Eng
33

Відкритий лист української академічної спільноти до Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу (ЄС) та кожної держави-члена ЄС

Підписати лист

Шановні колеги,

24 лютого 2022 року о 5:00 президент Російської Федерації, Володимир Путін, офіційно розширив межі повномасштабної загарбницької війни проти України, яка триває вже протягом останніх 8 років. Ця війна проти усієї демократичної цивілізації, що порушує мирні європейські угоди, досягнуті після Другої світової війни.

Російська військова агресія – це не лише загроза територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України, а й глобальна загроза світовому порядку, демократичним цінностям, зокрема академічній свободі, університетській автономії та науковій цілісності. Війна у Європі є величезною небезпекою для сталого розвитку та збереження екології усіх країн Європи, а не лише для України. Подумайте лише про глобальну шкоду, яку може завдати Чорнобильська атомна електростанція, що була атакована та окупована росіянами, і з того моменту всі об’єкти, включно з «Укриттям», більше не під наглядом і українські дослідники не контролюють їх. 

Настав час відстоювати мир і демократію! Сьогодні ми не можемо собі уявити подальшу міжнародну співпрацю з російськими державними установами та університетами у сфері вищої освіти та наукових досліджень на системному та інституційному рівнях.

Ми не можемо собі уявити подальшого фінансування науково-освітніх проєктів у рамках фондів ЄС на підтримку Російської Федерації, зокрема:

 • HEU – Горизонт Європа.
 • Erasmus+ – Програма Європейської Комісії щодо освіти, навчання молоді та спорту.
 • ERC – Європейська дослідницька рада.
 • ITER – Міжнародний термоядерний експериментальний реактор.
 • CERN – Європейська організація з ядерних досліджень.
 • EEN – Європейська мережа підприємств.
 • EUREKA – Міжурядова організація з фінансування та координації досліджень і розробок.
 • COST – Європейське співробітництво в галузі науки і технологій.
 • Ініціативи з використання дослідницької інфраструктури (XFEL – Європейський рентгенівський вільний електронний лазерний центр, FAIR – Центр антипротонних та іонних досліджень, ITER – Міжнародний термоядерний експериментальний реактор тощо).
 • та інші…

Це було б грубим порушенням усіх фундаментальних академічних цінностей та свобод. Ми не можемо собі уявити вільний академічний діалог та неупереджені дискусії з російськими інституціями. Російські університети не були й ніколи не будуть незалежними від російського уряду. Вони завжди йшли за державною російською пропагандою, і там немає місця для свободи слова, наукових досліджень, вільного навчання та викладання.

Ми закликаємо Європейську Комісію у терміновому порядку припинити усі види міжнародної співпраці з російськими інституціями на системному та інституційному рівнях, припинити фінансування науково-освітніх проєктів, що реалізуються разом з російськими установами, призупинити їх членство у міжнародних організаціях до завершення війни. Європейський Союз більше не може надавати фінансування інституціям, підпорядкованим режиму Путіна, якщо ЄС діє на основі задекларованих цінностей, зазначених в угодах про створення ЄС.

Ми закликаємо Європейський Парламент, який є серцем країн ЄС, підтримати українських вчених у нашій боротьбі за майбутнє освіти та науки, майбутнє всієї Європи та якнайшвидше прийняти усі можливі рішення щодо заборони доступу усім російським інституціям до фондів ЄС, принаймні у найближчій фінансовій перспективі, яка реалізується у 2021-2027 роках. З можливістю продовження, поки не буде забезпечено мир в Європі разом з Україною.

Ми закликаємо Раду Європейського Союзу призупинити усі види міжнародного співробітництва (двосторонні дослідницькі та освітні проєкти, програми мобільності, інші види діяльності в науковій та освітній сферах) з російськими інституціями на національному рівні до припинення війни. Агресори та диктатори не можуть бути європейськими партнерами й ми віримо, що Ваші нації розуміють це набагато краще, які є частиною ЄС та ООН.

Водночас ми розуміємо, що окремі російські науковці, докторанти та студенти перебувають під тиском і замовчуванням з боку режиму, тому підтримка на індивідуальному рівні має залишатися для тих, хто обирає саме демократичну сторону світу. 

Ми просимо академічну спільноту бути солідарними та боротися за академічні цінності й відповідальну науку, що не можуть служити війні, задля мирного та стабільного майбутнього всього світу разом з Україною. 

Підписанти: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IIbywNHwOFJU6I9cH5K5r0VGi1SOklcDScIQExi0z-4/edit?usp=sharing

OPEN LETTER FROM THE UKRAINIAN ACADEMIC COMMUNITY TO THE EUROPEAN COMMISSION, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION AND EVERY MEMBER-STATE COUNTRY

Dear Sirs/Madams

On 24th of February 2022 at 5:00 a.m. President of the Russian Federation Vladimir Putin officially expanded the war against Ukraine that has been conducted for the last 8 years. War against the entire democratic civilization, violating peace agreements in Europe gained after World War II.

Russian military aggression is not only a threat to territorial integrity, independence and sovereignty of Ukraine, but it is a global threat to the world order, democratic values and freedoms, including academic freedom, university autonomy and research integrity. War in Europe is a tremendous danger to sustainable development and ecology for all countries in Europe, not only for Ukraine. Just think about the global damage which can be caused by the Chernobyl Nuclear Power Plant which was attacked and occupied by Russians and since then all the facilities, including “Shelter” are no longer under the supervision and Ukrainian researchers do not have control over them. It is high time to stand for peace and democracy! Today, we cannot imagine further international cooperation with the Russian public institutions and universities in higher education and research on the systemic and institutional levels.

We cannot imagine further funding research and educational projects within the EU funds supporting the Russian Federation, including:

 • HEU – Horizon Europe,
 • Erasmus+ – European Commission’s Programme for education, training, youth, and sport,
 • ERC – European Research Council,
 • ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor,
 • CERN – European Organization for Nuclear Research,
 • EEN – Enterprise Europe Network,
 • EUREKA – Intergovernmental Organisation for Research and Development Funding and Coordination,
 • COST – European Cooperation in Science and Technology
 • Research infrastructure initiatives (XFEL – European X-Ray Free-Electron Laser Facility, FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research, ITER – the International Thermonuclear Experimental Reactor, etc.)
 • and others…

It would be a gross violation of all fundamental academic values and freedoms. We cannot imagine free academic dialogue and unbiased discussions with Russian institutions. Russian universities are not and have never been independent of the Russian government. They have always followed state Russian propaganda, and there is no place for freedom of science, freedom of speech, freedom of learning and teaching.

We call on the European Commission to urgently suspend all kinds of international collaboration with Russian institutions on the systemic and institutional level, to stop funding research and educational projects with the Russian institutions, to suspend membership in the international organization until the war would be stopped. The European Union cannot provide funding to the institutions subordinated to Putin’s regime anymore if the EU acts based on the declared values pointed at EU Treaties.

We call the European Parliament, which is the heart of EU nations to support Ukrainian scientists in our struggle, struggle about future of science and education, future of whole Europe making all possible decisions as quick as it is possible to deny access for all Russian institutions to EU funds at least for the near financial perspective, which will be implemented in 2021-2027. With the possibility of continuation until we will have freedom and peace in Europe with Ukraine.

We call on the Council of the European Union to suspend all kinds of international collaboration with Russian institutions on the national levels – bilateral research and educational projects, mobility programs, other activities in scientific and educational spheres until the war would be stopped. Aggressors and dictators can’t be European partners, and we believe that Your nations understand this much better as part of the EU and UN.

At the same time we understand that Russian individual researchers, doctoral candidates and students are under pressure and being silenced by the regime, the support on the individual level should remain for those who choose the side of the democratic world.

We ask the academic community to show solidarity and fight for academic values and relevant science, which cannot be a war, for the peaceful and stable future of the whole world together with Ukraine

Subscribers: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IIbywNHwOFJU6I9cH5K5r0VGi1SOklcDScIQExi0z-4/edit?usp=sharing

БІЛЬШЕ НОВИН