Eng
Педченко Наталія Сергіївна
Перший проректор
Доктор економічних наук, професор, заступник голови Вченої ради університету

Педченко Наталія Сергіївна

Науковий профіль:

Основні напрями роботи:

 1. Забезпечує реалізацію Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки за всіма напрямками.
 2. Вирішує питання з організації, координації та контролю за процесами забезпечення якості діяльності університету.
 3. Вирішує питання з організації і управління освітнім процесом університету, роботою інститутів і кафедр з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, підготовки проектів штатного розпису науково-педагогічних працівників кафедр, інших структурних підрозділів:
  • координує і контролює планування і організацію освітнього процесу та роботу інститутів і кафедр;
  • організовує і контролює розробку навчальних планів та робочих навчальних планів на навчальний рік зі спеціальностей, контролює їх впровадження в освітній процес;
  • затверджує робочі навчальні плани і робочі навчальні програми з навчальних дисциплін, графіки освітнього процесу на навчальний рік, розклад навчальних занять і організовує контроль їх виконання;
  • організовує контроль за якістю проведення навчальних занять науково-педагогічними працівниками, реалізацією змісту навчальних дисциплін;
  • контролює роботу з формування та створення умов для роботи екзаменаційних комісій з проведення підсумкової атестації;
  • координує, контролює та організовує розробку та запровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, сучасних методів і засобів організації самостійної роботи студентів.
 4. Здійснює управління, контроль та організацію освітнього процесу за заочною (дистанційною) формою навчання за такими напрямами:
  • контроль за розробкою і впровадженням дистанційних технологій навчання;
  • контроль за роботою кафедр університету з підготовки дистанційних курсів для студентів заочної (дистанційної) форми навчання;
  • затвердження робочих навчальних планів і дотриманням графіків освітнього процесу студентів заочної (дистанційної) форми навчання;
  • затвердження плану роботи Інституту заочно-дистанційного навчання (у тому числі Локальних центрів дистанційного навчання) і контроль за його виконанням;
  • контроль за веденням та оформленням документації, на основі якої організовується навчання за заочною (дистанційною) формою навчання та фіксуються його результати.
 5. Організовує і контролює розробку концепції розвитку заочної, дистанційної освіти в університеті і заходи ректорату щодо їх практичної реалізації.
 6. Вносить пропозиції щодо вдосконалення управління та діяльності інститутів та структурних підрозділів університету.
 7. Вирішує питання з організації кадрового забезпечення освітнього процесу:
  • організовує контроль за формуванням штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр;
  • організовує контроль за формуванням кадрового складу кафедр;
  • контролює: направлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; направлення на навчальну, виробничу практики та стажування студентів; своєчасність затвердження тем дипломних і магістерських проектів (робіт); своєчасність затвердження тем курсових проектів (робіт); склад і порядок роботи екзаменаційних комісій; виконання розпоряджень, обов’язкових для виконання інститутами, кафедрами з питань організації і проведення освітнього процесу;
  • затверджує індивідуальні плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
 8. Вирішує питання з організації, координації та контролю науково-методичної роботи:
  • координує і контролює планування і організацію навчально-методичної роботи інститутів і кафедр, вирішує питання, пов’язані з навчально-методичною діяльністю інститутів і кафедр;
  • організовує та контролює розробку сучасного навчально-методичного забезпечення, проведення науково-практичних семінарів, підготовку та перепідготовку, консультування науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів та іншого персоналу;
  • організовує та контролює роботу з підготовки та видання підручників, навчальних посібників з Грифом Вченої ради Університету, курсів лекцій, опорних конспектів лекцій з навчальних дисциплін. Визначає потреби в коштах на фінансування видавничої діяльності університету;
  • організовує проведення загальноуніверситетських конкурсів на кращий підручник, навчальний посібник з Грифом Вченої ради Університету та інші навчально-методичні розробки; на краще використання електронних інформаційних ресурсів і технологій в освітньому процесі;
  • організовує вдосконалення програм наскрізної практичної підготовки студентів на весь період навчання та контролює діяльність кафедр і інститутів щодо їх практичного виконання.
 9. Вирішує питання з координації, організації та контролю за інформатизацією, формуванням інформаційних ресурсів та технологій забезпечення діяльності університету:
  • організовує впровадження, розробку та удосконалення автоматизованої системи управління університетом;
  • організовує розробку і забезпечує постійне удосконалення програмного забезпечення, їх функціонування в межах структурних підрозділів університету, що забезпечують освітню і наукову діяльність та вихід в інформаційний простір України;
  • організовує створення та постійне удосконалення системи електронної освітньо-наукової, кадрової та фінансово-економічної інформаційної мережі університету;
  • організовує та контролює забезпечення інформаційної підтримки освітнього процесу, навчально-методичної роботи, наукової, кадрової та фінансово-економічної діяльності;
  • організовує оновлення і поповнення банку програмного забезпечення з освітньої, методичної, наукової, кадрової та фінансово-економічної роботи, розробку системи інформаційного обміну служб і підрозділів в університеті;
  • організовує розроблення методик, що забезпечують поетапну автоматизацію інформаційних зв’язків служб і структурних підрозділів університету;
  • сприяє створенню для науково-педагогічних працівників умов для самостійної роботи з масивами інформації, нарощенню професійного інтелектуального потенціалу кафедр в умовах інформаційного суспільства;
  • вивчає та постійно вдосконалює елементи системи загальноуніверситетського інформаційного менеджменту, організує розробку нових методик з його інформаційної підтримки на базі сучасних комп’ютерних технологій та Інтернету.
 10. Вирішує питання з організації та контролю діяльності центру інформаційного забезпечення освітнього процесу:
  1. координує та контролює діяльність центру інформаційного забезпечення освітнього процесу;
  2. затверджує плани роботи центру інформаційного забезпечення освітнього процесу;
  3. затверджує замовлення (заявки) кафедр на придбання центром інформаційного забезпечення освітнього процесу навчальної і наукової літератури.
 11. Вирішує організаційні питання, пов’язані з діяльністю університету:
  • за дорученням ректора підписує розрахунково-платіжні та банківські документи, в т.ч. розрахункові чеки на отримання готівки з рахунків університету в банку;
  • затверджує авансові звіти про використання працівниками готівки за цільовим призначенням;
  • підписує документи на відрядження працівників;
  • подає пропозиції про заохочення або накладання дисциплінарних стягнень на директорів, їх заступників, завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників, керівників структурних підрозділів, що підпорядковані йому;
  • здійснює організаційне керівництво підготовкою і проведенням щорічних науково-методичних конференцій університету.
  • розглядає звіти директорів, їх заступників, завідувачів кафедр про результати стажування, підвищення кваліфікації, з питань освітньої діяльності, визначає їх ефективність;
  • здійснює особистий прийом науково-педагогічних працівників, співробітників і студентів університету, розглядає листи, заяви та скарги з питань організації і проведення навчальних занять, екзаменаційних сесій, формування науково-педагогічних кадрів;
  • організовує роботу комісії по розподілу випускників університету у відповідності до потреб ринку;
  • затверджує плани роботи інститутів та кафедр; індивідуальні плани роботи директорів та завідувачів кафедр на наступний навчальний рік;
  • організовує укладення договорів університету, інститутів і кафедр про науково-технічне співробітництво, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів, стажування викладачів;
  • готує пропозиції щодо кандидатів до резерву проректорів, директорів та їх заступників, завідувачів кафедр;
  • організовує роботу навчально-науковий центр забезпечення якості вищої освіти, інститутів і кафедр з підготовки та подання матеріалів щодо акредитації і ліцензування спеціальностей за ступенями та університету в цілому;
  • підписує від імені університету договори на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з юридичними та фізичними особами;
  • підписує залікові книжки студентів.
 12. Визначає основні напрями міжнародної діяльності університету, розробляє спільно з інститутами і кафедрами Програми співробітництва університету з міжнародними організаціями та іншими інституціями.
 13. Спрямовує і організовує роботу інститутів і кафедр на реалізацію Концепції міжнародної діяльності Університету, Стратегічного плану розвитку інтернаціоналізації діяльності ПУЕТ, Програми розвитку міжнародного співробітництва в освітній і науковій сферах.
 14. Організовує проведення заходів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.
 15. Організовує проведення зустрічей із закордонними партнерами з питань співробітництва в освітній, науковій та виробничій сферах.
 16. Організовує реалізацію міжнародних грантових проектів Еразмус+, КА1 та інших.
 17. Організовує спільно з інститутами та кафедрами роботу з відбору баз закордонних стажувань студентів на робочих місцях відповідно до концепції практико-орієнтованого навчання.
 18. Забезпечує укладання договорів з базами закордонних стажувань студентів відповідно до концепції практико-орієнтованого навчання.
 19. Забезпечує організацію та супровід міжнародного стажування студентів на робочих місцях відповідно до концепції практико-орієнтованого навчання, співробітників університету згідно укладених договорів.
 20. Забезпечує роботу інститутів і кафедр з визначення закордонних закладів освіти для навчання за програмами подвійного диплому.
 21. Організовує спільно з інститутами і кафедрами навчання студентів за програмами подвійного диплому з закордонними закладами освіти.
 22. Організовує роботу інститутів і кафедр із забезпечення процесу міжнародної мобільності студентів в рамках грантових проектів.
 23. Організовує роботу інститутів і кафедр з виконання регіональних та міжнародних програм Укоопспілки та регіональних міжнародних програм.
 24. Організовує укладання договорів із закордонними закладами вищої освіти, міжнародними фондами з питань наукової та освітньої діяльності.
 25. Організовує роботу інститутів і кафедр з підготовки документів для подачі координатору по роботі з грантовими програмами (міжнародний науково-освітній центр) заявок на отримання міжнародних грантів.
 26. Забезпечує подання заявок, грантових документів на участь в конкурсах на отримання міжнародних грантів.
 27. Забезпечує організацію роботи щодо досягнення університетом відповідного рівня рейтингових показників ПУЕТ з метою визнання на міжнародному рівні.
 28. В межах повноважень, визначених ректором, представляє інтереси університету в закордонних закладах вищої освіти, міжнародних організаціях, бере безпосередню участь у вирішенні питань, пов’язаних з міжнародними зв’язками.
 29. Подає на розгляд Вченої ради університету проекти програм і планів з інтеграції університету в міжнародний освітній та науковий простір, розвитку міжнародного співробітництва.
 30. Забезпечує належну трудову дисципліну науково-педагогічних працівників і співробітників університету, які здійснюють обслуговування освітнього процесу.
 31. Здійснює заходи, спрямовані на недопущення службових зловживань, хабарництва та корупції в освітньому процесі.
 32. Координує, контролює та організовує розробку та запровадження в освітній процес інноваційних інформаційних технологій.
 33. Координує, контролює та організовує розробку та запровадження в освітній процес дистанційних технологій навчання.
 34. Координує, контролює та організовує проектну діяльність університету.
 35. Організовує роботу інститутів і кафедр з виконання регіональних наукових і науково-технічних програм, наукових програм Укоопспілки.
 36. Організовує укладання договорів з закладами вищої освіти країн ближнього і далекого зарубіжжя, міжнародними фондами з наукової та освітньої діяльності.
 37. Організовує стажування науково-педагогічних працівників у закордонних закладах освіти, міжнародних організаціях та інших інституціях.
 38. Визначає основні напрями наукових досліджень, розробляє спільно з інститутами та кафедрами програми науково-технічного співробітництва з виробництвом.
 39. Організовує ефективну роботу наукових шкіл кафедр.
 40. Організовує, координує та контролює науково-дослідну роботу інститутів і кафедр та виконання ними планів науково-дослідних робіт.
 41. Організовує науково-дослідну роботу студентів.
 42. Організовує та залучає кафедри до взаємовигідної спільної наукової співпраці з науково-виробничими та іншими структурами різних форм власності.
 43. Організовує проведення наукових та науково-практичних конференцій в університеті.
 44. Організовує проведення науково-практичних конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів, «круглих столів» за участю науково-педагогічних працівників, керівного складу та спеціалістів системи споживчої кооперації, представників комерційних і підприємницьких структур.
 45. Організовує проведення міжнародних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих столів» за участю науково-педагогічних працівників і студентів.
 46. Організовує виконання інститутами та кафедрами науково-виробничих проектів, Комплексної програми розвитку системи споживчої кооперації України, Стратегії розвитку Полтавської області та інше.
 47. Підтримує ініціативу органів студентського самоврядування щодо підвищення ефективності науково-дослідної роботи студентських наукових гуртків та професійних клубів.
 48. Спрямовує і організовує роботу інститутів і кафедр щодо співробітництва в науковій сфері.
 49. Подає на розгляд Вченої ради університету проекти програм і планів розвитку наукової діяльності.
 50. В період відпустки ректора або його відсутності з інших причин виконує обов’язки ректора.
 51. Перший проректор очолює:
  • науково-методичну раду університету;
  • комісію з обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників;
  • комісію з розподілу випускників.
 52. Перший проректор є заступником голови:
  • вченої ради;
  • приймальної комісії;
  • ректорату.
 53. Перший проректор в межах своїх функціональних обов’язків організовує, координує та контролює діяльність:
  • відокремлених структурних підрозділів;
  • Інституту заочно-дистанційного навчання та локальних центрів дистанційного навчання;
  • інститутів, кафедр;
  • навчально-наукового Інституту лідерства;
  • навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти;
  • відділу автоматизації та по роботі в ЄДЕБО;
  • відділу студентської документації;
  • відділу диспетчерської служби;
  • навчально-науковий Інститут проектів та підвищення кваліфікації;
  • міжнародного науково-освітнього центру;
  • центру інформаційного забезпечення освітнього процесу;
  • відділу кадрів;
  • науково-організаційного відділу;
  • школи управлінського персоналу;
  • школи педагогічної майстерності;
  • Полтавського навчального комплексу Укоопспілки «Освіта»;
  • навчально-науковий інститут соціально-трудових відносин;
  • тренінгової академії «Інтерлінгва»
  • редакції Наукового вісника ПУЕТ;
  • Полтавського відділення Академії економічних наук України;
  • Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння розвитку кооперації;
  • Полтавського обласного бізнес інкубатора;
  • галузевої науково-дослідної лабораторії харчових виробництв;
  • науково-технічного центру.