Eng
Проректор з науково-педагогічної роботи
наукова діяльність, зв’язки з виробництвом і громадськістю, соціальний захист працівників, профорієнтаційна робота, гуманітарна освіта і виховання студентів, доктор економічних наук, доцент

Манжура Олександр Васильович

Науковий профіль:

Проректор з науково-педагогічної роботи (зв’язки з виробництвом і громадськістю, соціальний захист працівників, профорієнтаційна робота, гуманітарна освіта і виховання студентів), за дорученням ректора та першого проректора:

 • Забезпечує реалізацію Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки в частині своїх повноважень.
 • Розробляє перспективні програми розвитку зв’язків університету з виробництвом, забезпечує їх виконання.
 • Забезпечує організацію заходів, спрямованих на зростання якості і економічної ефективності зв’язків університету з виробництвом та проведення виробничих практик та стажувань.
 • Організовує укладення договорів університету, інститутів, кафедр про співробітництво, виробничі практики студентів із районними та обласними спілками споживчої кооперації, їх підприємствами і організаціями, державними і підприємницькими господарюючими суб’єктами і структурами. Контролює виконання укладених договорів.
 • Здійснює організаційно-методичне та практичне забезпечення виробничих практик студентів університету.
 • Організовує роботу інститутів та випускових кафедр з формування баз виробничих практик студентів на передових підприємствах і установах. Координує організаційні та організаційно-методичні заходи щодо переходу від класичної (колективної) форми виробничих практик до індивідуального стажування студентів на виробництві з обраної спеціальності у відповідності до програм практичної підготовки.
 • Забезпечує ефективну діяльність інститутів і кафедр щодо запровадження практико-орієнтованого навчання шляхом реалізації програм наскрізної практичної підготовки студентів на весь період навчання.
 • Організовує моніторинг ринку праці та доведення інформації про його стан до студентів-випускників.Організовує проведення Днів кар’єри, Ярмарок вакансій для випускників університету. Забезпечує зв’язок з роботодавцями.
 • Організовує розподіл випускників на робочі місця.
 • Подає звіти ректорату та вченій раді університету про стан та напрями вдосконалення профорієнтаційної роботи інститутів і кафедр, набору студентів на навчання та працевлаштування випускників.
 • Координує роботу інститутів і кафедр по здійсненню їх зв’язків з випускниками університету.
 • Розробляє програми розвитку співробітництва та взаємодії університету з органами влади та місцевого самоврядування, органами управління освітою та керівниками закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, молодіжними організаціями, засобами масової інформації.
 • Розробляє і організовує виконання річних програм зв’язків університету з громадськістю, інформаційного висвітлення освітньої, наукової, виховної і громадської діяльності закладу освіти в електронних та друкованих засобах масової інформації, представництво університету в органах управління освітою, школах та ліцеях, технікумах і коледжах, інших вузах України та зарубіжного простору.
 • Організовує маркетингові дослідження щодо вивчення параметрів ринку електронних та друкованих засобів масової інформації, видавництв рекламної і популярної літератури.
 • Організовує поширення через засоби масової інформації та рекламну продукцію університету кращий досвід освітньої, наукової, виховної та громадської діяльності студентів і науково-педагогічних працівників університету.
 • Ініціює в органах управління освітою проведення в університеті олімпіад та конкурсів випускників середніх шкіл, гімназій і ліцеїв та забезпечувати їх інформаційне висвітлення і рекламу.
 • Ініціює проведення в університеті зустрічей, круглих столів, конференцій замовників на навчання, директорів закладів середньої освіти та роботодавців.
 • Організовує поширення іміджевої та рекламної інформації про діяльність університету в закладах середньої освіти, гімназіях та ліцеях, технікумах і коледжах.
 • Організовує набір випускників закладів середньої освіти для навчання з підготовки до незалежного тестування і в профільних класах університету.
 • Забезпечує участь викладачів і студентів, представників ректорату, органів студентського самоврядування, творчих та спортивних колективів в проведенні навчально-наукових, суспільно-політичних, культурно-просвітницьких та спортивно-оздоровчих заходах, які проводяться органами влади та місцевого самоврядування міста і області, молодіжними організаціями.
 • Організовує поширення інформації про діяльність університету через кооперативні технікуми та коледжі, локальні центри дистанційного навчання, випускників закладу освіти.
 • Організовує заходи щодо включення університету до програм презентацій і виставок освітньої діяльності закладів освіти області та України.
 • Організовує оновлення та тиражування рекламного буклету про університет та розміщення іміджевих і рекламних матеріалів про його діяльність на сайті університету в мережі Інтернет.
 • Забезпечує функціонування веб-сайту ПУЕТ в мережі Інтернет.
 • Організовує діяльність редакційної колегії, підготовку та випуск газети університету «Університетський вісник».
 • Бере участь в роботі місцевих органів влади, громадського самоврядування та молодіжних організацій, ініціює прийняття ними рішень щодо проведення в університеті або за його участі міських та обласних акцій освітнього, наукового та виховного характеру, підтверджуючи через проведення таких заходів позитивний імідж університету.
 • Розробляє проекти кошторисів фінансового забезпечення виконання зобов’язань згідно з п. 4.13 – 4.25 і річних планів роботи та звітує про їх виконання.
 • Проводить дослідження стану соціального розвитку колективу ПУЕТ.
 • Організовує розробку та практичне впровадження науково обґрунтованих програм соціального розвитку трудового колективу університету.
 • Проводить аналіз соціальних запитів працівників університету, їх пропозицій щодо поліпшення техніки безпеки та умов праці.
 • Готує матеріали та пропозиції щодо укладення колективного договору ректорату з профспілковим комітетом та кошторису його виконання.
 • Готує пропозиції щодо ефективного використання коштів, передбачених для задоволення соціальних потреб членів колективу.
 • Забезпечує організацію і контроль надання соціальних пільг і виплат працівникам університету згідно з діючим законодавством.
 • Виконує обов’язки співголови в погоджувальній комісії ректорату і профкому щодо укладення та виконання колективного договору.
 • Бере участь в розробці Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги членам колективу, здійснює контроль за його виконанням.
 • Бере участь у вирішенні питань поліпшення житлових умов працівників університету.
 • Надає організаційну допомогу сім’ям та структурним підрозділами при похованні працівників і пенсіонерів університету.
 • Виносить на розгляд Конференції трудового колективу актуальні проблеми соціального розвитку університету та проекти рішень, спрямованих на реалізацію політики ректорату з цих питань.
 • Здійснює організаційні заходи з підготовки працівників університету щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та усунення наслідків у разі їх виникнення.
 • Здійснює організацію і координацію профорієнтаційної роботи кафедр, інститутів з питань набору студентів на навчання в університеті.
 • Забезпечує поширення інформації про набір на навчання в університеті серед випускників шкіл, коледжів і технікумів, товариствах, спілках та установах і організаціях споживчої кооперації.
 • Організовує проведення Днів відкритих дверей ПУЕТ.
 • Забезпечує організацію підготовки до незалежного тестування вступників.
 • Здійснює постійне вивчення потреб у фахівцях з вищою освітою та організовує укладання довгострокових договорів на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів для підприємств і організацій споживчої кооперації та інших форм власності.
 • Організовує проведення наукових та науково-методичних досліджень з питань патріотичного, естетичного, правового, екологічного і трудового виховання студентської молоді та соціального захисту студентів і аспірантів, забезпечує впровадження їх результатів у виховний процес.
 • Сприяє участі студентів у наукових конференціях, конкурсах дипломних і магістерських робіт (проектів), олімпіадах міжнародного, всеукраїнського та загальноуніверситетського рівнів, виставках.
 • Підтримує ініціативу органів студентського самоврядування щодо підвищення ефективності професійних клубів.
 • Організовує роботу студентських творчих об’єднань і залучає до роботи в них студентів всіх спеціальностей.
 • Організовує проведення семінарів з науково-педагогічними працівниками – кураторами академічних груп з питань патріотичного, естетичного, правового, екологічного і трудового виховання студентської молоді.
 • Організовує і здійснює керівництво підготовкою і проведенням загальноуніверситетських виховних заходів зі студентами, у тому числі іноземними студентами.
 • Здійснює перспективне та річне планування виховної роботи з студентами, організовує цю роботу на кафедрах та інститутах, керує виконанням цих планів.
 • Організаційно забезпечує і контролює роботу кураторів академічних груп, кафедр, інститутів з виховання студентів поза освітнім процесом, в гуртожитках.
 • Організовує та сприяє розвитку творчих здібностей студентів і аспірантів шляхом залучення їх до участі в художній самодіяльності, спортивно-масових заходах.
 • Забезпечує участь студентів і аспірантів університету в масових заходах міста, в державних святах та визначних подіях.
 • Готує обґрунтування і забезпечує організацію надання соціальної допомоги і пільг студентам і аспірантам університету згідно з діючим законодавством.
 • Готує проекти наказів щодо заохочення та преміювання та надання матеріальної допомоги студентам і аспірантам.
 • Розробляє пропозиції щодо використання фонду соціальної допомоги студентам і аспірантам.
 • Подає пропозиції ректорату щодо підвищення якості виховної роботи з студентами на інститутах і кафедрах.
 • Щорічно звітує про результати роботи на засіданні вченої ради університету.
 • Координує та контролює виховну роботу науково-педагогічних працівників зі студентами та побут в студентських гуртожитках.
 • Здійснює координацію і сприяє організації роботи рад студентського самоврядування університету та інститутах, студентських гуртожитків, студентської художньої самодіяльності.
 • Розглядає конфліктні ситуації, випадки порушення студентами навчальної дисципліни, моральності, норм етики.
 • Забезпечує реалізацію політик недискримінації та мультикультуралізму в університеті.
 • Здійснює розробку та реалізацію заходів з формування корпоративної культури.
 • Визначає зміст та відповідає за якість гуманітарного виховання студентів університету.
 • Забезпечує дотримання в університеті нормативних вимог законодавства України та Правління Укоопспілки щодо державної таємниці та нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці.
 • Організовує роботу аспірантури та докторантури.
 • Проректор з науково-педагогічної роботи є:
  • головою комісії ректорату з трудових спорів;
   • членом: вченої ради університету;
   • науково-методичної ради університету;
   • комісії з розподілу випускників;
   • ректорату.
 • Проректор з науково-педагогічної роботи в межах своїх функціональних обов’язків організує, координує і контролює діяльність:
  • департаменту маркетингу (в частині організації роботи відділу профорієнтаційної роботи, відділу реклами);
  • центру зв’язків з виробництвом;
  • відділу аспірантури та докторантури;
  • музею університету;
  • газети «Університетський вісник»;
  • асоціації випускників університету;
  • студентського самоврядування;
  • студентського наукового товариства;
  • Центру мистецтв і дозвілля;
  • спортивного комплексу;
  • медично-оздоровчого пункту;
  • студентських рад гуртожитків;
  • ради кураторів.
 • В період відпустки або відсутності з інших причин першого проректора виконує його обов’язки.