
 2. Визначає компетенцію і затверджує функціональні обов’язки своїх заступників, керівників підрозділів та співробітників, що йому підпорядковуються.
 3. Видає розпорядження і дає вказівки, обов’язкові для підрозділів та працівників, які йому підпорядковані.
 4. Вирішує питання з організації, координації та контролю за процесами забезпечення якості діяльності університету в частині підготовки іноземних студентів.
 5. Вирішує питання з організації і управління освітнім процесом університету у частині підготовки іноземних студентів, роботою Інституту міжнародної освіти і кафедр з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, підготовки проектів штатного розпису науково-педагогічних працівників кафедр, інших структурних підрозділів, що задіяні у освітньому процесі для іноземних студентів:
  • координує і контролює планування і організацію освітнього процесу та роботу інститутів, факультетів і кафедр з питань набору на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства;
  • організовує і контролює розробку стандартів вищої освіти університету (освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових програм) зі спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм з підготовки іноземних студентів ступеня бакалавра, ступеня магістра, доктора філософії;
  • організовує і контролює розробку навчальних планів та робочих навчальних планів з підготовки іноземних студентів на навчальний рік зі спеціальностей, контролює їх впровадження в освітній процес;
  • затверджує робочі навчальні плани і робочі навчальні програми з навчальних дисциплін, графіки освітнього процесу на навчальний рік, розклад навчальних занять для іноземних студентів і організовує контроль їх виконання;
  • організовує контроль за якістю проведення навчальних занять для іноземних студентів науково-педагогічними працівниками, реалізацією змісту навчальних дисциплін;
  • контролює роботу з формування та створення умов для роботи екзаменаційних комісій з проведення підсумкової атестації іноземних студентів;
  • координує, контролює та організовує розробку та запровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, сучасних методів і засобів організації самостійної роботи іноземних студентів.
 6. Здійснює управління, контроль та організацію освітнього процесу за заочною (дистанційною) формою навчання іноземних студентів за такими напрямами:
  • контроль за розробкою і впровадженням дистанційних технологій навчання іноземних студентів;
  • контроль за роботою кафедр університету з підготовки дистанційних курсів для іноземних студентів заочної (дистанційної) форми навчання;
  • затвердження робочих навчальних планів і дотриманням графіків освітнього процесу іноземних студентів заочної (дистанційної) форми навчання;
  • контроль за веденням та оформленням документації, на основі якої організовується навчання іноземних студентів за заочною (дистанційною) формою навчання та фіксуються його результати.
 7. Вносить пропозиції щодо вдосконалення управління та діяльності інститутів, факультетів та структурних підрозділів університету в частині роботи з іноземними студентами.
 8. Вирішує питання з організації кадрового забезпечення освітнього процесу іноземних студентів:
  • організовує контроль за формуванням штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр, задіяних у освітньому процесі іноземних студентів;
  • організовує контроль за формуванням кадрового складу кафедр, задіяних у освітньому процесі іноземних студентів;
  • контролює: направлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; направлення на навчальну, виробничу практики та стажування іноземних студентів; своєчасність затвердження тем дипломних і магістерських проектів (робіт); своєчасність затвердження тем курсових проектів (робіт); склад і порядок роботи Екзаменаційних комісій; виконання розпоряджень, обов’язкових для виконання інститутами, факультетами, кафедрами з питань організації і проведення освітнього процесу іноземних студентів;
 9. Вирішує питання з організації, координації та контролю навчально-методичної роботи у частині роботи з іноземними студентами:
  • координує і контролює планування і організацію навчально-методичної роботи факультетів і кафедр, вирішує питання, пов’язані з навчально-методичною діяльністю факультетів і кафедр, задіяних у освітньому процесі іноземних студентів;
  • організовує та контролює розробку сучасного навчально-методичного забезпечення, проведення науково-практичних семінарів, підготовку та перепідготовку, консультування науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів та іншого персоналу, задіяного у освітньому процесі іноземних студентів;
  • організовує вдосконалення програм наскрізної практичної підготовки іноземних студентів на весь період навчання та контролює діяльність кафедр і факультетів/інститутів щодо їх практичного виконання.
 10. Вирішує організаційні питання, пов’язані з діяльністю університету у частині підготовки іноземних студентів:
  • подає пропозиції про заохочення або накладання дисциплінарних стягнень на директорів, деканів, їх заступників, завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників, керівників структурних підрозділів, що підпорядковані йому та / або задіяних у освітньому процесі іноземних студентів;
  • здійснює особистий прийом науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів університету, розглядає листи, заяви та скарги з питань організації і проведення навчальних занять, екзаменаційних сесій, формування науково-педагогічних кадрів, задіяних у освітньому процесі іноземних студентів;
  • візує плани роботи інститутів, факультетів, кафедр; індивідуальні плани роботи деканів та завідувачів кафедр на наступний навчальний рік у частині підготовки іноземних студентів;
  • організовує укладення договорів університету про співпрацю у сфері підготовки іноземців та осіб без громадянства;
  • підписує індивідуальні навчальні плани та залікові книжки іноземних студентів.
 11. Організовує проведення зустрічей із закордонними партнерами з питань співробітництва в освітній, науковій та виробничій сферах.
 12. Організовує роботу інститутів, факультетів та випускових кафедр з формування баз виробничих практик іноземних студентів на передових підприємствах і установах.
 13. Забезпечує ефективну діяльність інституту і кафедр щодо запровадження практико-орієнтованого навчання шляхом реалізації програм наскрізної практичної підготовки іноземних студентів на весь період навчання.
 14. Забезпечує організацію та супровід міжнародного стажування іноземних студентів на робочих місцях відповідно до концепції практико-орієнтованого навчання.
 15. Організовує спільно з інститутом і кафедрами навчання іноземних студентів за програмами подвійного диплому з закордонними закладами освіти.
 16. Організовує укладання договорів із закордонними закладами вищої освіти, міжнародними фондами з питань наукової та освітньої діяльності іноземних студентів.
 17. Здійснює організацію роботи з питань набору іноземних громадян та осіб без громадянства за денною та заочною формами навчання на спеціальності ступеня бакалавра, магістра, доктора філософії, а також підготовки іноземців та осіб без громадянства до вступу у заклади вищої освіти.
 18. Забезпечує організацію роботи з агентами з набору іноземних студентів в Україні та за кордоном.
 19. Забезпечує контроль за дотриманням чинного законодавства в частині набору та організації освітнього процесу іноземних студентів.
 20. В межах повноважень, визначених ректором, представляє інтереси університету в закордонних закладах вищої освіти, міжнародних організаціях, бере безпосередню участь у вирішенні питань, пов’язаних з міжнародними зв’язками у частині роботи з іноземними студентами.
 21. Організовує поширення іміджевої та рекламної інформації про діяльність університету за кордоном.
 22. Організовує оновлення та тиражування рекламних буклетів про університет та розміщення іміджевих і рекламних матеріалів про його діяльність на сайті університету в мережі Інтернет.
 23. Організовує заходи щодо включення університету до програм презентацій і виставок освітньої діяльності закладів вищої освіти за кордоном.
 24. Здійснює організацію і координацію профорієнтаційної роботи кафедр, інституту, факультетів з питань набору іноземних студентів на навчання в університеті.
 25. Сприяє участі іноземних студентів у наукових конференціях, конкурсах дипломних і магістерських робіт (проектів), олімпіадах міжнародного, всеукраїнського та загальноуніверситетського рівнів, виставках.
 26. Організовує роботу студентських творчих об’єднань і залучає до роботи в них іноземних студентів всіх спеціальностей.
 27. Організаційно забезпечує і контролює роботу кураторів академічних груп, кафедр, факультетів/інститутів з виховання іноземних студентів поза освітнім процесом, в гуртожитках.
 28. Координує та контролює виховну роботу науково-педагогічних працівників з іноземними студентами та побут в студентських гуртожитках.
 29. Забезпечує поселення іноземних студентів та забезпечує контроль за дотримання чинного законодавства в частині проживання іноземних студентів в гуртожитках.
 30. Забезпечує контроль за додержанням паспортного режиму іноземними студентами.
 31. Подає пропозиції ректорату щодо підвищення якості виховної роботи з іноземними студентами на факультетах/інститутах і кафедрах.
 32. Розглядає конфліктні ситуації, випадки порушення іноземними студентами навчальної дисципліни, моральності, норм етики.
 33. Забезпечує належну трудову дисципліну науково-педагогічних працівників і співробітників університету, які здійснюють обслуговування освітнього процесу іноземних студентів.
 34. Проректор з міжнародних зв’язків очолює:
  • Інститут міжнародної освіти.
 35. Проректор з міжнародних зв’язків є членом:
  • вченої ради університету;
  • науково-методичної ради університету;
  • ректорату.
 36. Проректор з міжнародних зв’язків в межах своїх функціональних обов’язків організовує, координує та контролює діяльність:
  • Інституту міжнародної освіти;
  • кафедр;
  • міжнародних центрів університету.