Eng

17

Засідання Вченої ради науково-навчального інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

10 грудня 2020 р. у дистанційному форматі відбулося чергове засідання Вченої ради науково-навчального інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу під головуванням директора інституту д. т. н., доц. Скрипника В. О.

Розглядалися питання, безпосередньо пов’язані з реалізацією і забезпеченням основних процесів інституту в ПУЕТ:

  • к. е. н., доц. Карпенко Ю. В. доповів про результати підготовки кафедри туристичного та готельного бізнесу та проведення акредитаційної експертизи в ПУЕТ експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти освітньої програми «Туризм» рівня вищої освіти бакалавр спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Вчена рада визнала підготовку кафедри ТГБ до акредитації гарантом освітньої програми к. е. н., доц. Карпенком Ю. В. у цілому як зразкову та рекомендувала кафедрам інституту керуватися у підготовці до акредитацій своїх освітніх програм досвідом кафедри ТГБ;
  • завідувачі кафедр доповіли про результати та заплановані заходи з профорієнтаційної роботи. Вчена рада акцентувала увагу кафедр на необхідності більш активної і якісної роботи за цим напрямом через карантинні обмеження в дистанційному форматі;
  • завідувачі кафедр доповіли про стан підготовки навчально-методичного забезпечення і дистанційних курсів дисциплін на другий семестр 2020–2021 навчального року. Вчена рада акцентувала увагу кафедр на своєчасності розробки дистанційних курсів як найважливішої складової НМКД в умовах дистанційного освітнього процесу;
  • заступник директора інституту з навчально-методичної роботи к. т. н., доц. Миронов Д. А. доповів про результати атестації здобувачів вищої освіти та проведених засідань навчально-виховних комісій в академічних групах інституту. Вчена рада звернула увагу кафедр і студентської ради інституту на заплановані заходи щодо покращення академічної успішності здобувачів вищої освіти та їх якісну підготовку до екзаменаційної сесії;
  • гаранти освітніх програм кафедр інституту доповіли про результати анкетування здобувачів вищої освіти для оцінки якості освітніх програм за рівнями освіти. Результати анкетування та побажання здобувачів вищої освіти будуть враховані під час перегляду освітніх програм. Вчена рада вирішила під час засідання науково-методичної комісії в січні 2021 р. провести семінар-тренінг щодо якісної розробки анкет для всіх стейкхолдерів;
  • керівник групи забезпечення та гарант освітньої програми д. т. н., доц. Тюрікова І. С. доповіла про необхідність і результати розробки, громадського обговорення та рецензування проєкту освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції» спеціальності 181 Харчові технології галузь знань 18 «Виробництво та технології». Вчена рада інституту постановила рекомендувати Вченій раді ПУЕТ затвердити вказану освітню програму;
  • директор ННІХТГРТБ д. т. н., доц. Скрипник В. О. довів до відома Вченої ради особливості організації та проведення зимової екзаменаційної сесії в дистанційному режимі через карантинні обмеження, формування відомостей обліку успішності здобувачів вищої освіти з дистанційних курсів, у т.ч. і з дисциплін загальноуніверситетського переліку дисциплін вільного вибору (ДЗВ). Крім того, директор інституту Скрипник В. О. інформував Вчену раду про заходи щодо підготовки кафедр і дирекції інституту до внутрішнього аудиту Навчально-науковим центром забезпечення якості вищої освіти в березні–квітні 2021 р. і ресертифікаційного зовнішнього аудиту системи управління якістю освітньої діяльності ПУЕТ Німецьким органом сертифікації системи управління якості (DQS GmbH) на відповідність міжнародному стандарту якості ISO.

Засідання Вченої ради пройшло плідно, творчо та з ретельним обговоренням кожного питання порядку денного, а його результати обов’язково знайдуть своє відображення в подальшій діяльності кафедр інституту та здобувачів вищої освіти.

БІЛЬШЕ НОВИН