Eng

Економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Рогоза Микола Єгорович
Завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем
Рогоза Микола Єгорович
Дізнатись більше
Перебийніс Василь Іванович
Доктор економічних наук, професор
Перебийніс Василь Іванович
Дізнатись більше
Кононенко Жанна Андріївна
Кандидат економічних наук, доцент
Кононенко Жанна Андріївна
Дізнатись більше
Кононец Наталія Василівна
Доктор педагогічних наук
Кононец Наталія Василівна
Дізнатись більше
Карнаухова Ганна Василівна
Старший викладач
Карнаухова Ганна Василівна
Дізнатись більше
Миколенко Інна Григорівна
Доктор економічних наук, доцент
Миколенко Інна Григорівна
Дізнатись більше
Чубенко Ірина Андріївна
Старший лаборант
Чубенко Ірина Андріївна
Дізнатись більше

Контакти

Пошта ec@puet.edu.ua
Посилання http://www.ek.puet.edu.ua
Кабінет 127

Економічна кібернетика − це напрям економічної думки, який продовжує самостійно розвиватися, об’єднує в собі розвиток знань про економіку і управління в поєднанні з розвитком економіко-математичних методів дослідження і інформаційно-коммунікаційних технологій

(Академік В.М. Геєць,
віце-президент НАН України)

Сучасні умови функціонування вітчизняної економіки характеризуються виникненням великої кількості нових різноманітних задач управління, які потребують для свого вирішення залучення всього потенціалу науки та новітніх розробок теорії керування. Керівництво українських підприємств приходить до розуміння того, що ефективне вирішення задач стає неможливим без залучення спеціалістів, які володіють сучасними підходами та інструментами, і все частіше звертаються до різних організацій, що пропонують різного типу консалтингові послуги.

Досвід найбільш розвинених в економічному відношенні країн показує, що очолити вирішення проблем розвитку реального сектору економіки повинні саме вищі навчальні заклади, оскільки вони володіють достатнім запасом нових ідей, мають високий рівень наукового потенціалу і виступають постачальниками молодих високо кваліфікаційних спеціалістів на підприємстві.

Саме таку задачу покладено на майбутніх фахівців з економічної кібернетики. Економічна кібернетика – це напрям економічної думки, який продовжує самостійно розвиватися, об’єднує в собі розвиток знань про економіку в поєднанні з розвитком економіко-математичних методів дослідження та інформаційно-комунікаційних технологій.

Складність процесів та явищ, що характеризують сучасну економіку, вимагає подальшого розвитку та застосування економічної кібернетики як комплексної специфічної науки про функціонування та структурну організацію економічних систем як систем управління, їх аналіз, синтез і оптимізацію. Не випадково фахівці стверджують, що ринкова економіка – це насамперед різноманітна модельна економіка. Без попереднього економіко-математичного моделювання виробничого циклу, починаючи з вибору постачальників сировини до реалізації кінцевої продукції, неможливо працювати хоча б з мінімальною рентабельністю.

Користуючись методами математичних, економічних та комп’ютерних наук, економічна кібернетика досліджує будь-який економічний об’єкт як цілісну систему, створюючи при цьому свій інструментарій для підтримки прийняття рішень всіх учасників економічної діяльності.

Методологічна підготовка економістів-кібернетиків у сфері моделювання дозволяє їм одержувати високу кваліфікацію в областях економіки і організаційного управління. Вони володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням новітніх інформаційних технологій та вміють організувати роботу по комп’ютеризації економічних об’єктів.

Здатність спеціалістів в області економічної кібернетики ефективно реалізовувати свої професійні знання економіста за допомогою сучасних інформаційних технологій дає можливість говорити про них як про високо кваліфікованих спеціалістів на будь-яких ділянках в системах управління підприємств та організацій, тому необхідність у них для підприємств сучасного типу постійно зростає.

Отже, напрям «Економічна кібернетика» — один з найбільш актуальних і престижних на сьогодні напрямів у вищій освіті. Ті випускники шкіл, які прагнуть професійно опанувати сучасними методами моделювання та оптимізації складних економічних процесів, інформаційним та комп’ютерним забезпеченням, включаючи Інтернет-технології, і які прагнуть в умовах ринкової економіки стати спеціалістами, попит на яких у розвинутих країнах світу постійно зростає, мають чудовий шанс здобути ступені бакалавра, спеціаліста та магістра з економічної кібернетики у Полтавському університеті економіки і торгівлі на кафедрі економічної кібернетики.

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі була заснована (як кафедра Економічної кібернетики) 20 травня 2004 р., потім у 2015 р та 2018 до кафедри приєднали кафедри Економіки підприємства та  Статистики.

На сьогодні на кафедрі працює 10 науково-педагогічних працівників, з яких 3 професора, 2 доктора економічних наук, 1 доктор педагогічних наук,  4 кандидатів економічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 3 сумісника, 16 аспірантів та 3 докторанта.

Щодо акредитації та ліцензування, то У 2017-2019 роках за поданням акредитаційної комісії було акредитовано освітні програми  та спеціальності 051 Економіка та 073 «Менеджмент» за освітнім рівнями бакалавра та магістра. На сьогодні кафедра готує бакалаврів і магістрів за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Бізнес-економіка», «Менеджмент інформаційних ресурсів».

На кафедрі діє аспірантура та докторантура  за спеціальностями 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (з видами економічної діяльності)», 051 «Економіка», до якої можуть вступити випускники, які бажають одержати вчений ступінь PHD та доктора наук (Hab), зробити наукову кар’єру, викладати як на Україні, так і за кордоном.

З перших днів свого існування кафедру очолює професор, д.е.н. Рогоза Микола Єгорович як відомий вчений у галузі науки управління складними соціально-економічними системами. Є фундатором підготовки в університеті фахівців зі спеціальностей «Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика», «Програмування економічних процесів». Є науковим керівником проекту по розробці багаторівневих інформаційних систем управління ВНЗ «Комплексна автоматизована система управління ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі. Має досвід  використанні та  впровадження дистанційних технологій навчання (e-learning), що вирішує проблему навчання  впродовж  всього життя.

За час свого існування кафедра підготувала понад 600 спеціалістів з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

Кар’єрний успіх випускників кафедри. за отриманими.  УНІВЕРСАЛЬНИМИ, а  в умовах формування інформаційної економіки (що відбувається в даний період) – ПРЕСТИЖНМИ спеціальностями є досить показаво успішний, оскільки вони  мають власні бізнес-структури та обіймають посади державних службовців, директорів, головних інженерів, провідних економістів, керівників диспетчерської служби, інженерів з програмного забезпечення, викладачів, фахівців з інформаційних технологій, менеджерів по роботі з корпоративними клієнтами, бухгалтерів, інженерів технічної підтримки, начальників відділу технічної підтримки; експерта по еквайрінгу по роботі з корпоративними клієнтами, програмістів, системного адміністратора, інженера АСУ, економіст-програміст відділу інформатизації та автоматизації, менеджера з реклами, економіста, фахівця відділу індивідуального бізнесу та логістики не лише в Україні, а й за кордоном.

Чи відповідають програми навчання міжнародним стандартам?

Наші освітні програми відповідають, оскільки, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ освітніх програм створено з використанням досвіду таких закордонних  університетів : BELLEVUE UNIVERSITY / УНИВЕРСИТЕТ БЕЛВЬЮ (США); BRYANT UNIVERSITY / УНИВЕРСИТЕТ БРАЙАНТ (США); MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY /  МАССАЧУСЕТСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ  (США); MACQUARIE UNIVERSITY / УНІВЕРСИТЕТ МАККУОРІ (АВСТРАЛІЯ, СІДНЕЙ);  UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ПОЗНАНІ ); POLITECHNIKA SLASKA (ZABRZE, POLSKA, СІЛЕЗЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ).

Особливо важливо для сучасних університетів є наявність системи якості (міжнародна практика), тому у навчанні і для контролю знань поряд з українською освітньою системою на кафедрі використовуються принципи і критерії Європейської кредитно-трансферної системи. Всі іспити проходять в письмовому вигляді та на комп’ютерах, що підвищує їх об’єктивність, прозорість і неупередженість. Також необхідно відзначити, що університет здійснює широку програму міжнародного співробітництва, є активним учасником міжнародного співтовариства провідних європейських і світових університетів: здійснює співробітництво за договорами, укладеними з 82 зарубіжними навчальними закладами з 30 країн світу.

Тематичні новини

Академічна мобільність науково-педагогічних працівників ПУЕТ в рамках програми ERASMUS+ INTERNATIONAL WEEK 2024 в Литві (м. Утена)

15-19 квітня 2024 року доцент кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н. Олена Гасій та доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, к.е.н. Жанна Кононенко в рамках програми ERASMUS+ INTERNATIONAL WEEK 2024 відвідали Utena College (м. Утена, Литва). Серед учасників заходу були представники Литви, Латвії, Польщі, Азербайджану, Грузії, України та ін. Під час візиту до […]

68

Практична підготовка студентів спеціальності 051 Економіка освітніх програм «Бізнес-економіка» та «Економічна кібернетика»: КРОК ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

В сучасному світі, де знання і навички є ключовими компонентами успішної кар’єри, важливим етапом у формуванні майбутніх фахівців є виробнича практика здобувачів вищої освіти за освітньою програмою. Це період надзвичайно важливий, оскільки проходить ознайомлення із діючими виробничими процесами, створює підстави для практичного розуміння та використання теоретичних знань на практиці, а також забезпечується поєднання програмних компетенції […]

36

Продовжуємо презентації Топ-спеціальностей для студентів закладів фахової передвищої освіти

Минулого тижня Полтавський університет економіки і торгівлі продовжив презентації Топ-спеціальностей для студентів закладів фахової передвищої освіти. До заходу активно долучаються студенти Полтавської, Житомирської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей та інші. 29 листопада 2023 року відбувся вебінар на тему «Ефективний маркетинг на підприємстві», який  провела старший викладач кафедри маркетингу Захаренко-Селезньова А.М. На […]

156

Розширене засідання кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

28 листопада 2023 року згідно наказу  № 194-Н від 13 жовтня 2023 року, в змішаному форматі відбулось розширене засідання кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі за участю робочої  групи та стейкголдерів на освітніх рівнях  бакалавра та магістра за освітньо-професійними програмами (ОПП) спеціальності «Економіка» для набору 2024 року щодо змін, […]

142

Початок роботи ХIIІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»

Полтавський університет економіки і торгівлі #ПУЕТ, #Кафедра економічної кібернетики,бізнес-економіки та інформаційних систем повідомляють про початок роботи ХІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління», яка проходить 22 – 23 листопада 2023 року у вигляді форуму за адресою: https://economicstoday2023.forumotion.me/ 22 листопада відбулось відкриття конференції в змішаному форматі – у вигляді відеочату в […]

224

Співпраця науки та влади в рамках стратегічного планування в громадах

Микола Рогоза, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі, д.е.н., професор, член Академії економічних наук України спільно з авторами член-кореспондент НАН України С. І. Князєв, д.е.н. В. І. Ляшенко, д.е.н. І. Ю. Підоричева, д.е.н. Г.З. Шевцова, д.е.н. В. А. Омельяненко, к.е.н. Н. В. Швець, к.е.н. А. І. Землянкін, аспіранти А. С. […]

67

Кафедрами Універитету було організовано День випускника

26 травня 2023 року, в рамках Тижня якості ПУЕТ, кафедрами Універитету було організовано День випускника та проведено онлайн зустрічі викладачів і студентів із випускниками різних років. Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, в процесі зустрічі з випускниками освітніх програм «Економіка підприємства» та «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка, ставили завдання визначення і розуміння того, на […]

82

Зустріч здобувачів вищої освіти з представниками Базового відділення ПАТ «Райфайзен Банк» м. Полтава

У рамках Дня партнерства в Полтавському університеті економіки і торгівлі 24 травня 2023 року кафедрою економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем було організовано зустріч з представником  Базового відділення ПАТ «Райфайзен Банк» м. Полтава. На зустрічі здобувачам розповіли про можливості співпраці з Райффайзен Банком, а також про кар’єрний розвиток в банку та колективі. У зустрічі прийняли участь […]

57
БІЛЬШЕ НОВИН