Eng
Сухачова Наталія Сергіївна
Кандидат філологічних наук, доцент

Сухачова Наталія Сергіївна

Науковий профіль:

Автор 50 наукових та навчально-методичних праць з англомовної термінології, когнітивної лінгвістики та методики викладання іноземних мов у ВНЗ, серед яких 12 статей у фахових виданнях України, 5 – у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Index Copernicus та 1 – у періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Web of Science Core Collection, англо-українсько-російський словник із менеджменту й економіки, участь у колективній монографії. Розробила 10 дистанційних курсів із навчальних дисциплін.

Закінчила аспірантуру Запорізького національного університету. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на тему «Структурно-семантичні й лінгвокогнітивні параметри англомовної терміносистеми менеджменту» у спеціалізованій вченій раді К 64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

У період із 20 січня по 28 лютого 2020 року доц. Сухачова Н. С. підвищила свою професійну та педагогічну кваліфікацію, пройшовши науково-педагогічне стажування на тему «Організація освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС» (6 кредитів, 180 годин) в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща).