Eng

53

Підсумкова атестація з англійської мови для спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр

29 березня 2022 року проведено онлайн підсумкову атестацію з англійської мови для студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр (група Філ б – 51 заочна форма навчання).

Комплексний атестаційний екзамен за фахом (англійська мова) мав на меті визначити рівень теоретичної та практичної підготовки студентів, а також рівень сформованості практичних навичок і вмінь реалізовувати повний еквівалентний переклад з англійської мови на українську.

Комплексний атестаційний екзамен за фахом (англійська мова) складався з двох частин. Теоретична частина передбачала виконання тестових завдань множинного вибору за теоретичним матеріалом навчальних дисциплін фахової підготовки. Практична частина полягала у виконанні повного письмового перекладу з англійської мови на українську автентичного тексту / фрагмента тексту (обсягом до 250 слів) без використання комп’ютерних засобів перекладу й словниково-довідникових матеріалів та презентації перекладацького аналізу тексту оригіналу й перекладознавчого аналізу отриманого тексту перекладу.

Комплексний екзамен продемонстрував володіння студентами основною фаховою термінологією, фонетичним, лексичним та граматичним матеріалом, необхідним для оперування в майбутній професійній діяльності; теорією та практикою перекладу з англійської мови на українську; фоновими знаннями в галузі фінансів, економіки, менеджменту, харчових технологій та індустрії гостинності.

Для проведення атестаційного екзамену організовано комісію у складі голови та екзаменаторів.

Голова комісії: Воскобойник В. І., кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Екзаменатори: Сухачова Н. С., кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Тупиця О. Ю., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

БІЛЬШЕ НОВИН