Eng

18

Організовуємо навчання разом! Результати круглого столу з обговорення освітніх програм «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Менеджмент інформаційних ресурсів»

14 лютого 2020 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки  «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбувся круглий стіл  з обговорення навчальних планів освітніх програм «Економічна кібернетика», «Бізнес-економіка», «Менеджмент інформаційних ресурсів» за участю роботодавців, гарантів навчальних програм, викладачів кафедри економічної кібернетики, бізнес-аналітики та інформаційних систем та студентської молоді. У ході круглого столу були розглянуті питання щодо відповідності змістовної частини освітніх програм результатам навчання у формуванні компетентностей майбутніх фахівців, розподілу навчальних дисциплін за компетентностями, відповідності компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій (доповідь професора, зав. кафедри ЕКБЕІС М. Є. Рогози).

У процесі обговорення заст. начальника фінансового відділу АТ «Полтава­обленерго» А. М. Світличний звернув увагу на лідерську парадигму діяльності сучасних компаній, підкреслив важливість навчальної дисципліни «Основи лідерства», що забезпечує низку загальних компетентностей. Він звернув увагу на необхідність скорочення розриву між теоретичними знаннями та практичною підготовкою майбутніх фахівців і, відповідно, – актуальність практико-орієнтованого навчання. Науковий співробітник ТОВ «НВП «Радікс» В. І. Божко акцентував увагу на набутті навичок міжособистісної взаємодії (у контексті групової роботи на фірмах) та доцільності групового виконання студентами курсових і дипломних робіт. Фахівець із закупівлі з/ч та ТМЦ ТОВ «Кернел-Трейд», випускник спеціальності Економічна кібернетика Є. А. Шевченко обґрунтував необхідність формування навичок комунікацій як основи групової роботи, важливість гарного володіння іноземними мовами за взаємодії із зарубіжними бізнес-партнерами, висвітлив тенденцію переходу на державну мову під час спілкування  в сучасних фірмах. Менеджер із логістики групи компаній «Надежда», випускник спеціальності Економіка підприємства С. П. Тронь окреслив важливість здатності майбутніх фахівців ухвалювати обґрунтовані бізнес-рішення, мати навички управління конфліктами в колективах. На його думку, студенти мають достатньою мірою володіти ІТ-програмами, що забезпечують логістичну діяльність підприємств. Директор СФГ «Сад» В. М. Пономаренко, маючи досвід роботи у транспортній логістиці (міжнародні вантажні перевезення), підкреслив важливість володіння кількома іноземними мовами та знаннями міжнародного права. Він звернув увагу на те, що сучасна техніка, забезпечуючи сучасні технології, зокрема в аграрній сфері, має складне програмне забезпечення, а це вимагає відповідного рівня підготовки. Професор кафедри ЕКБЕІС В. І. Перебийніс  підтримав основні пропозиції запрошених фахівців щодо вдосконалення навчальних планів освітніх програм, які забезпечує кафедра. Зокрема, це стосується доцільності вивчення майбутніми фахівцями з ЕК, БіЕк та МІР таких дисциплін, як «Обґрунтування рішень у бізнесі», «Конфліктологія», «Логістика».  Студент групи Е ЕК-31 С. О. Цимбал  висловив думку щодо доцільності вдосконалення набуття навичок із програмування.  Заст. завідувача кафедри ЕКБЕІС, доцентка О. К. Кузьменко підкреслила необхідність зміцнення зв’язків кафедри з виробництвом, у тому числі участі запрошених фахівців у проведенні занять безпосередньо на підприємствах, проведення виробничих практик, підготовки на їх базі курсових і дипломних робіт.  Підсумовуючи обговорення, М. Є. Рогоза звернув увагу на важливість постійного саморозвитку та самостійної роботи студентів, зокрема проєктного навчання.

За результатами роботи круглого столу були сформовані рекомендації проєктним групам освітніх програм опрацювати пропозиції запрошених фахівців з виробництва та студентів щодо доцільності  вдосконалення практико-орієнтованого навчання, а саме: участі запрошених фахівців у проведенні занять безпосередньо на підприємствах, проведення виробничих практик, підготовки на їх базі курсових і дипломних робіт; введення до навчальних планів зазначених освітніх програм дисципліни «Обґрунтування рішень у бізнесі» з метою набуття знань, умінь і навичок, ухвалення  майбутніми фахівцями обґрунтованих бізнес-рішень;  вивчення основ конфліктології як складової окремих навчальних дисциплін, що забезпечують  загальні компетентності;  оволодіння студентами ІТ-програмами, що забезпечують інформаційну підтримку логістичної діяльності суб’єктів господарювання; удосконалення методичних підходів щодо проведення самостійної роботи студентів, зокрема проєктного навчання; групового виконання студентами курсових і дипломних робіт із метою набуття навичок міжособистісної взаємодії.

БІЛЬШЕ НОВИН