Eng
43

Захист магістерських робіт магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи»

15, 16, 17 та 20 грудня 2021 року на кафедрі педагогіки та суспільних наук відбувся захист магістерських робіт магістрантів денної й заочної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи».

Тематика магістерських робіт охоплювала широкий спектр проблем, які активно досліджуються науково-педагогічною спільнотою у галузі педагогічних наук: загальної педагогіки, дидактики, теорії і методики професійної освіти, теорії й методики виховання, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Зокрема, наші магістранти денної форми навчання досліджували проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів засобами цифрової візуалізації дидактичного контенту; формування професійної компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в умовах змішаного навчання; соціалізації студентів в умовах дистанційного навчання; підготовки магістрів до дослідно-інноваційної діяльності; формування конфліктологічної компетентності в системі фахової підготовки; підготовки майбутніх освітніх менеджерів до ефективної управлінської діяльності; формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців готельного бізнесу; інформаційного середовища як фактору розвитку університетської освіти; використання інтерактивних технологій при викладанні фахово-орієнтованих дисциплін; формування професійної компетентності майбутнього фахівця засобами проектної діяльності; формування цифрової компетентності майбутніх викладачів дисциплін комп’ютерного циклу в процесі вивчення основ програмування; формування світогляду міжнаціональної толерантності у майбутнього викладача; формування пізнавальної діяльності студентів економічних університетів у процесі вивчення економіко-математичних дисциплін; формування управлінських компетенцій у майбутніх керівників у процесі професійної підготовки; формування графічної компетентності майбутнього фахівця нафтогазового профілю; мобільних технологій навчання у системі вищої екологічної освіти; національно-патріотичного виховання студентської молоді у процесі краєзнавчої роботи у  закладах вищої освіти; ціннісних орієнтирів університетської молоді; формування педагогічної культури магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи»; кіберпедагогіки інформаційного суспільства у закладах вищої освіти та ін.

Магістранти заочної форми навчання присвятили свої дослідження тематиці, яка їх цікавить у професійному контексті, адже усі вони працюють у системі освіти (шкільної, професійно-технічної, фахової передвищої чи вищої): організація і забезпечення комп’ютеризації навчального процесу (на прикладі створення інтернет-магазину); організація науково-дослідної роботи студентів (на прикладі дисципліни «Цивільне та сімейне право»); формування правової культури магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи»; формування готовності педагога до впровадження інноваційних методів навчання в умовах комп’ютеризації освітнього процесу; формування професійної компетентності майбутніх фахівців з бібліотечної справи у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін; музейна педагогіка в практиці сучасного закладу вищої освіти та її роль у розвитку особистості студентів; методика створення персонального сайту викладача вищої школи; формування медіакультури майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки; дидактичні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів у системі фахової передвищої освіти; формування професійної толерантності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури; формування професійної компетентності майбутніх кухарів і офіціантів у професійно-технічних навчальних закладах; цифрові наративи для платформ дистанційного навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Проведений освітній івент підтвердив той факт, що дистанційне навчання є дійсно ефективною формою організації освітнього процесу у вищій школі, адже наші магістранти, навчаючись і працюючи зі своїми науковими керівниками над магістерськими роботами на відстані, презентували ґрунтовні актуальні науково-педагогічні дослідження, які відзначаються науковою новизною та практичною значущістю. Як відзначили члени екзаменаційної комісії (голова комісії – д.пед.н., доцент Ткаченко А.В., доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, члени комісії – д.і.н., професор Петренко І.М., завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ, д.пед.н. Кононец Н.В., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ), магістранти проявили високий рівень комунікативної, професійно-педагогічної, науково-дослідницької компетентності, готовності працювати викладачами у вищій школі, продемонстрували свої вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, що свідчить про їхню конкурентноспроможність на ринку освітніх послуг.

Щиро вітаємо наших магістрів із успішним захистом та бажаємо їм міцного здоров’я, натхнення, подальших життєвих успіхів, нових звершень і досягнень!

БІЛЬШЕ НОВИН