Eng

25

Видавничо-поліграфічний відділ інформує

Вийшла друком монографія дослідниці історії, професорки, завідувачки кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Ірини Петренко «Історик Наталія Мірза-Авакянц (1889–1940?): життя і наукова спадщина».

У монографії на основі епістолярної спадщини й наукових праць, ново­ви­явлених архівних документів, зокрема приватного архіву родини, представлено життєвий шлях і наукову діяльність Наталії Юстівни Мірза-Ава­кянц – ук­ра­їнського історика, педагога, методиста, професора Пол­тав­ського, Харківського й До­нецького (м. Луганськ) інститу­тів народної освіти, завідувача кафедри іс­то­рії України Київського університету, однієї із засновників Полтавського то­ва­риства дослідження та охорони пам’яток старовини й мистецтва, дійсного члена Харківської нау­ково-до­слідної кафедри істо­рії української культури ака­деміка Д. І. Багалія.

У дослідженні акцентовано увагу на історико-фемінологічних студіях уче­ної. Мі­стить­ся основна бібліографія праць Н. Мірза-Авакянц.

Дослідження розраховано на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.

БІЛЬШЕ НОВИН