Eng

18

Наші викладачі та студенти продовжують працювати он-лайн!

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

«22.10.2020 року студенти групи ГРСб -22 вивчали процеси автоматизації готелів. Навчальна дисципліна «Фронт-офіс», асистентка – Дудник С. О.»

«Сьогодні працювали плідно☝. Студенти ГРС б-41, ГРСб інт-21 працювали над навчальною дисципліною «Експертиза якості надання послуг у готельно-ресторанній індустрії». Студенти ГРС б англ-31 вивчали навчальну дисципліну «Якість обслуговування в готелях і ресторанах», викладачка – к. т. н., доцентка Рогова Н. В.».

«Продовжуємо працювати дистанційно

21.10.2020 року студенти групи ГРС-21 на практичному занятті вивчали процеси автоматизації готелів. Навчальна дисципліна «Фронт-офіс», асистентка – Дудник С. О.».

«20.10.2020 року  під час практичного заняття з дисципліни «Основи культури гостинності та споживання їжі» на тему «Професійне спілкування – основа культури гостинності» (старша викладачка – Кущ Л. І.) студенти гр. ГРС-11 обговорювали сутність та поняття спілкування, його засоби й роль у культурі гостинності, використання вербального та невербального спілкування у готельно-ресторанному бізнесі, старша викладачка – Кущ Л. І.»

«20.10.2020 року студенти групи ГРС б-11 працювали над темою «Характеристика основних типів підприємств готельного господарства». Навчальна дисципліна «Основи готельної індустрії», д. т. н., професорка Капліна Т. В.».

«20.10.2020 року студенти груп ГРС-12, ГРС-13 працювали над історією розвитку готельного господарства України. Навчальна дисципліна «Основи готельної індустрії», асистентка – Дудник С. О.».

Кафедра ділової іноземної мови

«Продовжуємо дистанційне вивчення іноземної мови в готельно-ресторанній справі разом із групою ГРСб-31. Тема заняття «Taking phone calls».

«Чим відрізняється адекватність перекладу від еквівалентності?» – тема сьогоднішньої лекції проф. О. Кобзар із теорії перекладу для груп Філ.41, 42. Студентам особливо сподобалося розглядати приклади перекладу на різних рівнях еквівалентності».

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

«22 жовтня 2020 року було проведено онлайн-консультацію з навчальної дисципліни «Економетрика» для студентів груп ОА б-11 та ФБСС-21 (викладач – к. е. н., доц. Кузьменко О. К.)».

«22 жовтня 2020 року проведено практичне заняття з дисципліни «Fundamentals of business intelligence and data visualization (Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних)» із групою

КН б англ-31 (викладачі – доц. Кузьменко О. К., доц. Стеценко В. В.). На занятті ознайомились з основними інструментами БА на ринку».

«Продовжуємо отримувати навички Web-програмування та Web-дизайну дистанційно!

Заняття із групою КН б інт Хм-11 проводить старша викладачка  кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Карнаухова Г. В. Тема практичного заняття – «JavaScript. Масиви. Цикли обробки».

Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

«Бути студентами-міжнародниками нелегко, адже їм завжди треба виконувати незвичні завдання. Наприклад, уже на першій парі думати, як вирішувати глобальні проблеми в контексті Цілей сталого розвитку ООН. Студентам другого курсу ОП «Міжнародний бізнес» та «Міжнародна економіка» це чудово вдається!»Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

«Продовжуємо навчання в дистанційному форматі.

21.10 20 розпочато новий етап вивчення навчальної дисципліни «Основи лідерства» зі студентами груп ТРГ м ПВ-21, ТРГ м лис ПВ-21. Говорили про актуальність лідерства в сучасному змінному світі, сучасні концептуальні підходи до лідерства та особистісну ефективність».

Кафедра фінансів та банківської справи

«21 жовтня 2020 року відбулося лекційне заняття з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок та фінансові інститути» для студентів академічних груп ФК б-31, ФК б мноц-31 денної форми навчання.  Старша викладачка кафедри фінансів та банківської справи Горбунова О. А. розкрила тему «Ринок пайових цінних паперів», яка включала такі питання: 1. Ринок акцій. Випуск, реєстрація та розміщення. 2. Особливості акцій корпоративного інвестиційного фонду. 3. Характеристика інвестиційних сертифікатів. 4. Емісія та обіг сертифікатів фонду операцій із нерухомістю».«21.10.20 року викладачкою кафедри фінансів та банківської справи к. е. н., доценткою Соколовою А. М. було проведено леційне заняття з дисципліни «Страхування» для студентів 3 курсу (інтегрованих) денної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, на якому, у межах теми «Страховий ринок», було розкрито сутність основних понять теми, головні тенденції розвитку страхових компаній та їх рейтинг в Україні за основними показниками та різними видами страхування, а також окреслено актуальні проблеми й перспективи розвитку страхового ринку в сучасних умовах».

«21.10.2020 року доценткою кафедри фінансів та банківської справи Ганною Сидоренко-Мельник було проведено практичне заняття з навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» для студентів денної форми навчання спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування групи ФК – 41, ФК-21 інт.

Корпоративні фінанси – це відносно самостійна сфера фінансової системи, що охоплює широке коло грошових відносин, пов’язаних із формуванням і використанням капіталу, доходів, грошових фондів у процесі кругообігу коштів. У країнах із розвиненою ринковою економікою корпорації посідають перше місце серед усіх типів підприємств щодо обсягу активів, реалізації та прибутку. Наприклад, у США корпораціями здійснюється 80 % усіх продажів і вони отримують 90% прибутку.

Корпоративні фінанси порівняно з фінансами підприємств інших організаційно-правових форм мають найбільш складну внутрішню систему функціонування, яка потребує спеціального вивчення. Отже, вивчення корпоративних фінансів дозволяє більш предметно опанувати методологію та методику прийняття оптимальних фінансових рішень у різних сферах підприємництва.

Сьогодні обговорювались переваги й недоліки сучасних моделей корпоративного управління. Студентками презентовано англо-американську та німецьку моделі. Тема досить складна, але коли цікаво – дистанційно чи в аудиторії – не має різниці. Тому роботу зроблено, а матеріал засвоєно.

Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність більш якісної і різноманітної підготовки фахівців економічного профілю. Упровадження курсу «Основи оцінки вартості підприємства» продиктовано часом та об’єктивно необхідно для підвищення професійного рівня майбутніх кадрів. Крім цього, слід відмітити, що нині досить високим є попит на професійні послуги з оцінки. Основними замовниками оціночних робіт в Україні виступають банки, інвестиційні фонди, фірми та підприємства. Послуги досвідченого оцінювача необхідні для визначення доцільності й ефективності інвестування коштів в ті або ті об’єкти. Уже сьогодні є ситуації, коли без експертної оцінки не обійтися і простим громадянам.

Аналіз практики оцінки вартості підприємства в Україні, орієнтація її на міжнародні, європейські стандарти оцінки дозволяє зробити висновок про те, що в Україні сформувалася цілісна система методичних і практичних основ оцінки майна та майнових прав як самостійної дисципліни.

Саме базовим питанням була присвячена настановна лекція на тему «Теорія оцінки. Основні поняття, принципи та цілі оцінки вартості підприємства» та практичне заняття з дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства» для студентів заочної повної дистанційної форми навчання групи ФК-51, яке відбулось 21.10.2020 року (провідна викладачка – доцентка кафедри фінансів та банківської справи Ганна Сидоренко-Мельник). Дистанційно, але продуктивно. Про це свідчить велика кількість питань, на які студентами  заочної повної дистанційної форми навчання отримані розгорнуті відповіді».

«21.10.2020 доценткою кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С. П. було  проведено практичне заняття (2 год) в режимі відеозв’язку для студентів груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 (фото 1 ) денної форми навчання  з навчальної дисципліни «Банківська справа» на тему «Діяльність банку на ринку цінних паперів», у тому числі розглядалися практичні аспекти фінансових розрахунків за операціями банку з акціями, облігаціями, депозитними сертифікатами тощо».

«Яка «температура» на світовому та українському фондових ринках з’ясовували студенти-фінансисти  гр. ФК б-21 та ФБСС б-21 20.10.2020 р. під час чергової дистанційної лекції завідувачки кафедри фінансів та банківської справи Яріш О. В. з дисципліни «Інвестування».

У пошуках відповіді студенти під час он-лайн заняття ознайомилися із сучасними формами та напрямами фінансового інвестування для індивідуальних та інституційних інвесторів, актуальними тенденціями на фондових ринках, новаціями законодавства щодо цінних паперів. Невирішеними ж поки залишилися питання: Як пандемія впливає на зарубіжні та вітчизняний фондові ринки? Чи варто інвестувати в цінні папери під час кризи? Далі буде…….)))».

«Ураховуючи постійний розвиток бізнесу та появу нових форм господарювання й методів розрахунків, з’являються нові види грошових потоків, дослідження яких є особливо актуальним для студентів-магістрів спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування, оскільки зовсім скоро їм доведеться працювати на підприємствах, що переходять до європейських ринкових стандартів. З метою вивчення нових видів грошових потоків, що формуються в сучасних умовах господарювання, доценткою кафедри фінансів, банківської справи та страхування Тимошенко О. В. 21.10.2020 року було проведено індивідуальне заняття з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

24
БІЛЬШЕ НОВИН