Eng
63

ПУЕТ узяв участь у нараді Мінстерства освіти і науки України

21 травня перший проектор університету Наталія Педченко, директори інститутів денної освіти та заочно-дистанційного навчання Аліна Ткаченко і Віталіна Шимановська, директор центру забезпечення якості вищої освіти Олена Гасій, завідувач  відділу студентської документації Юлія Борщенко взяли участь у нараді МОНУ. Нарада була присвячена питанням застосування «Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки, затвердженого наказом МОН від 07.02.2024, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.04.2024 № 509/41854» (більш детально можна ознайомитися за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0509-24#n17).

З новелами положення присутніх  ознайомив генеральний директор Директорату фахової перед вищої, вищої освіти  МОНУ Олег Шаров.  Положення набере чинності 1 червня 2024 року і прийде на заміну застарілим документам, які були прийняті у 1996 році. Положення встановлює правила:

 • відрахування;
 • переривання навчання;
 • поновлення;
 • переведення осіб;
 • надання академічної відпустки особам, які навчаються у закладах вищої освіти.

 Підстави для відрахування здобувачів визначені частиною першою статті 46 Закону України «Про вищу освіту» та частиною шостою статті 42 Закону України «Про освіту».  Зокрема,  за новими правилами, підставою для відрахування студентів може стати порушення академічної доброчесності.

Особливості поновлення здобувачів передбачатимуть:

 • поновлення на такий самий або нижчий рівень вищої освіти або на рівень фахової перед вищої освіти;
 • поновлення на такий самий або нижчий рік навчання, крім першого;
 • поновлення може бути на ту ж форму навчання або іншу;
 • поновлення здійснюється незалежно від причин відрахування та тривалості і перерви у навчанні, а також незалежно від спеціальності та закладу освіти і джерел фінансування.

Для поновлення на навчання повинні бути виконані такі умови:

 • виконання вимог до вступників на відповідну освітню програму (за поточний або попередні роки);
 • позитивна оцінка результатів навчання, здобутих особою протягом попередніх періодів навчання, здатності особи успішно виконати відповідну освітню програму. Особі може бути відмовлено в поновленні на навчання, якщо встановлена негативна оцінка її здатності успішно виконати відповідну освітню програму. Оцінювання здійснюється в порядку, передбаченому положенням про організацію освітнього процесу в закладі вищої освіти;
 • визнання результатів попередніх періодів навчання здійснюється шляхом попереднього або в строк до шести місяців після поновлення на навчання виконання незарахованих освітніх компонентів навчального плану попередніх періодів навчання (при цьому обсяг незарахованих освітніх компонентів на день поновлення не може перевищувати 20 кредитів ЄКТС);
 • погодження з органами самоврядування, первинною профспілковою організацією (для осіб, які є членами відповідної профспілки) в порядку, передбаченому положенням про організацію освітнього процесу в закладі вищої освіти.

 Здобувачі вищої освіти на підставі особистої заяви можуть бути переведені:

 • з однієї освітньої програми на іншу;
 • з однієї форми здобуття вищої освіти на іншу;
 • з одного джерела фінансування на інше;
 • з одного закладу вищої освіти до іншого із збереженням місця державного замовлення.

Підстави для академічної відпустки, викладені у новому положенні лишилися без змін порівняно зі старими нормативними документами. Проте, слід зазначити, що, якщо здобувач бере академічну відпустку зв’язку із сімейними обставинами, то це перерва у навчанні, процедуру надання якої визначає заклад вищої освіти, та яка надається здобувачу вищої освіти на підставі його вмотивованої заяви на строк не більше одного року за весь період навчання за відповідним рівнем вищої освіти.

Крім того, на нараді висвітлили важливі питання щодо організації нового навчального року. Зокрема, рекомендуються розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року  і за необхідності продовжити до липня 2025 року. У тилових регіонах рекомендовано проводити освітній процес в аудиторному форматі.

1783
БІЛЬШЕ НОВИН