Eng

Система управління якістю

ДСТУ ІSO 9001:2015 Система управління якістю. Вимоги.

Дерево процесів системи управління якості ПУЕТ

Карта процесів системи управління якістю ПУЕТ

БУКЛЕТ (Система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

Одним із інноваційних напрямів вдосконалення управління діяльністю Полтавського університету економіки і торгівлі (Полтавського університету споживчої кооперації України) наприкінці ХІХ сторіччя стало запровадження системи управління якістю у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Полтавський університет споживчої кооперації України одним із перших вищих навчальних закладів в Україні розпочав розробку та запровадження системи управління якістю. Створення системи управління якістю діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі почалося у 1998 році.

У 2009 році університет отримав Міжнародний Сертифікат 440030QМ08 Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і Німецького органу сертифікації системи управління якості (DQS GmbH) про відповідність діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Під час проведення ресертифікаційних аудитів в 2012 і 2015 роках підтверджено відповідність вимогам міжнародному стандарту ISO 9001:2008, під час проведення ресертифікаційного аудиту (перехідного зовнішнього аудиту) в 2018 році підтверджено відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

У квітні 2021 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі аудиторами органу сертифікації DQS GmbH проведено ресертифікаційний аудит системи управління якістю університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

У відповідності до рішення аудиторської групи Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав сертифікат за реєстраційним номером 440030 QM15 в базі DQS, який засвідчують, що університет відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Сучасна система управління якістю Полтавського університету економіки і торгівлі базується на таких принципах:

 • Лідерство керівника – вище керівництво особистим прикладом демонструє свою прихильність принципам системи управління якістю для досягнення стратегічної мети Університету;
 • Процесний підхід – визначення (ідентифікація) управлінських, основних та забезпечувальних процесів;
 • Системний підхід – розуміння взаємопов’язаності процесів;
 • Залучення працівників – залучення працівників до процесу розробки, упровадження та вдосконалення системи управління якістю діяльності;
 • Постійне поліпшення – оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі та вдосконалення освітньої діяльності на основі інновацій;
 • Прийняття рішень на підставі фактів – ефективні рішення приймаються на підставі аналізу лише реальних даних;
 • Дії стосовно ризиків – визначення і врахування ризиків та можливостей, які можуть впливати на провадження освітньої діяльності;
 • Академічна доброчесність – забезпечення академічної доброчес-ності та свободи, уникнення академічного шахрайства.

Функціональним фундаментом розвитку та вдосконалення системи управління якістю університету на базі міжнародних стандартів ІSО серії 9000 є:

а) стратегічні цілі діяльності університету:

 • відповідність рівню світових стандартів в галузі надання освітніх послуг, у тому числі стандартам якості ІSО серії 9001
 • задоволення потреб суспільства в кваліфікованих фахівцях з вищою освітою
 • задоволення потреб споживачів перш, ніж вони усвідомлять ці потреби
 • прагнення забезпечити лідируючі позиції серед провідних вищих навчальних закладів України, щодо якості підготовки фахівців

б) основні задачі, що вирішуються на шляху досягнення стратегічних цілей:

 • організація підготовки висококваліфікованих фахівців для різних сфер економіки України
 • задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному та моральному розвитку шляхом одержання першої та другої вищої освіти, підвищення кваліфікації
 • тотальна участь науково-педагогічних та інших працівників, студентів університету у постійному удосконаленні освітнього процесу
 • посилення особистої відповідальності кожного працівника, студента за якість роботи, що виконується
 • відповідність сучасним акредитаційним вимогам вищих навчальних закладів

в) принципи діяльності працівників університету, обумовлені вимогами міжнародних стандартів щодо забезпечення якості освітніх послуг:

 • забезпечення високої якості, освітньої і наукової діяльності – справа кожного, хто працює і навчається в університеті
 • робота з поліпшення якості освітньої діяльності повинна проводитися постійно, комплексно, результативно
 • матеріальне благополуччя кожного учасника формування системи якості освітньої діяльності повинно знаходитись у прямій залежності від результатів його праці

Відповідно з положеннями міжнародного стандарту ІSО серії 9001:2008 рівні управління університету за критерієм якості включають стратегічне управління, управління системою якості і оперативне управління.

Відповідно з положеннями міжнародного стандарту ІSО 9001:2015 рівні управління університету за критерієм якості включають стратегічне управління, управління системою якості і оперативне управління.

Рівень стратегічного управління орієнтовано на впровадження лідерської парадигми, управління ризиками, на підвищення ефективності і результативності діяльності багаторівневого університетського комплексу в цілому. Він забезпечується діяльністю Правління Укркоопспілки, ректорату і асоціацією випускників.

Рівень стратегічного управління орієнтований на підвищення ефективності і результативності діяльності багаторівневого університетського комплексу в цілому. Він забезпечується діяльністю Правління Укоопспілки, ректорату і асоціацією випускників.

Рівень безпосереднього управління системою якості забезпечується процесами діяльності Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, департаменту маркетингу, навчально-наукових інститутів,  кафедр, інформаційного центру, міжнародного освітнього центру, науково-організаційного відділу, центру зв’язків з виробництвом, редакційно-видавничого відділу, бібліотеки, відділу кадрів.

Рівень оперативного управління діяльністю університету супроводжується процесами:

 • надання освітніх послуг – основними макропроцесами системи якості
 • управління ресурсами – допоміжними макропроцесами системи якості
 • управління системою якості

Функціонування, розвиток та вдосконалення системи управління якістю  університету має на меті створення соціального портрету університету:

А. Загальна атмосфера:

 

• колектив співробітників і студентів знає про головні цілі розвитку університету і сприяє досягненню цих цілей
• університет демонструє довгостроковий погляд на свій майбутній стан
• майбутній образ університету сприймається всіма співробітниками
• висока ступінь демократизації існує на всіх «поверхах» управління
• відповідальність за трансформацію культури якості розподілена між усіма співробітниками і студентами
• засоби досягнення якості існують в кожному підрозділі і на кожному робочому місці
• адміністрація підтримує різноманітність методів досягнення якості
• створена атмосфера делегування повноважень
• усі студенти і співробітники знайомі з загальними принципами тотального управління якістю 

В. Методи:

 

• використовуються методи бенчмаркінгу для досягнення якості на основі кращих зразків
• методи орієнтовані на виявлення і усунення дефектів в системі освіти
• схеми з зворотнім зв’язком використовуються у всіх процесах
• формули ефективності і якості визначені для всіх основних процесів університету
• взаємодія «елементів» системи якості університету організована на основі даних (фактів)
• застосовуються методи підвищення ефективності роботи з «постачальниками» продукції і послуг для університету
• акцент в управлінні якістю університету спрямовано на управління якістю процесів
• використовується принцип задоволення потреб замовників продукції і послуг університету
• всі співробітники постійно вивчають методи TQM
• ректор і відповідальні за якість прислуховуються і враховують думки співробітників і студентів
• в роботі команд переважно використовується правило консенсусу

С. Продукція і послуги університету:

 

• кожний підрозділ чітко визначив перелік освітніх послуг, що надаються замовникам (внутрішнім та зовнішнім)
• кожний підрозділ знає своїх замовників
• кожний співробітник знає свої послуги і замовників
• постійно визначаються запити замовників
• практикується задоволення прихованих потреб замовників за умови відповідності стандартам
• заохочується вклад замовників і постачальників в удосконалення освітніх послуг університету
• постійно відслідковуються інтереси замовників

D. Співробітники і студенти:

 

• студенти і співробітники пишаються тим, що вони навчаються та працюють в університеті
• оцінюється вклад кожного співробітника і кожної команди в розвиток університету
• одночасно виконується два види робіт – в стандартному циклі і в циклі удосконалення
• всі усвідомлюють необхідність постійного навчання
• всі враховують думку замовників
• всі працюють спільно зі замовниками і постачальниками над розробкою сталих вимог до якості результатів роботи і над удосконаленням основних процесів університету
• студенти і співробітники оволоділи методами підвищення якості процесів
• використовують ідеї бенчмаркингу
• співробітники узгоджують особисті стратегічні плани з планами розвитку університету
• використовуються всі можливості сучасних технологій

E. Організаційна структура:

 

• ректор очолює роботу з трансформації культури якості
• стратегічне планування і коригування планів здійснюють члени ректорату
• основним координатором робіт з трансформації культури якості університету є навчально-науковий центр забезпечення якості вищої освіти
• відповідальні за якість є в кожному структурному підрозділі університету
• здійснюється організований обмін думками по вертикалі і горизонталі
• оплата праці залежить від досягнутої ефективності процесів
• ідеями TQM пронизані всі процеси і системи університету
• функціонують міжфункціональні творчі колективи (групи)
• розділяється відповідальність і влада
• робота підрозділів пов’язана зі стратегією розвитку університету

F. Ідеологія якості:

 

• використовується стратегія «перемоги»
• всі співробітники університету постійно вчаться управляти якістю
• пропагується і підтримується робота команд
• всі співробітники використовують тільки факти при управлінні якістю
• всі визнають, що якість результатів обумовлюється якістю процесів
• першочергова увага надається запитам замовників
• використовуються методи TQM
• існує чітка думка, що для досягнення якості необхідні постійні удосконалення
• співробітники орієнтовані на виявлення «слабких місць» в основних процесах університету
• співробітників заохочують за вдосконалення управління якістю
• відповідальні за якість контролюють якість всіх процесів

Головна мета університету – забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг з підготовки фахівців ступенів бакалавр, спеціаліст і магістр, доктор філософії – потребує системного підходу до координації напрямів діяльності підрозділів, персоналу, ресурсів, технологій навчання, інформації на всіх етапах – від вивчення вимог замовників щодо якості освітніх послуг до випуску фахівців, їх працевлаштування та підвищення кваліфікації за акредитованими спеціальностями / освітніми програмами. Університет поставив завдання оволодіти системою цілеспрямованого управління всіма чинниками, що впливають на освітні послуги, з метою забезпечення гарантій якості процесів і результатів освітніх послуг.

Політика університету щодо забезпечення якості освітніх послуг спрямована на формування системи об’єктивної оцінки і самооцінки якості вищої освіти за всіма його напрямами і спеціальностями та запровадження комплексних технологій підтримки управлінської діяльності ректорату.

Система управління якістю університету згідно вимог міжнародних стандартів ISO серії 9001 зорієнтована на управління якістю процесів з надання освітніх послуг і спрямована на формування системного підходу та ефективність управління якістю з урахуванням усіх етапів надання освітніх послуг та принципів загального менеджменту якості.

В університеті систематично здійснюється внутрішній аудит процесів діяльності університету в цілому і структурних підрозділів, моніторинг навчальної діяльності студентів, моніторинг навчальної діяльності науково-педагогічних працівників, оцінка роботи науково-педагогічних працівників щодо підготовки та видання навчально-методичної літератури, оцінка якості навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, підготовки та керівництва курсовими та кваліфікаційними роботами (проектами) тощо.

Концептуальні підходи, механізм і проблеми вдосконалення системи управління якістю діяльності університету систематично обговорюються на засіданнях кафедр, вчених рад інститутів, науково-методичної та вченої ради університету, науково-методичних конференціях та семінарах.

Починаючи з 2001 року в університеті щорічно проводяться міжнародні та міжвузівські науково-методичні конференції та семінари, присвячені питанням управління якістю діяльності університету:

2001 рік – ХХVI міжвузівська науково-методична конференція, при­свячена 10-й річниці незалежності України «Нові технології нав­чан­ня та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою».
2002 рік – ХХVIІ міжнародна науко­во-методична конференція «Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності».
2003 рік – ХХVIІІ міжвузівська науково-методична конференція «Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності».
2003 рік – міжнародний семінар проректорів з навчальної та методичної роботи вищих навчальних закладів країн СНД «Управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів споживчої кооперації».
2004 рік – XXІX міжвузівська науково-методична конференція «Підготовка фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої школи».
2005 рік – XXX міжвузівська науково-методична конференція «Модернізація змісту й технологій підготовки фахівців: проблеми й завдання вищих навчальних закладів з питань входження в європейський освітній простір».
2006 рік – ХХХІ міжнародна науково-методична конференція, присвячена 45-річниці університету «Гармонізація вищої школи України в умовах європейської інтеграції».
2007 рік – ХХХІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів».
2008 рік – ХХХІІІ міжнародна науково-методична конференція «Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір».
2008 рік – міжнародний саміт вищих навчальних закладів споживчої кооперації країн СНД.
2009 рік – ХХХІV міжнародна науково-методична конференція «Індивідуалізація навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України».
2010 рік – ХХХV міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення».
2011 рік – ХХХVІ міжнародна науково-методична конференція «Компетентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу».
2012 рік – ХХХVІІ міжнародна науково-методична конференція «Новітні інноваційні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження».
2013 рік – ХХХVІІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій навчання».
2014 рік – ХХХІХ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників».
2015 рік – ХL міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: вдоскона­лення змісту та організації практичної підготовки студентів».
2016 рік – XLI міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу», лютий.
2017 рік – ХLІІ міжнародна науково-методична конференція «Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя», листопад.
2018 рік – ХLІІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця», листопад.

2020 рік – XLІІІ міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», квітень.
2021 рік – ХLІV міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», березень.

2022 рік – ХLV міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», квітень.

2023 рік – ХLVI Mіжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», квітень.

Функціональний характер системи управління якістю освітньої діяльності університету

Напрями та функції діяльності відповідного рівня

 • Визначення стратегії і приоритетів в роботі з управління якістю
 • Аналіз стратегічної інфор-ма¬ції з якості діяльності
 • Визначення, оцінювання та аналіз ризиків діяльності
 • Визначення наслідків впливу ризиків діяльності, заходів щодо мінімізації впливу ризиків та їх оцінка
 • Робота з керівниками, які належать до зони дій вищого рівня управління
 • Впровадження лідерської парадигми управління
 • Координація діяльності всіх структурних підрозділів з питань управління якістю діяльності
 • Визначення норм и критерієв оцінки якості діяльності
 • Зустрічі з працівниками, оцінка якості роботи структурних підрозділів
 • Затвердження положень структурних підрозділів
 • Затвердження програм з управління якістю
 • Розвиток організаційнної структури університету та структур управління якістю діяльності
 • Розвиток корпоративної культури з питань управління якістю освітньої діяльності

Рівень відповідальності та його забезпечення

 • Вчена рада
 • Перший проректор
 • Асоціація випускників
 • Кошторис витрат (у розрізі заходів даного рівня)
 • Загальноуніверситетське документаційне, інформаційне та технічн забезпечення системи управління якістю

Напрями та функції діяльності відповідного рівня

 • Професійна робота з питань формування та управління якістю процесів діяльності університету
 • Усунення конфліктів, створення психологічного комфорту
 • Формування корпоративної свідомості, стимулювання персоналу до досягнення найкращих результатів
 • Методична допомога у розробці посадових инструкцій і функціональних технологій для співробітників
 • Визначення рівня якості освітніх послуг
 • Оцінка і допомога в покращенні умов праці співробітників
 • Допомога керівникам структурних підпозділів з питань управління якістю діяльності
 • Інформування співробітників з питань управління якістю діяльності
 • Підвищення кваліфікації співробітників з питань управління якістю діяльності

Рівень відповідальності та його забезпечення

 • Декани, директори інститутів
 • Штатні працівники: департаменту маркетингу, науково-методичного центру управління якістю діяльності; науково-навчального центру, навчально-наукового інформаційного центру, міжнародного науково-освітнього центру, науково-організаційного відділу, відділу аспірантури та докторантури, центру зв’язків з виробництвом, центру мисцетв та дозвілля. відділу кадрів, редакційно-видавничого відділу, бібліотеки, АГР
 • Витрати згідно кошторису
 • Документаційне, інформаційне та технічне забезпечення системи управління якістю

Напрями та функції діяльності відповідного рівня

 • Оцінка якості діяльності
 • Контроль якості діяльності
 • Заохочення і мотивація персоналу
 • Інформування про підсумки роботи  з управління якістю діяльності
 • Створення власних   алгоритмів роботи з питань управління якістю діяльності, інформаційного,  програмного, документаційного забезпечення, професійнних знань і навичок з питань управління якістю діяльності

Рівень відповідальності та його забезпечення

 • Завідувачі кафедр
 • Відповідальні за якість управління діяльності структурних підрозділів
 • Співробітники
 • Кошторис витрат

Тематичні новини

Презентація на тему «Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти 2023/2024»

Навчально-науковим центром забезпечення якості вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно із Навчально-науковим інститутом денної освіти 14 березня 2023 року було проведено зустріч із здобувачами вищої освіти на тему «Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти 2023/2024», на якій директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Олена Гасій та її заступник Наталія Молчанова визначили основні орієнтири формування […]

84
БІЛЬШЕ НОВИН

Сертифікати