Eng

Академічна доброчесність

Шаповалов Віталій Олегович
Уповноважена особа зі сприяння академічній доброчесності
Шаповалов Віталій Олегович

Контакти

У вас є можливість висловити свої побажання щодо реалізації принципів академічної доброчесності в університеті або повідомити про випадки їх порушення:
письмово за адресою
усно телефоном

ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових  творчих) досягнень.

 • Integrity – відданість індивідів та всієї інституції моральним принципам та стандартам, які створюють бар’єр для не доброчесності;
 • чесність – систематичне уникнення шахрайства, обману та будь-якої нечесної поведінки;
 • правдивість – необмежене прагнення до істини, вільне та відкрите поширення знань та їх удосконалення (збагачення);
 • прозорість – доступність та відкритість інформації, правил, планів, процесів та дій, які передбачають, що працівники університету зобов’язані діяти відкрито, передбачувано та зрозуміло для просування власної підзвітності та залученості учасників освітнього процесу;
 • повага – повага до гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров’я на благо колегіальності та співпраці з іншими учасниками освітнього процесу;
 • довіра – усі учасники освітнього процесу мають упевненість у чесності та integrity один одного та можуть покластися одне на одного;
 • підзвітність – учасники освітнього процесу належним чином використовують делеговані їм повноваження;
 • відповідальність – вміння брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати покладені на себе зобов’язання, демострувати приклади гідної поведінки;
 • справедливість і законність – неупереджене, однакове ставлення до всіх учасників освітнього процесу, позбавлене дискримінації та нечесності;
 • рівність та соціальна справедливість – рівний доступ до освіти незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального, національного походження, стану здоров’я, інвалідності;
 • демократичне управління – управління університетом має базуватися на залученні всіх відповідних учасників освітнього процесу та етичному виконанні своїх повноважень керівництвом на різних ланках;
 • якісна освіта – усі учасники освітнього процесу віддані ідеї досягнення найвищої можливої якості освіти;
 • самовдосконалення та вдосконалення системи – учасники освітнього процесу визнають важливість та докладають максимальних зусиль до постійного вдосконалення освітньої системи, зокрема через власний професійний розвиток;
 • інституційна автономія – визнання потреби у відповідній самостійності університету для уникнення надмірного централізованого політичного контролю за освітньою системою;
 • міжнародна співпраця – усі учасники освітнього процесу визнають важливість міжнародної колаборації в освіті.

Порушенням академічної доброчесності є:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

Дотримання академічної доброчесностінауково-педагогічними працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації в разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти означає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Докладніше про культуру академічної доброчесності

Цикл матеріалів «Крок до взаємоДії: антикорупційні інструменти для роботи з молоддю»

Цикл матеріалів «Крок до взаємоДії: антикорупційні інструменти для роботи з молоддю» має на меті допомогти освітянам, батькам, шкільному самоврядуванню, громадським активістам — всім, хто цікавиться темою запобігання корупції, налагодити зрозумілий діалог із молодим поколінням щодо важливості антикорупційної діяльності.

Матеріали підготовлені в межах Проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія». Це п’ятирічна ініціатива із запобігання корупції. Проєкт підтримує систематичні зусилля Уряду України, спрямовані на зменшення корупції, зокрема, у пріоритетних сферах, і має на меті підтримувати зусилля ключових урядових установ із запобігання корупції. Підвищення рівня обізнаності громадськості про зусилля Уряду та зменшення рівня толерантності суспільства до корупції — також ключовий аспект антикорупційної підтримки проєкту USAID «ВзаємоДія».

Приєднуйтеся до курсу

Безкоштовні онлайн-сервіси для перевірки унікальності текстів
 • Dupli Checker – до 1000 слів
 • Grammica – без обмеження кількості слів
 • Pladiarism Detector – до 1000 слів
 • Plag – без обмеження кількості слів
 • Plagiarisma – до 2000 слів
 • Plagiarism Check – перевірка за наявності реєстрації користувача
 • Unicheck – від 30 до 200 слів

Законодавчо-нормативна база

Документи

Кодекс академічної доброчесності спеціальності 081 Право

Кодекс честі студента

Положення про запобігання випадкам академічного плагіату

Положення про академічну доброчесність

Положення про корпоративну культуру

Тематичні новини

ПУЕТівці за академічну доброчесність!

23 квітня 2024 року ПУЕТ долучився до відкритого науково-практичного семінару УкрІНТЕІ з підвищення кваліфікації на тему «Академічна доброчесність в сучасній освіті, науці і практиці». Спікеркою заходу Зоєю Шарлович, кандидатом педагогічних наук, ад’юнкт, Міжнародної Академії Прикладних Наук в Ломжі (Республіка Польща) детально подано формування глибокого розуміння важливості дотримання академічної доброчесності у науковій та освітній діяльності. Увага […]

67

Відкритий науково-практичний семінар УкрІНТЕІ з підвищення кваліфікації на тему «Академічна доброчесність в сучасній освіті, науці і практиці»

23 квітня 2024 р. об 11-00 відбудеться відкритий науково-практичний семінар УкрІНТЕІ з підвищення кваліфікації на тему «Академічна доброчесність в сучасній освіті, науці і практиці». Спікерки: Зоя Шарлович, канд. пед. наук, ад’юнкт, Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Республіка Польща). Наталія Мошенець, спеціаліст, Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Республіка Польща). Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дають можливість […]

61

Академічна доброчесність в наукових дослідженнях

Саме із такою назвою пройшов вебінар у Полтавському державному аграрному університеті, участь у якому взяли науково-педагогічні працівники ПУЕТ. Подібні заходи – це важливий інструмент у популяризації принципів академічної доброчесності. Під час заходу учасники мали можливість обговорити актуальні проблеми дотримання принципів академічної доброчесності, поділитися власним досвідом та досвідом своїх навчальних закладів з цих питань. Зокрема, про […]

74

3.04.2024 Кураторська година «Що потрібно знати про академічну доброчесність?»

Поширення та популяризація ідей академічної доброчесності – це важливий елемент виховної роботи зі студентами у ПУЕТ. Саме з цією метою в університеті було проведено спільну для усіх здобувачів вищої освіти кураторську годину «Що потрібно знати про академічну доброчесність?». Спікером виступив доц. Шаповалов В.О. – уповноважена особа зі сприяння академічній доброчесності. Здобувачі ознайомилися із головними принципами […]

102

«Академічна доброчесність: виклики, проблеми та перспективи»

6 березня 2024 року викладачі кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій долучилися до вебінару «Академічна доброчесність: виклики, проблеми та перспективи» ініційований Національним університетом «Запорізька політехніка». Вебінар спрямований на формування глибокого розуміння важливості дотримання академічної доброчесності в науковій та освітній діяльності. Необхідність підвищення обізнаності учасників щодо проблем забезпечення академічної доброчесності, ознайомлення з перспективами розвитку національного законодавства України у […]

77

«Антикорупція і доброчесність» – тематична зустріч в ПУЕТ із заступником голови Полтавської ОВА Антоном Чубенком

Назва зустрічі не випадкова, адже саме такий навчальний курс є складовою просвітницького проєкту Офісу доброчесності НАЗК «Прозорі університети». Проведені у лютому цього року зустрічі адміністрації ПУЕТ та гарантів освітніх програм, викладачів та студентів з представницею Офісу доброчесності Ганною Ткаченко, переконали університетську спільноту в значному потенціалі курсу. Він реально може допомогти зробити заклад вищої освіти більш […]

268

ПУЕТ долучився до навчального курсу «Антикорупція та доброчесність» від НАЗК

Навчальний курс «Антикорупція та доброчесність» – є складовою просвітницького проєкту Офісу доброчесності НАЗК «Прозорі університети», що спрямований на розбудову прозорого й доброчесного середовища в закладах вищої освіти України. Полтавський університет економіки і торгівлі ввійшов до когорти університетів, в якому мають намір запровадити навчальний курс «Антикорупція та доброчесність», який допоможе сформувати нульову толерантність до корупції, створити […]

367

Запрошення на презентацію: Освітній курс “Антикорупція та доброчесність” для гарантів освітніх програм і студентів

Шановні гаранти освітніх програм та студенти вищих навчальних закладів! На 20 лютого 2024 року о 16:00 заплановано проведення цікавої події – презентації навчального курсу “Антикорупція та доброчесність”. Цей курс призначений для охочих розширити свої знання у питаннях запобігання корупції. Експертка з Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) – Ганна Ткаченко, виступить із […]

75
БІЛЬШЕ НОВИН