Eng
69

30 березня 2022 року відбулося засідання Вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі

Відповідно до плану роботи ради на черговому засіданні розглядалися важливі питання, пов’язані із забезпеченням діяльності вишу. Проте реалії воєнного часу внесли корективи до узвичаєного порядку денного. Зокрема, у виступі модератора – голови Вченої ради, ректора Олексія Нестулі йшлося про нагальні заходи щодо оптимізації  ресурсів, які дозволять колективу вистояти в трагічних випробуваннях, мобілізуватися для розв’язання надскладних проблем сьогодення: збереження університету як соціальної інституції, примноження його здобутків, формування нової візії майбутнього нашого вишу в контексті розвитку національної освіти. Олексій Олексійович закликав до зваженого, відповідального і солідарного підходу до реалізації завдань із забезпечення якості освіти, організації стабільної роботи вишу, досягнення ефективності всіх процесів його діяльності. Вірячи в нашу перемогу над ворогом, уже сьогодні мусимо передбачити й усвідомити закономірність і невідворотність змін, які відбудуться в характері, структурі, пріоритетах ринку праці України, і з урахуванням цього формувати нові настанови для підготовки компетентних і мотивованих фахівців для різних галузей національної економіки.

На засіданні розглядалися питання щодо організації й моніторингу освітнього процесу. Так, директор Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання Віталіна Шимановська виступила з інформацією про якість підготовки магістрів заочної форми навчання за результатами підсумкової атестації випускників із низки спеціальностей. Вчена рада схвалила кандидатури рекомендованих екзаменаційними комісіями випускників для вступу до аспірантури. За слушним міркуванням першого проректора Наталії Педченко, підтримка висококваліфікованої, обдарованої, мотивованої до здійснення наукових студій молоді сьогодні набуває особливого значення. Також було затверджено індивідуальні плани, теми кандидатських дисертацій та призначено наукових керівників аспірантів набору від 01 березня 2022 року.

Проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Манжура прозвітував про результати науково-дослідної роботи університету за 2021 рік. Він акцентував на зростанні публікаційної активності, досягненнях в інноваційній і винахідницькій діяльності науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, відзначив належний рівень проведення наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, форумів, івентів тощо), констатував проблеми і накреслив перспективи науково-дослідної роботи як важливої ланки у розвитку вишу. На засіданні було обговорено й затверджено план науково-дослідної роботи університету на 2022 рік.

Перший проректор Наталія Педченко ґрунтовно проаналізувала стан та перспективи міжнародних зв’язків університету. Мовилося про налагодження нових партнерських відносин із зарубіжними вишами та установами, активну участь у грантових проєктах, реалізацію програм міжнародної академічної мобільності, за результатами якої ПУЕТ входить до ТОП 20 університетів України і є лідером у Полтавському регіоні, програм міжнародних професійних стажувань, участі науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти у міжнародних наукових заходах, діяльність міжнародних культурно-освітніх центрів, зростання набору іноземних студентів (499 у 2021–2022 навчальному році) тощо. Коментуючи доповідь, ректор Олексій Нестуля підкреслив, що міжнародні контакти є складником динамічного розвитку університету. Він подякував усім зарубіжним партнерам, які нині висловлюють солідарну підтримку академічній спільноті ПУЕТ і всьому українському народові.

На засіданні було обговорено результати акредитаційних експертиз освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво» за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти та «Біотехнологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, сформульовано рекомендації щодо їх удосконалення.

Вчена рада обговорила й затвердила низку документів, необхідних для організації діяльності університету.