Eng

31

Закриття ХLV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті»

14 квітня 2022 року продовжилася робота ХLV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік.

Тогоріч на нашому науковому форумі з ініціативи студентства з’явилася нова секція – «Якість вищої освіти: проблеми, виклики, перспективи», учасники якої репрезентують свої розвідки про принципи, складники, напрями, зміст і форму системи якості освіти, пропонують шляхи вдосконалення освітнього процесу в університеті, характеризують інноваційні освітні технології. І нині академічна спільнота обговорювала результати наукових студій з питань підвищення якості освіти. До розмови онлайн, крім учасників секції, долучилося близько 80 здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників. 

Із вітальним словом до учасників конференції звернулася директорка Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, к. е. н., доцент Олена Гасій, яка наголосила на актуальності проблематики секції, адже питання якості вищої освіти в контексті її реформування набувають у воєнний час особливої гостроти. Якісна вища освіта та кваліфіковані кадри є запорукою й гарантією відновлення та подальшого стрімкого розвитку економіки країни.

На секційному засіданні були представлені результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти на актуальні теми щодо напрямів розвитку вищої освіти та забезпечення її якості як на рівні держави, закладу освіти, так і окремих освітніх програм, а саме:

1. «Кошти пішли за дослідженнями» – новий підхід до фінансування науки (Анна Курмишева, студентка спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси і кредит», група ФКм-11).

2. Мотивація як важливий чинник забезпечення якості вищої освіти (Олексій Кондрашов, студент спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси і кредит», група ФБСС б інт-21).

3. Значення міжнародного партнерства та співробітництва у сфері освіти в умовах воєнного часу (Наталія Ляшкова, студентка спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси і кредит», група ФБССб-21).

4. Використання міждисциплінарних тренінгів у професійній підготовці фахівців з обліку й оподаткування (Наталія Приходько, студентка спеціальності 071 Облік і оподаткування ОП «Облік і аудит», група ОА б-21).

5. Засоби комунікації для вдосконалення дистанційного навчання (Вероніка Гаріфуліна, студентка спеціальності 073 Менеджмент ОП «Бізнес і адміністрування», група МЕН БА-21).

6. Процеси та технології впливу на якість підготовки фахівців в умовах турбулентності (Олег Степаненко, студент спеціальності 051 Економіка ОП «Економічна кібернетика», група Е ЕКб-31).

7. Студентоцентроване навчання як засіб розвитку самостійності здобувачів вищої освіти (Анастасія Михайлова, студентка спеціальності 181 Харчові технології ОП «Харчові технології та інженерія», група ХТІ мб-21).

8. Особливості засвоєння дієслівного керування німецької мови під час вивчення практичного курсу другої іноземної мови (Євгенія Олійник, студентка спеціальності 035 Філологія ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», група Філ м-11)

9. Вимоги до здобувача вищої освіти ПУЕТ для навчання за програмами ЕРАЗМУС+ (Роман Іванніков, студент спеціальності 075 Маркетинг ОП «Маркетинг», група М б-21).

10. Підходи до оцінювання якості вищої освіти (Роман Лазірко, студент спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа ОП «Готельно-ресторанна справа», група ГРСб-32).

11. Підвищення кваліфікації як чинник розвитку персоналу (Маргарита Скрипник, студентка спеціальності 051 Економіка ОП «Управління персоналом та економіка праці», група Е УПЕП м-11).

2. Використання чат-ботів під час організації дистанційного навчання (Тетяна Ніколаєнко, студентка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ОП «Освітня робототехніка», група ОРм-11).

13. Місце інтуїції в науковому пізнанні (Вікторія Колісник, студентка спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси і кредит», група ФК м-11).

14. Особливості методичного інструментарію реалізації стратегії розвитку закладу освіти (Дар’я Власенко, студентка спеціальності 073 Менеджмент ОП «Бізнес і адміністрування», група БА м-11).

15. Підвищення рівня якості освіти здобувачів вищої освіти освітньої програми «Біотехнологія» (Катерина Чугуй, студентка спеціальності 162 Біотехнології та інженерія ОП «Біотехнологія», група БТ б-31).

16. Навчальний тренажер як якісний засіб забезпечення засвоєння знань здобувачів освіти (Олександр Собіборець, студент спеціальності 122 Комп’ютерні науки ОП «Комп’ютерні науки», група КН б-41).

Тематична розмаїтість і наукова глибина доповідей засвідчують мотивованість здобувачів вищої освіти щодо свідомого й відповідального вдосконалення освітнього процесу, про відкритість академічного середовища до змін, про культуру вільного й конструктивного обговорення проблем організації діяльності університету.

На заключному засіданні виступив проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Манжура, який підбив підсумки Днів науки в ПУЕТ. Зокрема, він відзначив високий теоретичний рівень і практичне значення представлених на конференції доповідей, дослідницьку сміливість і оригінальність студентських розвідок, виконаних під орудою керівників – викладачів, які своїм прикладом виховують у молоді любов до дослідницької діяльності, розкривають і допомагають реалізувати талант ученого, формують свідому потребу інтелектуального саморозвитку.

Подяками ректора було нагороджено доповідачів на пленарному засіданні конференції. За продемонстровану на секційних засіданнях оригінальність вирішення наукової проблеми в проведених дослідженнях учасників конференції відзначено дипломами: І ступеня – 9; ІІ ступеня – 34; ІІІ ступеня – 36.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів ХLV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті».

На закритті наукової конференції виступила перший проректор, д. е. н., професор Наталія Педченко, яка подякувала молодим ученим та їхнім керівникам за відповідальну і ґрунтовну підготовку Днів науки, за доброчесність у представленні досліджень, за відповідальну й совісну роботу, спрямовану на збереження стабільного функціонування університету завдяки гуртуванню його академічної спільноти.

Справді, сьогодні неперервність і висока якість освітньої й наукової діяльності – це вияв нашої громадянської позиції, наш фронт, наш внесок у перемогу.

БІЛЬШЕ НОВИН