Eng
34

Кафедра управління персоналом і економіки праці святкує своє 10-річчя!

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» повідомляє про проведення 9-10 вересня 2016 р VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-трудові відносини: наслідки трансформаційних реформ і стратегії розвитку», присвяченої 10-річчю кафедри управління персоналом і економіки праці.

Основі тематичні напрями роботи конференції:

  1. Сучасні тенденції на ринку праці в умовах ринкової трансформації та глобалізації економіки
  2. Сучасні аспекти управління персоналом та регіональна кадрова політика
  3. Соціальна політика і людський розвиток
  4. Мотивація та оплата праці персоналу в ринкових умовах
  5. Інформаційні технології навчання та проблеми підготовки фахівців з управління персоналом

До участі в роботі конференції були запрошені науковці із: Республіки Білорусь, Киргизької Республіки, Азербайджанської республіки , Республіки Казахстану, Латвії, України.

На  пленарному засіданні учасників конференції привітали:

Нестуля Олексій Олексійович, д. і. н., професор, ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Костишина Тетяна Адамівна, д. е. н., професор, зав. кафедри управління персоналом і економіки праці.

У ході роботи конференції було заслухано  доповіді:

1. Забезпечення ефективності управління підприємством в умовах кризи

Амосов О.Ю., д. е. н., професор, засл. діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

2. Ефективна зайнятість у постіндустріальних умовах: нове бачення проблем і можливостей

Грішнова О.А., д. е. н., професор,  професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

3. Гідна праця в Україні: перешкоди та проблеми забезпечення в системі антикризової кадрової політики

Дороніна О.А., д. е .н, професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету.

4. Актуальные вопросы оплаты труда в Республике Беларусь

Коробкин А.З., к. э. н., доцент, заведующий кафедрой экономических и правовых дисциплин Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, г. Гомель. 

5. Сучасні аспекти розвитку соціально-трудових відносин в умовах глобалізації та євроінтеграції

Лисенко Ю.Г., д. е. н., професор, академік НАН України, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління.

6. Актуальні проблеми забезпечення зайнятості в умовах кризи

Маршавін Ю.М., д. е. н., професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

7. Мотивація праці в системі управління персоналом

Петрова І.Л., д. е. н., професор завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Університету економіки та права «КРОК». 

8. Пріоритетні напрями реалізації державної соціальної політики України

Лопушняк Г.С., д. е. н., професор кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У роботі конференції взяли участь понад 160 учасників, із них 25 % є докторами економічних наук.

Власне бачення проблем і перспектив розвитку соціально-трудових відносин та управління персоналом презентовано науковцями з Білорусі, Латвії, Казахстану та України. 

Учасники конференції з України представляють різні регіони: м. Київ, Північні регіони (м. Суми), Східні регіони (м. Дніпро), Центральні регіони (м. Полтава, м. Харків), Західні регіони (м. Львів, м. Тернопіль, м. Хмельницький), Південні регіони (м. Запоріжжя, м. Одеса).

Наукові дослідження учасників конференції спрямовані на визначення перспектив розвитку економіки держави на макро- та мікрорівнях з урахуванням проблематики соціально-трудових відносин, управління персоналом, оплати праці, кадрової політики, формування мотивації ефективної праці, а також на вивчення зарубіжного досвіду з розв’язання проблем у соціально-трудових відносинах та можливостей його використання в Україні.

БІЛЬШЕ НОВИН