Eng

36

Запорука якості підготовки – акредитація освітніх програм

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.03.2019 року №191-л «Про проведення акредитаційної експертизи» в період з 25 по 27 березня 2019 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працювали експертні комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 Економіка та «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

З акредитації бакалаврів освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 Економіка працювала експертна комісія у складі:

голова комісії – Шиян Дмитро Вікторович, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, доктор економічних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, професор;

член комісії – Єрмаков Олександр Юхимович, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку Національного університету біоресурсів природокористування України, доктор економічних наук, професор.

З акредитації бакалаврів освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент працювала експертна комісія у складі:

голова комісії – Масленніков Євген Іванович, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Тарасюк Ганна Миколаївна, завідувач кафедри менеджменту і туризму Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор.

Комісії розглянули подані кафедрами університету акредитаційні справи, провели безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності ліцензійним умовам та державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійних програм «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 Економіка та «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Також експертами відзначено, що освітньо-професійні програми, засоби діагностики якості, навчальні плани, пояснювальні записки до навчальних планів та показники, що характеризують забезпечення їх виконання, загалом відповідають установленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освітнього процесу. Проаналізовано кадрове, матеріально-технічне, організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітніх програм і відзначено його відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації спеціальності.

По завершенню роботи експертні комісії надали висновки Міністерству освіти і науки України та Акредитаційній комісії України про можливість акредитувати освітньо-професійні програми «Економіка підприємства» зі спеціальності 051 Економіка та «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

24
БІЛЬШЕ НОВИН