Eng

31

Підводимо підсумки дистанційної роботи кафедр

Із використанням платформи дистанційного навчання Moodle у формі відео-конференції успішно продовжується навчання у студентів груп: ФК б-21, ПТЛ б-21, ЕМС б-21, ЕМС б мноц-21, МСМТ б-21, ТТП б-21 з навчальної дисципліни «Облік, аудит і оподаткування», адже бухгалтерський обліку є невід’ємною складовою системи управління підприємством і ефективним інструментом виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства різним категоріям користувачів для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Аудит є складовою підсистеми фінансово-господарського контролю. Саме за допомогою його методів оцінюється інформація, надана бухгалтерським обліком щодо її відповідності встановленим критеріям. Таким чином, в сучасних умовах господарювання важливість бухгалтерського обліку та аудиту не викликає сумнівів, оскільки саме вони надають повну, достовірну та об’єктивну інформацію про результати діяльності підприємства та його фінансовий стан.

Тому дисципліна «Облік, аудит і оподаткування» є не­від’ємною складовою загальної системи підготовки фахівців з менеджменту і базується на знаннях студентів, набутих під час попереднього вивчення спеціальних та професійно-орієнто­ваних дисциплін: «Економічної теорії», «Мікроекономіки», «Фі­нан­сів», «Менеджменту», «Економіки підприємства» тощо.

К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, доцент Мілька А.І. бажає всім студентам обраних спеціальностей подальших успіхів у навчанні!

К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Мілька А.І. проводить практичне заняття з навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності (державний сектор)» для студентів заочної форма навчання освітньої програми «Публічні закупівлі» з використанням платформи дистанційного навчання Moodle у формі відео-конференції.

Велика кількість організацій і установ в Україні виконують різні функції, не пов’язані з комерційною діяльністю. Вагому частину з них становлять установи та організації різного спрямування та профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів державного й місцевих бюджетів.

Дисципліна „Облік за видами економічної діяльності (державний сектор)” для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Публічні закупівлі» ступеня магістра відноситься до вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів.

Набуті знання допомогли студентам засвоїти: особливості побудови обліку в державному секторі; порядок ведення обліку доходів і видатків державних установ, грошових коштів, розрахунків з іншими дебіторами, необоротних активів, запасів, виробничих витрат, власного капіталу, результатів виконання кошторисів, розрахунків з оплати праці, зі страхування, з бюджетом, з іншими кредиторами; порядок проведення інвентаризації в державному секторі та відображення її результатів в обліку; порядок складання та подання звітності в державному секторі; проблемні питання обліку державних установ та напрями їх вирішення.

Мілька А.І. бажає всім студентам обраної освітньої програми подальших успіхів у навчанні!

12.10.2020 року студенти 4 курсу спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, ОП Готельно-ресторанна справа, продовжують вивчати навчальну дисципліну “Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії”.

Практичні заняття пройшли продуктивно, викладач к.т.н., доцент Рогова Н.В.

9 жовтня 2020 студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» , що здобувають вищу освіту за ступенем магістра за заочною формою навчання, на лекції з дисципліни «Сервісологія» ( лектор к.е.н., доцент Карпенко В.Д.) дискутували щодо сучасної ролі науки про послуги, принципи та методи задоволення потреб гостей в індустрії гостинності. Лариса Герасименко (ГРСкв – 61) впевнена, що саме через сучасні досягнення у сфері сервісу можливим є збереження та збільшення духовності населення. Лектор Карпенко В.Д. на прикладах функціонування галузі розкривав роль сервісу у сфері готельно-ресторанного бізнесу й туризму та його зв’язку з розширенням горизонтів гостей, можливістю самовиражатися завдяки вивільненому часу та отриманим емоціям у закладах розміщення.

Беручи до уваги епідеміологічне становище в регіоні та згідно з наказом про переведення навчання на дистанційні технології, кафедра ділової іноземної мови перейшла на роботу в режимі «онлайн». З 5 жовтня, згідно з розкладом, викладачі кафедрі ділової іноземної мови виходять на зв’язок зі своїми студентами на платформах webinar.puet, Zoom, Skype.

Практичні заняття в групах ФІЛ-42 та ФІЛ-41 із «Стилістики англійської мови» було проведено ас. Кришталь А.М. Також вона успішно проводить заняття з дисципліни «Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови» онлайн разом з групою ФІЛ-11. Вони вчать правила, слухають аудіо, дивляться відео і розмовляють на актуальні теми. Під керівництвом доц. Кобзар О.І.,  активно працюють над вивченням дисципліни «Вступ до перекладознавства», незважаючи на ранню годину,  і студенти групи ФІЛ б-21. Також доц. Кобзар О.І. успішно проводить онлайн заняття  з дисципліни «Теорія перекладу» зі студентами-філологами 4 курсу. Групи студентів , що вибрали дисципліну «Англійська мова (В2)» продовжують заняття в режимі онлайн та відпрацьовують вміння говорити та писати. Заняття проводяться під керівництвом викладачів кафедри ділової іноземної мови доц. Іщенко В.Л. та ас. Кононенко О.А. Асистенти Сокуренко Т.С., Горбуньова С.О. успішно проводять заняття у групах студентів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» (ГРС б-11, ГРС б-31). Натхненно працює над вивченням англійської мови зі студентами груп МЕВ МБ б – 11, МЕ б – 11, МСМТ б – 11 ас. Царенко В.М.. Разом із ас. Чабаном В.В. продовжують навчатися перекладу у галузі харчової інженерії та індустрії гостинності студенти групи ФІЛ б-41. Під керівництвом ст. викл. Дзекуна Ю.О., проводяться онлайн і практичні заняття з дисципліни «Іноземна мова (друга)» для студентів груп МЕВ МБ б-11, МСМТ б-11.

І звичайно засідання та наради на кафедрі ділової іноземної мови також проводяться в онлайн-режимі, за допомогою ресурсів платформи Zoom. Колектив кафедри піклується про здоров’я своїх колег та студентів та бажає усім залишатися здоровими, ретельно мити руки та носити маски. Stay healthy and study online.

Викладачі кафедри ділової іноземної мови разом зі студентами ПУЕТ, вчителями та учнями гімназії №17 м. Полтави продовжують Linguafest – 2020! 12 жовтня 2020 року було проведено онлайн Круглий стіл «Work and Travel». Час і обставини внесли свої корективи в реалізацію поєднання роботи і подорожей, змістивши акценти з роботи та подорожей на волонтерство й благодійність. Учасники поділилися новим досвідом і своїми враженнями. Ми дуже вдячні нашим гостям-учням гімназії №17 Сидоренко Д. (10А, учитель – Голобородько Г.М.), Бондар К. (10А, учитель – Гоаврилова С.В.), Ніщенко А. та Сайфуліній К. (9В, учитель – Пашкова О.А.), а також студентам ПУЕТ Самсонову В. (МЕВ МБ-21), Семачкіній А. (МЕВ МБ -21), Акулович А. (ГРС-21) за змістовні доповіді та їх діяльність.

Практичне заняття з “Теорії перекладу ” з Філ б-41. Студенти, які не змогли під’єднатися до платформи університету, вислали фото конспектів з підготовки до практичного заняття.

Продовжується дистанційне навчання на кафедрі ділової іноземної мови та у групи

ФІЛ-б 42 з дисципліни «Стилістика англійської мови» викл. Кришталь А.М.

Перший досвід студентськиз презентацій онлайн пройшов успішно. Студенти групи Філ.б-21 доповідали з власними презентаціями на семінарі з “Історії зарубіжної літератури “. Після чого був також тест онлайн.  Дякуємо за цікавий досвід.

9 жовтня 2020 року викладачі кафедри ділової іноземної мови провели цікавий та насичений робочий день у дистанційному режимі.

Іноземні студенти груп МЕВ МБ-21англ. та МЕВ МБ-31англ. разом із  завідувачкою кафедри, доц. Іщенко В. Л., в рамках дисципліни за вибором «Англійська мова бізнесу», вдосконалювали свої вміння робити презентації. Ці вміння відпрацьовувалися за темою “Regional Economic integration”.

Під керівництвом викладача Кононенко О. А. група ДЗВб 5-63 (рівень B2) продовжила відшліфовувати навички написання “summary”.

На парі викладача Царенко В. М. першокурсники (ГРС б-12) переконалися, що вивчати англійську мову цікаво можна не лише в аудиторії, а й  онлайн. Старший викладач Руденко Н. С. провела змістовне та пізнавальне заняття у групі ГРС б -13.  

А студенти групи ГРС б-11 не лише розібрали корисну тему “Dealing with guests requests”, а ще й на практиці змоделювали можливі ситуації. І допомогла їм у цьому викладач Горбуньова С. О.

Також першокурсники відвідали захоплюючу пару з дисципліни «Іноземна мова» від викладача Чабана В. В.

Професор Кобзар О. І. провела  лекцію  з дисципліни «Філологічний аналіз художнього тексту» на заочному відділенні.

Отже, кафедра ділової іноземної мови вкотре доводить, що навчатися в умовах карантину – реально!

Дистанційна робота кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем з дисциплін загальноуніверситетського вибору.

Згідно Закону України «Про вищу освіту» – 01.07.14 №1556-VII, Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти університету (ДПСЯ ПД – 9-4.4-131-54-18), Положення про порядок вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін навчального плану ( (ДПСЯ РІ – 9-7.5.1-82-54-15), кожен здобувач вищої освіти має право персонально обрати визначену навчальним планом кількість навчальних дисциплін для створення власної індивідуальної освітньої траєкторії із загальноуніверситетського переліку вибіркових дисципліни.

В рамках цього вибору для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для власного особистісного та професійного розвитку, сучасних потреб суспільства та держави для реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на кафедрі викладаються дисципліни «WEB програмування та WEB дизайн» (для освітнього рівня бакалавр) та «Інтернет-технології та програмування веб-додатків» (для освітнього рівня магістр). Для плідної роботи з опанування навчальних матеріалів в середовищі дистанційного навчання Вищого навчального закладу УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі» створені відповідні курси. (https://el.puet.edu.ua/)

Рівень набуття компетенцій, знань, умінь та навичок з застосування Web –технологій та розробки Web-базованих систем продемонстрували 9 жовтня в середовищі PUET MEET магістри заочної форми навчання різних спеціальностей (викладач Карнаухова Ганна Василівна)

Заняття з навчальної дисципліни «Основи фінансів» для фінансистів першого курсу

Фінансисти першого курсу групи ФБСС-11, ФК б-11 та ФБСС мб-11 розпочали вивчати навчальну дисципліну «Основи фінансів».

9.10.2020 р. було проведено лекційне заняття на тему «Походження та розвиток фінансів» старшим викладачем кафедри фінансів та банківської справи Горбуновою О.А. 

Студенти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування проявляють зацікавленість у вивченні даної дисципліни. Семінарське заняття на тему «Сутність фінансів та фінансової системи» пройшло досить результативно. Обговорили такі актуальні питання як: роль фінансів у сучасному світі, специфічні ознаки та функції фінансів, поняття і характеристика фінансових ресурсів, управління фінансами.

Найактивнішими учасниками дискусійних питань, що виникали в процесі обговорення стали: Бугаєвський Микола, Журавель Богдана, Терещенко Діана, Ляшкова Наталія, Шутько Олександр.

«Справжня людина – фінансист – не може бути знаряддям в руках іншого. Він сам використовує таких. Він створює. Він керує.» – Теодор Драйзер «Фінансист».

Саме навички професії фінансиста продовжують опановувати студенти 1 курсу денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 09.10.20 викладачем кафедри «Фінансів та банківської справи» к.е.н., доц. Соколовою А.М. було проведено практичне заняття з дисциплін «Вступ до фаху. Фінанси, банківська справа страхування». Майбутні фінансисти активно влилися в процес дистанційного навчання та вже виконують навчальні завдання з курсу. Наполегливість та особливий творчий підхід проявили Білюк Крістіна, Сіроока Карина, Бугаєвський Микола, Шутько Олександр та Терещенко Діана. Так тримати!

Індивідуальна освітня траєкторія навчання студентів ПУЕТ у дії

Ефективною інвестицією у майбутнє студентів ПУЕТ – є навчання з урахування індивідуальних запитів, індивідуальних потреб, можливості вільного і самостійного проектування власної професійної траєкторії.

Студенти різних спеціальностей ПУЕТ під керівництвом завідувачки кафедри фінансів та банківської справи  доц., к.е.н. Яріш О.В. мають можливість розширення власних професійних горизонтів, опановуючи основи мистецтва інвестування під час лекцій та практичних занять із навчальної  дисципліни загально-університетського вибіркового блоку    «Інвестування».

Студенти першого курсу спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” з першого заняття проявили цікавість до навчальної дисципліни “Гроші та грошово-кредитна політака” (викладач – Олена Гасій, доцент, к.е.н. ). Лекційне заняття на тему “Грошові системи”,проведене 12.10.2020 р. в режимі відео-звязку не стало виключенням! Особливий інтерес викликали питання, що розкривають зміст, елементи та розвиток вітчизняної грошової системи.

Старт магістрів-фінансистів

Зовсім недавно святкували закінчення першого рівня вищої освіти та отримання диплому бакалавра з фінансів і ось знову лекції, зустрічі з викладачами рідної кафедри, знайомство з новими дисциплінами.  У студентів-магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – установча сесія.  Використовуючи дистанційну форму навчання, студенти отримують нові знання з дисциплін першого семестру, знайомляться з необхідними для самостійного опрацювання інформаційними джерелами, тематикою індивідуально-дослідних завдань, отримують консультації від викладачів щодо їх виконання. 

Сподіваємося, що навчання для студентів у цьому році, незважаючи на перешкоди, буде інтенсивним, цікавим і успішним.

09 жовтня 2020 року (15.40-17.00) відбулася лекція з навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів груп ФК м-11 та ФК м ПВ-11 заочно-дистанційної форми навчання. Професор кафедри фінансів та банківської справи Гудзь Тетяна Павлівна розкрила тему «Фінансові послуги на ринку грошей», яка передбачала такі питання: 1. Види банківських послуг та їх характеристика. 2. Банківські вклади: різновиди та особливості. 3. Депозитний договір.

Під час пари з дисципліни «Алгоритми і структури даних» для студентів другого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки». Викладач: доцент кафедри ММСІ, к. фіз.-м. н., Ємець Олександра Олегівна

Пара з дисципліни «Інтернет-технології» для студентів першого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки». Викладач: професор кафедри ММСІ, к. фіз.-м. н., Ємець Єлизавета Михайлівна

Пара з дисципліни «Інформатика. Частина 1» для студентів першого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки». Викладач: доцент кафедри ММСІ, к. фіз.-м. н., Ємець Олександра Олегівна

Практична з дисципліни «Рекламний бізнес» у студентів-маркетологів, з висвітленням теоретичних і практичних аспектів найбільш вживаних соціально-комунікативних технологій створення рекламних продуктів.

Маркетологи 4 курсу вивчають Digital-маркетинг

На лекції розглядали особливості створення та наповнення веб-сайтів, на практичному одразу закріпили результат із застосуванням платформи для безкоштовного створення веб-сайту інтернет магазинів InSales

Після вихідних з новими силами. Питання та відповіді.

Студенти  гр. Мб – 21 вивчають всі нюанси “МАРКЕТИНГУ  ПІДПРИЄМСТВА”

Купівля і споживання товарів та послуг – це те, з чим ми стикаємося кожного дня. Але від чого залежить наша поведінка, чим ми керуємося, здійснюючи свій вибір як споживачі. Чому ми відмовляємося від дешевих товарів на користь дорогих, чому купуємо гірші блага, а не якісні? Ці та інші питання сьогодення разом зі студентами першого курсу розбирали на семінарському занятті “Мікроекономічний аналіз поведінки споживача”

Продовжуємо працювати над граматичними проблемати перекладу дистанційно (гр. Філ-42).

Починаємо тиждень з перевірки домашніх завдань. Литвин Марія, студентка групи ХТІ РТ б-11 виконала його на відмінно.

Молодші бакалаври ПУЕТ опановують онлайн лабораторні заняття з хімії 

Науково-дослідна робота: “Дослідження вмісту штучних барвників у червоному вині” . Нажаль, результат невтішний, колір майже не змінився

Виконавець: Люба Костяна, група ХТІ мб-11

БІЛЬШЕ НОВИН