Eng
33

Х Всеукраїнська науково-практична конференція (з дистанційною участю) «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (з дистанційною участю)

«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ОСВІТНІЙ ВИМІР»,

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 8 червня 2021 року.

Робочі  мови конференції:

українська, російська, англійська.

Тематичні напрями конференції:

  • Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
  • Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
  • Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права.
  • Вивчення (викладання) приватного права у закладах вищої освіти України.

Для участі в конференції необхідно до 01 червня 2021 року (включно) надіслати заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на e-mail: law.puet@gmail.com (із поміткою у темі повідомлення «Матеріали конференції» та зазначенням прізвища учасника) або на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції.

Особи, які не мають наукового ступеня чи вченого звання, обов’язково додають належним чином засвідчену рецензію наукового керівника.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг наукових тез – до 4 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; шрифт – Times New Roman, розмір шрифта – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Послідовність викладу матеріалів конференції:

  • назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру);
  • прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний, курсив), науковий ступінь, учене звання, (шрифт – курсив, вирівнювання – праворуч);
  • посада, місце роботи (навчання) (шрифт – курсив, вирівнювання – праворуч);
  • текст доповіді (вирівнювання по ширині, відступ абзацу 0,7 см);
  • посилання в тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число позначає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;
  • список використаних інформаційних джерел розміщується наприкінці тексту під заголовком «Список використаних джерел:» і оформлюється за вимогами до повного позатекстового бібліографічного посилання. Див. стандарт «Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015).

PDF icon Інформаційний лист

БІЛЬШЕ НОВИН