Eng

17

Зустріч колективу ПУЕТ з головою Наглядової ради університету І.Л. Гороховським

На початку нового навчального року трудовий колектив Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» зустрівся з Головою Правління Укркоопспілки, доктором філософії, Заслуженим працівником сфери послуг, головою Наглядової ради університету, віце-президентом Європейського співтовариства споживчих кооперативів (Evro Сoop), членом виконавчого комітету Світових споживчих кооперативів  (CCW) Іллею Леонідовичем Гороховським.

У властивій нашому кооперативному вишу довірливій і діловій атмосфері відбулася  розмова  про проблеми й перспективи української освіти загалом та кооперативної зокрема. Ішлося також про потребу врахування викликів сьогодення в діяльності університету, удосконалення корпоративної культури як запоруки його розвитку, про роль традицій та інновацій у посиленні конкурентоспроможності. Ілля Леонідович наголосив на ґрунтовній і всебічній підтримці Укоопспілки, системи споживчої кооперації України  колективу університету, щирій зацікавленості в його розвитку, процвітанні і посіданні лідерських позицій у сфері освіти, активній участі в економічному, культурному, суспільному житті регіону і держави.

У своїй промові І. Л. Гороховський акцентував на тому, що в контексті реформування вітчизняної освіти, посиленні конкуренції на вітчизняних і світових теренах кооперативні виші мають стати репрезентантами ефективності, якості й прозорості своєї діяльності, взірцями динамічного реагування на зміни на ринку освітніх послуг і потреби економіки. Для реалізації своєї місії кооперативному університету необхідне оновлення з урахуванням світових тенденцій, з опертям на досвід світових лідерів освітньої галузі. Перед нашими ЗВО постає нагальна необхідність подолання низки проблем, серед яких найбільш гострими є невідповідність структури підготовки спеціалістів реальним потребам економіки та ринку праці, зниження якості освіти, інфляція професійних та освітніх стандартів.

Модернізація змісту освіти, оновлення освітніх програм, досягнення стійкості, якості і прозорості надання освітніх послуг, ефективна комунікація з суспільством, динамічна реакція на виклики, пов’язані з демографічними проблемами, освітньою міграцією, налагодження співпраці з бізнесом, залучення інвестицій для розвитку завдяки виконанню наукових розробок – ось запорука успіху кооперативного університету.

Швидкі зміни, які простежуються у глобалізованому світі, технологіях, знаннях, вимагають у найближчому майбутньому від фахівців здатності до пристосування, опанування нових навичок, професій. Відтак у системі цінностей університету загалом, у структурах освітніх програм найбільш актуальними стають універсальні компетентності: уміння навчатися впродовж життя, оволодівати новими інформаційними ресурсами, опрацьовувати значні обсяги інформації, креативно мислити та нестандартно розв’язувати проблемні завдання. Сучасний амбітний виш має готувати студентів,  гармонійно поєднуючи такі загальні здатності із спеціалізованими знаннями і навичками у межах їхніх майбутніх професій.

Тенденції до неоіндустріалізації, упровадження концепції Індустрії 4.0, всепроникний розвиток ІТ, екологічна проблематика найближчим часом вплинуть на попит професій. За висновками авторитетних аналітиків, на ландшафті найбільш затребуваних фахів домінуватимуть спеціалісти  із проєктування і впровадження новітніх технологій, забезпечення життя і здоров’я людини. Отже, уже нині слід працювати над їх підготовкою.

«Якщо ми хочемо бути ефективними й успішними, мусимо відповісти на ключові питання: кого навчати? чого навчати? як навчати?», – наголосив І. П. Гороховський. Він зазначив, що відповідь на цю тріаду мають стати віхами на шляху саморуху кооперативного вишу. Упевнено і гідно пройшовши ним, ми зможемо досягти результату – створити систему сучасної кооперативної освіти, конкурентоспроможної на вітчизняних і світових теренах.

Ілля Леонідович ґрунтовно і щиро відповів на питання співробітників університету, які стосувалися налагодження ефективної взаємодії з кооперативними підприємствами як базами практик та місцями працевлаштування випускників, сприяння промоції освітніх послуг університету за кордоном, способів і засобів практичної підготовки студентів.

У зустрічі взяв участь  ректор Львівського торговельно-кооперативного університету, доктор економічних наук, професор Петро Олексійович Куцик, який акцентував на традиціях ефективної співпраці кооперативних вишів Полтави і Львова, привітав команду колег-партнерів і давніх друзів  із початком навчального року.

Модератор зібрання – ректор ПУЕТ, доктор історичних наук професор Олексій Олексійович Нестуля закликав до єднання академічної спільноти вишу довкола реалізації Стратегії розвитку університету, його цінностей,  бо ж «кооперація значить – триматися разом і навчатися поважати одне одного і довіряти одне одному» (Джон Грей).

70
БІЛЬШЕ НОВИН