Eng

Місія університету

«РАЗОМ – ДО ВЕРШИН ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ ТА ЖИТТЄВОГО УСПІХУ КОЖНОГО ЗАРАДИ ПРОЦВІТАННЯ УКРАЇНИ»

Шляхом забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників і співробітників у процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та підприємницької діяльності; підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів нового покоління – лідерів у галузях:

 • освіта, культура, мистецтво та право
 • соціальні, поведінкові та гуманітарні науки
 • хімічна та біоінженерія
 • виробництво та технології, в тому числі інформаційні
 • сфера обслуговування та міжнародні відносини

Стратегічна мета розвитку Полтавського університету економіки і торгівлі — забезпечення конкурентоспроможності університету на вітчизняному та європейському ринках освітніх послуг і праці.

Цінності університету

 • Людиноцентризм
 • Відповідальність
 • Свобода
 • Доброчесність
 • Досконалість
 • Рівність
 • Інноваційність
 • Лідерство
 • Патріотизм

Візія університету

Створення полілінгвістичного, інноваційного вищого навчального закладу лідерського типу, конкурентоздатного на вітчизняному та європейському освітніх просторах. Формування корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованих на принципах ціннісного лідерства та лідерства служіння. Створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх участь в органах самоврядування, інноваційній освітній, науковій та практичній діяльності, програмах міжнародного співробітництва і мобільності.

Основні завдання

1. Забезпечення інноваційного розвитку університету.

2. Формування ресурсного забезпечення розвитку діяльності.

3. Підвищення якісного рівня науково-педагогічного потенціалу кафедр, розвиток наукових шкіл за галузями знань, науки та техніки.

4. Формування корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованих на принципах ціннісного лідерства та лідерства служіння.

5. Удосконалення механізму залучення обдарованої молоді до навчання, розвиток її лідерського потенціалу.

6. 3дійснення соціального захисту персоналу, студентів, аспірантів і докторантів.

7. Удосконалення управління та організаційної структури університету.

8. Поліпшення якості підготовки та перепідготовки фахівців з вищою освітою.

9. Посилення соціального партнерства та сприяння інтеграційним процесам з іншими навчальними закладами, науковими установами, роботодавцями.

10. Розвиток міжнародного партнерства, інтеграція в європейський простір.

Мета — забезпечення умов реалізації основних принципів управління якістю діяльності університету.

Основні завдання політики Полтавського університету економіки і торгівлі в галузі якості

1Забезпечення відповідальності керівництва за дієвість функціонування системи управління якістю, створення умов співробітництва для ефективного та якісного виконання функціональних обов’язків.

2. Активний маркетинг і сегментування ринку освітніх послуг, моніторинг ринку праці, вимог замовників, підвищення рівня їх задоволеності.

3. Аналіз результатів системи управління якістю діяльності університету, розробка та впровадження дій, спрямованих на поліпшення дієвості системи.

4. Використання принципу “командна робота”, забезпечення взаємозв’язку головних і допоміжних процесів управління.

5. Удосконалення підходів до проектування процесів, проведення своєчасної актуалізації документованих процедур, забезпечення процесів необхідними ресурсами, визначення результатів процесів і їх впливу на ефективність діяльності.

6. Делегування повноважень працівникам, удосконалення системи мотивації та заохочення персоналу до творчої, ефективної та ініціативної роботи.

7. Вимірювання та збір достовірних і точних даних, що мають відношення до якості управління всіма процесами діяльності.

8. Організація та застосування взаємовигідних партнерських відносин із вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації та загальноосвітніми закладами.