Наукові гуртки

Кабінет 432

Тел. (0532) 56-37-03

Гурток з філософських наук

„Філософське коло” – студентський гурток творчого вивчення дисципліни дослідницького характеру, діяльність якого спрямована на актуальні проблеми культури, антропології, економіки сучасного світу.Керівник: доцент, к.ф.н., Усанов Ігор Вікторович.

Кількість студентів: 45 студентів, всіх спеціальностей та напрямів.

Види роботи: виконання творчих завдань, науково-дослідна робота, пошукова робота.

Кафедра: Філософії та політології.

Телефон: 2-15-06.

Гурток з соціально-політичних проблем сучасності

Діяльність гуртка з соціально-політичних проблем сучасності спрямована на поглиблене, творче, аналітичне вивчення суспільно-політичних проблем українського суспільства так і світового співтовариства. Робота студентів спрямована на аналіз та осмислення причин та наслідків сучасних суспільно-політичних та соціально-економічних проблем міжнародної спільноти.Керівник: доцент, к.і.н., Гончаренко Наталія Іванівна.

Кількість студентів: 63 всіх спеціальностей та напрямів.

Види робіт: творчі завдання, науково-дослідна, аналітична, пошукова, прогностична робота.

Кафедра: Філософії та політології.

Гурток "Маркетолог"

Наукові дослідження наукового гуртка здійснюються виходячи із сучасних проблем формування ринку товарів та послуг в Україні та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку ринків освітніх, консалтингових послуг, послуг рекламних посередників; дослідження поведінки споживачів в сфері діяльності споживчої кооперації України; розробку комплексу маркетингових комунікацій підприємств споживчої кооперації, маркетингової стратегії просування товарів та послуг; впровадження результатів досліджень в навчальний процес і практичну діяльність підприємств та організацій.

Керівник: доцент, к.е.н., Чайка І.П.

Кількість студентів: 56 всіх спеціальностей та напрямів.

Кафедра: Маркетингу.

Телефон: 50-91-73.

Гурток "Світ товарознавства"

На засіданнях наукового гуртка студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою: виступають з доповідями на цікаві теми, визначають органолептичні та фізико-хімічні показники конкретних продуктів, розробляють балову шкалу оцінювання якості цих продуктів і проводять дегустаційну балову оцінку їх якості, заповнюють дегустаційні листи і встановлюють відповідність досліджуваних показників вимогам стандартів.

Керівник: доцент, к.т.н., Кайнаш А.П.

Кількість студентів: 72 .

Кафедра: Товарознавства та експертизи продовольчих товарів.

Гурток "Експертиза непродовольчих товарів"

На засіданнях наукового гуртка студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою: виступають з доповідями на цікаві теми, визначають органолептичні та фізико-хімічні показники конкретних продуктів, розробляють балову шкалу оцінювання якості цих продуктів і проводять дегустаційну балову оцінку їх якості, заповнюють дегустаційні листи і встановлюють відповідність досліджуваних показників вимогам стандартів. Кількість студентів: 48, технологічного і товарознавчо-комерційного факультетів.

Кафедра: Товарознавства та експертизи непродовольчих товарів.

Гурток "Радикал"

Уся робота гуртка спрямована на розвиток умінь та навичок студентів проводити наукові дослідження сировини, матеріалів і готової продукції. Про одержані результати студенти інформують своїх однокурсників на лабораторних заняттях, доповідають на засіданні гуртка та внутрішньо вузівській науковій конференції ПУЕТ. Кращі наукові роботи щорічно направляються на внутрішньо вузівський конкурс студентських наукових робіт.

Керівник: асистент Гнітій Н.В.

Кількість студентів: 45, технологічного і товарознавчо-комерційного факультетів.

Кафедра: Хімії.

Телефон: 2-16-87.

Студентський науковий гурток “Ін Юре” і дискусійний клуб “Феміда”

В гуртку і клубі досліджуються та обговорюються проблеми: 

• Реформування економіки України: проблеми теорії і практики

• Українська модель в системі моделей змішаної економіки світу

• Про єдність економічної і політичної реформи

• Політична економія – реформа – молодь

• Економічна теорія – економічна політика – молодь

• Реформи і споживча кооперація в УкраїніКерівник: Лаврик Галина Володимирівна.

Кафедра: Правознавства.

Телефон: 2-16-47.

 

Науковий студентський гурток "Сучасні інформаційні технології"

Напрями роботи гуртка:

  • організація та проведення науково-дослідницької роботи зі студентами
  • підготовка студентів до участі у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових конференціях
  • участь у щорічних наукових студентських конференціях ПУЕТ
  • підготовка та проведення Дня інформаційного аналітика
  • участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах
  • виконання колективної науково-дослідної теми «Використання документного фонду Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» з метою практичного забезпечення документознавчих дисциплін» за участю Тимчасового творчого колективу викладачів та студентівКерівник: д.е.н., проф. Макарова Маріанна Володимирівна.

Кількість студентів: 23 студенти напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність»

Кафедра:  Документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах.

Телефон: 2-16-71

Професійний клуб “Бухгалтер”

Напрямки роботи:

• “Проблеми удосконалення економічного аналізу”  Керівник: Соболь Анна Олегівна.

Кафедра: Бухгалтерського обліку і аудиту.

Телефон: 2-06-55.

Студентський дискусійний клуб "Глобус"

На засіданнях СДК студенти обговорюють наступні теми: 

• Світова економічна криза: проблеми та наслідки для України; 

• Фінансові піраміди. 

Студенти приймають активну участь у конференціях, семінарах тренінгах, конкурсах наукових робіт поза межами університету.Керівник: Свічкар Віталій Анатолійович.

Кафедра: Міжнародної економіки.

Телефон: 50-91-68.

Студентський дискусійний клуб "Економічна думка"

Студенти стаціонару і заочної форми навчання із залученням викладачів, спеціалістів-практиків обговорюють актуальні проблеми економічної науки й економічної практики. Особливе місце в роботі клубу займають проблеми реформування економіки України, рівень відповідності економічної політики української держави економічній теорії.

Керівник: Кушнір Леонід Леонідович.

Кафедра: Економічної теорії.

Телефон: 2-17-50.

Науково-дискусійний клуб з англійської мови

Науково-дискусійний клуб створений на базі кафедри іноземних мов 

в 2006 р., він покликаний сприяти поглибленню та удосконаленню мовленнєвих навичок студентів з ділової англійської мови за допомогою консультацій викладачів, опрацювання навчальної, художньої та публіцистичної англомовної літератури, перегляду відеофільмів та спілкуванню з носіями мови. 

Мета клубу – навчання діловому спілкуванню та науковій творчості англійською мовою на базі професійної навчальної літератури.Керівник: Стеценко Володимир Валерійович.

Кафедра: Іноземних мов.

Телефон: 50-91-72.

Науковий гурток "Економіст"

Напрями діяльності:1. Конкурентоспроможність підприємства та шляхи її підсилення.

2. Напрями оптимізації витрат підприємства.

3. Резерви підвищення рентабельності діяльності підприємства.

4. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємствах.

5. Шляхи підвищення ефективності мотивації праці на підприємстві.

6. Дослідження проблем збереження, стабілізації, оптимізації та мотивації кадрового потенціалу системи споживчої кооперації.

7. Оцінка та шляхи підвищення ефективного використання основних виробничих засобів підприємства.

8. Стан роздрібної торговельної мережі регіону та шляхи її розвитку.Керівник: Іванова Валентина Василівна.

Кафедра: Економіки підприємcтва.

Телефон: 2-18-31.

Науковий студентський гурток „Еколог”

Напрямки роботи:

1. Збір статистичної інформації про джерела та обсяги техногенних навантажень на природне середовище регіонів України, зокрема Полтавщини.

2. Проведення картографічного моделювання за показниками техногенних навантажень в регіонах України і Полтавській області.

3. Створення інформаційного стенду «Екологічна безпека регіонів України». 

4. Підготовка до студентської наукової конференції. Звіт про роботу гуртка.

5. Участь студентів у міжнародній науково-практичній конференції "Еколого-економічні проблеми Карпатського єврорегіону ЕЕПКЄ-2010» (м. Івано-Франківськ). – травень 2010.Керівник: Литовченко Ірина Володимирівна.

Кафедра: Загальноекономічних дисциплін.

Телефон: 2-16-87.

Міжкафедральний науковий гурток „Менеджер”

Напрямки роботи:

- Сучасні підходи до управління економічними процесами.

- Сучасні проблеми менеджменту в галузях національного господарювання.

- Формування та реалізація  стратегії розвитку підприємств туристичного бізнесу.

- Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю суб’єктів господарювання  в умовах ринкового середовища.

- Теорія та практика управління потенціалом підприємств туристичного бізнесу.

- Управління  розвитком підприємств.

- Проблеми та перспективи управління персоналом сучасної організації.

- Сучасні напрями і методи управління розвитком людських ресурсів підприємств. 

- Формування та розвиток системи управління знаннями підприємств.

- Управління економічною та інтелектуальною  безпекою підприємств споживчої кооперації України.Керівники: Іванченко Катерина Іванівна та Барибіна Яніна Олександрівна.

Кафедри: МО і ЗЕД та Бізнес-адміністрування і ЗЕД.

Телефон: 7-48-37.

Науково-практичний гурток „Комерсант”

Протягом навчального року гурток працює згідно затвердженого плану. Засідання проводяться 1 раз на місяць. Діяльність гуртка пов’язана з:

• науково-дослідною роботою студентів-членів гуртка під керівництвом викладачів кафедри, які є науковими керівниками;

• обговоренням результатів наукових досліджень членів гуртка;

• підготовкою наукових робіт членів гуртка на наукові студентські конференції та для участі в різноманітних університетських та поза університетських конкурсах;

• проведенням конкурсів на кращого знавця основ бізнесу, організації торгівлі, бізнес-планування і т.д.;

• залученням членів гуртка до виконання науково-дослідної роботи кафедри та господарчих договорів, які заключає кафедра з організаціями та підприємствами споживчої кооперації і приватних структур;

• проведенням тренінгів, семінарів, круглих столів, зустрічей з представниками, які займаються практичною діяльністю;

• випуском газети на сайті кафедри.Керівник: Місюкевич Валентина Іванівна.

Кафедра: Комерційної діяльності та підприємництва.

Телефон: 2-07-75.

Студентський науковий гурток „Технологічне бюро”

Тематика наукового гуртка „Технологічне бюро” має три основні напрями:

1. Розробка технології борошняних кондитерських виробів з використанням нетрадиційної сировини.

2. Розробка технології функціональних харчових продуктів збагачених біологічна активними речовинами.

3. Розробка підходів до формування конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. Маркетингові дослідження ринку ресторанних послуг.Керівник: Дібрівська Наталія Віталіївна.

Телефон: 2-48-60.

Студентський науковий гурток кафедри педагогіки, культурології та історії

Гурток представлений такими секціями: 

• Секція «Історія України та краєзнавство» (керівник – доц. Оніпко Т.В.) 

• Секція «Психологія та педагогіка» (керівник – доц. Тодорова І.С.) 

• Секція «Культурологія» (керівник – доц. Сарапин В.В.) Керівник: доц. Оніпко Т.В.

Кафедра: Педагогіки, культурології та історії.

Телефон: 50-91-69.

Магістерський науковий гурток «Сучасні проблеми фінансової науки і практики»

Напрями роботи: 

- обґрунтування тем дипломних робіт і тематики наукових статей студентів спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит»;

- залучення студентів-магістрантів до участі у:

     - круглому столі з проблем банкрутства та санації суб’єктів підприємництва;

     - науково-практичному семінарі «Фондовий ринок України: стан та перспективи розвитку»;

     - майстер-класу з проблем казначейської системи виконання бюджету;

- залучення студентів-магістрантів до виконання науково-дослідних тем кафедри:

     - «Фінансові ресурси місцевого самоврядування в контексті змін бюджетно-податкового законодавства»;

     - «Сучасні тенденції розвитку страхового бізнесу в Україні»;

- організація семінарів з обговорення основних результатів досліджень студентів у ході виконання дипломних робіт;

- залучення студентів-магістрантів до участі у Науковій студентській конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів у 2012 році за проблематикою наукових досліджень;

- підготовка до опублікування кращих статей (тез доповідей) студентів-магістрантів за результатами їх наукових досліджень та участі у наукових конференціях;

- подання наукових статей студентів-магістрантів за матеріалами  досліджень до Збірника наукових статей магістрів та «Наукового вісника ПУЕТ»;

- формування контингенту майбутніх аспірантів із студентів спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит».

Керівник: доц., к.е.н. Скибенко С.Т.

Кафедра: Фінансів.

Телефон: 50-91-71.

e-mail: skybenko2010@mail.ru

Клуб «Лідер»

Керівник: к.і.н., доц. Нестуля Світлана Іванівна.

Кафедра: Управління персоналом та економіки праці.

Гурток «Управлінець ХХІ століття»

Керівник: д.е.н., проф. Костишина Тетяна Адамівна.

Кафедра: Управління персоналом та економіки праці.

Гурток «Статистик»

Керівник: доц. Вишневецька Людмила Іванівна.

Кафедра: Статистики.

Гурток кафедри вищої математики та фізики

Керівник:Ісичко Людмила Володимирівна.

Кафедра: Вищої математики та фізики.

Гурток кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики

Керівник: Олексійчук Юрій Федорович.

Кафедра: Математичного моделювання та соціальної інформатики.