Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Система управління якістю

PDF icon ДСТУ ІSO 9001:2015 Система управління якістю.  Вимоги.

PDF icon Дерево процесів системи управління якості ПУЕТ

PDF icon Карта процесів системи управління якістю ПУЕТ

БУКЛЕТ (Система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

Одним із інноваційних напрямів вдосконалення управління діяльністю Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Полтавського університету споживчої кооперації України) наприкінці ХІХ сторіччя стало запровадження системи управління якістю у відповідності до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Полтавський університет споживчої кооперації України одним із перших вищих навчальних закладів в Україні розпочав розробку та запровадження системи управління якістю. Створення системи управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» почалося у 1998 році.

У 2009 році університет отримав Міжнародний Сертифікат 440030QМ08 Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і Німецького органу сертифікації системи управління якості (DQS GmbH) про відповідність діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Під час проведення ресертифікаційних аудитів в 2012 і 2015 роках підтверджено відповідність вимогам міжнародному стандарту ISO 9001:2008, під час проведення ресертифікаційного аудиту (перехідного зовнішнього аудиту) в 2018 році підтверджено відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

У квітні 2021 року в Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» аудиторами органу сертифікації  DQS GmbH проведено ресертифікаційний аудит системи управління якістю університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

У відповідності до рішення аудиторської групи Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав сертифікат за реєстраційним номером  440030 QM15 в базі DQS, який засвідчують, що університет відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Термін дії сертифікату до липня 2024 року.

Сучасна система управління якістю діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» базується на таких принципах:

Лідерство керівника – вище керівництво особистим прикладом демонструє свою прихильність принципам системи управління якістю для досягнення стратегічної мети Університету;

Процесний підхід – визначення (ідентифікація) управлінських, основних та забезпечувальних процесів;

Системний підхід – розуміння взаємопов’язаності процесів;

Залучення працівників – залучення працівників до процесу розробки, упровадження та вдосконалення системи управління якістю діяльності;

Постійне поліпшення – оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі та вдосконалення освітньої діяльності на основі інновацій;

Прийняття рішень на підставі фактів – ефективні рішення приймаються на підставі аналізу лише реальних даних;

Взаємовигідні стосунки із стейкхолдерами – усебічне вивчення вимог потенційних замовників із метою сприяння ефективній діяльності організації та підвищення її конкурентоспроможності;

Дії стосовно ризиків – визначення і врахування ризиків та можливостей, які можуть впливати на провадження освітньої діяльності;

Академічна доброчесність – забезпечення академічної доброчес-ності та свободи, уникнення академічного шахрайства.

Функціональним фундаментом розвитку та вдосконалення системи управління якістю університету на базі міжнародних стандартів ІSО серії 9000 є:

а) стратегічні цілі діяльності університету:

• відповідність рівню світових стандартів в галузі надання освітніх послуг, у тому числі стандартам якості ІSО серії 9000

• задоволення потреб суспільства в кваліфікованих фахівцях з вищою освітою

• задоволення потреб споживачів перш, ніж вони усвідомлять ці потреби

• прагнення забезпечити лідируючі позиції серед провідних вищих навчальних закладів України, щодо якості підготовки фахівців

б) основні задачі, що вирішуються на шляху досягнення стратегічних цілей:

• організація підготовки висококваліфікованих фахівців для різних сфер економіки України

• задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному та моральному розвитку шляхом одержання першої та другої вищої освіти, підвищення кваліфікації

• тотальна участь науково-педагогічних та інших працівників, студентів університету у постійному удосконаленні освітнього процесу

• посилення особистої відповідальності кожного працівника, студента за якість роботи, що виконується

• відповідність сучасним акредитаційним вимогам вищих навчальних закладів

в) принципи діяльності працівників університету, обумовлені вимогами міжнародних стандартів щодо забезпечення якості освітніх послуг:

• забезпечення високої якості, освітньої і наукової діяльності – справа кожного, хто працює і навчається в університеті

• робота з поліпшення якості освітньої діяльності повинна проводитися постійно, комплексно, результативно

• матеріальне благополуччя кожного учасника формування системи якості освітньої діяльності повинно знаходитись в прямій залежності від результатів його праці

Відповідно з положеннями міжнародного стандарту ІSО серії 9001:2008 рівні управління університету за критерієм якості включають стратегічне управління, управління системою якості і оперативне управління.

Відповідно з положеннями міжнародного стандарту ІSО 9001:2015 рівні управління університету за критерієм якості включають стратегічне управління, управління системою якості і оперативне управління.

Рівень стратегічного управління орієнтовано на впровадження лідерської парадигми, управління ризиками, на підвищення ефективності і результативності діяльності багаторівневого університетського комплексу в цілому. Він забезпечується діяльністю Правління Укоопспілки, ректорату і асоціацією випускників.

Рівень стратегічного управління орієнтований на підвищення ефективності і результативності діяльності багаторівневого університетського комплексу в цілому. Він забезпечується діяльністю Правління Укоопспілки, ректорату і асоціацією випускників.

Рівень безпосереднього управління системою якості діяльності забезпечується процесами діяльності науково-методичного центру управління якістю діяльності, науково-навчального центру, департаменту маркетингу, інститутів, факультетів, кафедр, навчально-наукового інформаційного центру, міжнародного освітнього центру, науково-організаційного відділу, центру зв’язків з виробництвом, редакційно-видавничого відділу, бібліотеки, відділу кадрів.

Рівень оперативного управління діяльністю університету супроводжується процесами:

• надання освітніх послуг – основними макропроцесами системи якості

• управління ресурсами – допоміжними макропроцесами системи якості

• управління системою якості

Функціональний характер системи управління якістю освітньої діяльності університету

 

Рівень управління Напрями та функції діяльності відповідного рівня Рівень відповідальності та його забезпечення
Стратегічний
 • Визначення стратегії і приоритетів в роботі з управління якістю
 • Аналіз стратегічної  інфор-ма¬ції з якості діяльності
 • Визначення, оцінювання та аналіз ризиків діяльності
 • Визначення наслідків впливу ризиків діяльності, заходів щодо мінімізації впливу ризиків та їх оцінка
 • Робота з керівниками, які належать до зони дій вищого рівня управління
 • Впровадження лідергської парадигми управління
 • Координація діяльності всіх структурних підрозділів з питань управління якістю діяльності
 • Визначення норм и критерієв оцінки якості діяльності
 • Зустрічі з працівниками, оцінка якості роботи структурних підрозділів
 • Затвердження положень структурних підрозділів
 • Затвердження програм з управління якістю
 • Розвиток організаційнної структури університету та структур управління якістю діяльності
 • Розвиток корпоративної культури з питань управління якістю освітньої діяльності
 • Вчена рада
 • Перший проректор
 • Асоціація випускників
 • Кошторис витрат (у розрізі заходів даного рівня)
 • Загальноуніверситетське документаційне, інформаційне та технічне забезпечення системи управління якістю
Безпосередній
 • Професійна робота з питань формування та управління якістю процесів діяльності університету
 • Усунення конфліктів, створення психологічного комфорту
 • Формування корпоративної свідомості, стимулювання персоналу до досягнення найкращих результатів
 • Методична допомога у розробці посадових инструкцій і функціональних технологій для співробітників
 • Визначення рівня якості освітніх послуг
 • Оцінка і допомога в покращенні умов праці співробітників
 • Допомога керівникам структурних підпозділів з питань управління якістю діяльності
 • Інформування співробітників з питань управління якістю діяльності
 • Підвищення кваліфікації співробітників з питань управління якістю діяльності
 • Декани, директори інститутів
 • Штатні працівники: департаменту маркетингу, науково-методичного центру управління якістю діяльності; науково-навчального центру, навчально-наукового інформаційного центру, міжнародного науково-освітнього центру, науково-організаційного відділу, відділу аспірантури та докторантури, центру зв’язків з виробництвом, центру мисцетв та дозвілля. відділу кадрів, редакційно-видавничого відділу, бібліотеки, АГР
 • Витрати згідно кошторису
 • Документаційне, інформаційне та технічне забезпечення системи управління якістю
Оперативний
 • Оцінка якості діяльності
 • Контроль якості діяльності
 • Заохочення і мотивація персоналу
 • Інформування про підсумки роботи  з управління якістю діяльності
 • Створення власних   алгоритмів роботи з питань управління якістю діяльності, інформаційного,  програмного, документаційного забезпечення, професійнних знань і навичок з питань управління якістю діяльності
 • Завідувачі кафедр
 • Відповідальні за якість управління діяльності структурних підрозділів
 • Співробітники
 • Кошторис витрат

 

Функціонування, розвиток та вдосконалення системи управління якістю діяльності університету має на меті створення соціального портрету університету:

А. Загальна атмосфера:

• колектив співробітників і студентів знає про головні цілі розвитку університету і сприяє досягненню цих цілей

• університет демонструє довгостроковий погляд на свій майбутній стан

• майбутній образ університету сприймається всіма співробітниками

• висока ступінь демократизації існує на всіх «поверхах» управління

• відповідальність за трансформацію культури якості розподілена між усіма співробітниками і студентами

• засоби досягнення якості існують в кожному підрозділі і на кожному робочому місці

• адміністрація підтримує різноманітність методів досягнення якості

• створена атмосфера делегування повноважень

• усі студенти і співробітники знайомі з загальними принципами тотального управління якістю діяльності

В. Методи:

• використовуються методи бенчмаркінгу для досягнення якості на основі кращих зразків

• методи орієнтовані на виявлення і усунення дефектів в системі освіти

• схеми з зворотнім зв’язком використовуються у всіх процесах

• формули ефективності і якості визначені для всіх основних процесів університету

• взаємодія «елементів» системи якості університету організована на основі даних (фактів)

• застосовуються методи підвищення ефективності роботи з «постачальниками» продукції і послуг для університету

• акцент в управлінні якістю діяльності університету спрямовано на управління якістю процесів

• використовується принцип задоволення потреб замовників продукції і послуг університету

• всі співробітники постійно вивчають методи TQM

• ректор і відповідальні за якість прислуховуються і враховують думки співробітників і студентів

• в роботі команд переважно використовується правило консенсусу

С. Продукція і послуги університету:

• кожний підрозділ чітко визначив перелік освітніх послуг, що надаються замовникам (внутрішнім та зовнішнім)

• кожний підрозділ знає своїх замовників

• кожний співробітник знає свої послуги і замовників

• постійно визначаються запити замовників

• практикується задоволення прихованих потреб замовників за умови відповідності стандартам

• заохочується вклад замовників і постачальників в удосконалення освітніх послуг університету

• постійно відслідковуються інтереси замовників

D. Співробітники і студенти:

• студенти і співробітники пишаються тим, що вони навчаються та працюють в університеті

• оцінюється вклад кожного співробітника і кожної команди в розвиток університету

• одночасно виконується два види робіт - в стандартному циклі і в циклі удосконалення

• всі усвідомлюють необхідність постійного навчання

• всі враховують думку замовників

• всі працюють спільно зі замовниками і постачальниками над розробкою сталих вимог до якості результатів роботи і над удосконаленням основних процесів університету

• студенти і співробітники оволоділи методами підвищення якості процесів

• використовують ідеї бенчмаркингу

• співробітники узгоджують особисті стратегічні плани з планами розвитку університету

• використовуються всі можливості сучасних технологій

E. Організаційна структура:

• ректор очолює роботу з трансформації культури якості

• стратегічне планування і коригування планів здійснюють члени ректорату

• основним координатором робіт з трансформації культури якості університету є науково-методичний центр управління якістю діяльності

• відповідальні за якість є в кожному структурному підрозділі університету

• здійснюється організований обмін думками по вертикалі і горизонталі

• оплата праці залежить від досягнутої ефективності процесів

• ідеями TQM пронизані всі процеси і системи університету

• функціонують міжфункціональні творчі колективи (групи)

• розділяється відповідальність і влада

• робота підрозділів пов’язана зі стратегією розвитку університету

F. Ідеологія якості:

• використовується стратегія «перемоги»

• всі співробітники університету постійно вчаться управляти якістю

• пропагується і підтримується робота команд

• всі співробітники використовують тільки факти при управлінні якістю

• всі визнають, що якість результатів обумовлюється якістю процесів

• першочергова увага надається запитам замовників

• використовуються методи TQM

• існує чітка думка, що для досягнення якості необхідні постійні удосконалення

• співробітники орієнтовані на виявлення «слабких місць» в основних процесах університету

• співробітників заохочують за вдосконалення управління якістю

• відповідальні за якість контролюють якість всіх процесів

Головна мета університету – забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр – потребує системного підходу до координації напрямів діяльності підрозділів, персоналу, ресурсів, технологій навчання, інформації на всіх етапах – від вивчення вимог замовників щодо якості освітніх послуг до випуску фахівців, їх працевлаштування та післядипломної перепідготовки. Університет поставив завдання оволодіти системою цілеспрямованого управління всіма чинниками, що впливають на освітні послуги, з метою забезпечення гарантій якості процесів і результатів освітніх послуг.

Політика університету щодо забезпечення якості освітніх послуг спрямована на формування системи об’єктивної оцінки і самооцінки якості вищої освіти за всіма його напрямами і спеціальностями та запровадження комплексних технологій підтримки управлінської діяльності ректорату.

Система управління якістю університету згідно вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 зорієнтована на управління якістю процесів з надання освітніх послуг і спрямована на формування системного підходу та ефективність управління якістю з урахуванням усіх етапів надання освітніх послуг та принципів загального менеджменту якості.

В університеті систематично здійснюється внутрішній аудит процесів діяльності університету в цілому і структурних підрозділів, моніторинг навчальної діяльності студентів, моніторинг навчальної діяльності науково-педагогічних працівників, оцінка роботи науково-педагогічних працівників щодо підготовки та видання навчально-методичної літератури, оцінка якості методичного забезпечення дисциплін, підготовки та керівництва курсовими та випусковими кваліфікаційними роботами (проектами) тощо.

Концептуальні підходи, механізм і проблеми вдосконалення системи управління якістю діяльності університету систематично обговорюються на засіданнях кафедр, вчених рад інституту та факультетів, науково-методичної та вченої ради університету, науково-методичних конференціях та семінарах.

Починаючи з 2001 року в університеті щорічно проводяться міжнародні та міжвузівські науково-методичні конференції та семінари, присвячені питанням управління якістю діяльності університету:

2001 рік – ХХVI міжвузівська науково-методична конференція, при­свячена 10-й річниці незалежності України «Нові технології нав­чан­ня та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою».

2002 рік – ХХVIІ міжнародна науко­во-методична конференція «Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності».

2003 рік – ХХVIІІ міжвузівська науково-методична конференція «Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності».

2003 рік - міжнародний семінар проректорів з навчальної та методичної роботи вищих навчальних закладів країн СНД «Управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів споживчої кооперації».

2004 рік – XXІX міжвузівська науково-методична конференція «Підготовка фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої школи».

2005 рік - XXX міжвузівська науково-методична конференція «Модернізація змісту й технологій підготовки фахівців: проблеми й завдання вищих навчальних закладів з питань входження в європейський освітній простір».

2006 рік - ХХХІ міжнародна науково-методична конференція, присвячена 45-річниці університету «Гармонізація вищої школи України в умовах європейської інтеграції».

2007 рік – ХХХІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів».

2008 рік - ХХХІІІ міжнародна науково-методична конференція «Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір».

2008 рік – міжнародний саміт вищих навчальних закладів споживчої кооперації країн СНД.

2009 рік - ХХХІV міжнародна науково-методична конференція «Індивідуалізація навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України».

2010 рік - ХХХV міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення».

2011 рік - ХХХVІ міжнародна науково-методична конференція «Компетентнісний підхід до формування системи цінностей випускників вищого навчального закладу».

2012 рік - ХХХVІІ міжнародна науково-методична конференція «Новітні інноваційні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження».

2013 рік - ХХХVІІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій навчання».

2014 рік - ХХХІХ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників».

2015 рік - ХL міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: вдоскона­лення змісту та організації практичної підготовки студентів».

2016 рік - XLI міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу», лютий.

2017 рік - ХLІІ міжнародна науково-методична конференція «Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя», листопад.

2018 рік - ХLІІІ міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця», листопад.