Університет
Головна / Університет / Публічна інформація
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Публічна інформація

 

А1 УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

А. 1.1 Планувати діяльність

 

 ДПСЯ СТП - 9-5.3-12-54-13 Місія ПУЕТ та політика у сфері якості Програма управління якістю освітньої діяльності вищого навчального закладу укоопспілки «полтавський університет економіки і торгівлі» на 2013-2020 роки

 Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

Ліцензії та сертифікати

 Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" на 2017-2022 роки

 Концепція ПУЕТ 2010

 ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 ДПСЯ ПД – 9.-6.2.2- 87-54-19 Положення про ректорат 

 ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17 Положення про Вчену раду Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 Склад членів Вченої ради

 План Вченой ради І сем 2018-2019

 ДПСЯ ПП - 9-7.5.2-166-54-18 Положення про Вчену раду інституту (факультету)

 

1.1.1 Планувати освітній процес

 ДПСЯ М - 9-6.1-224-54-20 Методичні рекомендації щодо складання плану роботи кафедри

 ДПСЯ М - 9-5.4.2-138–54-19 Методичні рекомендації щодо складання плану та звіту роботи структурних підрозділів

 ДПСЯ М – 9-6.1-196-54-19 Методичні рекомендації щодо складання плану роботи та звіту про роботу факультету (інституту)

 Наказ № 266-Н Склад вченої ради інституту ІЕУІТ

 Наказ № 267-Н  Склад вченої ради факультету ХТГРТБ

 Наказ № 268-Н Склад вченої ради факультету ТТМ 

 

1.1.2 Планувати фінансову діяльність

 ДПСЯ-М-9-5.2-193-06-20 Порядок призначення стипендій у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 ДПСЯ-М-9-5.2-194-06-20 Порядок надання пільг студентам Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 Кошторис ПУЕТ на 2017 рік

 Кошторис ПУЕТ на 2018 рік

 Кошторис ПУЕТ на 2019 рік

 Кошторис ПУЕТ на 2020 рік

 

1.1.3 Планувати наукову діяльність

 ДПСЯ М - 9-5.4.2-100-53-17 Методичні рекомендації зі складання плану та звіту про науково-дослідну роботу кафедри

 

1.1.4 Планувати кадрове забезпечення

 ДПСЯ ПД– 9-4.2.1-150-39-17 Положення про конференцію трудового колективу

 Штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2017

 Штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2018

 Штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2020

 Зведений штатний роспис на 2019 рік

А 1.2 Оцінювати результати діяльності

 Наказ № 114 від 12.11.2001 Про запровадження системи якості освітньої діяльності

 Програма управління якістю освітньої діяльності ПУЕТ на 2013-2020 роки

 ДПСЯ СТП – 9-8.2.2–01-54-17 Внутрішній аудит роботи структурних підрозділів університету

 ДПСЯ ПД - 9-4.4-131-54-18 Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти університету

 ДПСЯ М – 9-6.1-205-54-19 Управління ризиками

 Положення про Щорічний рейтинг «Кращі науково-педагогічні працівники ПУЕТ» (ТОП-20)

 ДПСЯ РІ 9 -8.2.2-226-05-20 Положення про академічний рейтинг студентів ВНЗ УКР ПУЕТ

 Наказ № 64-Н Про наглядовий аудит-2011

 Наказ № 21-Н Зовнішній аудит 2012

 Наказ № 91-Н Про наглядовий аудит-2013

 Наказ № 43-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2014

 Наказ № 86-Н Про зовнішній аудит СУЯ ПУЕТ-2015

 Наказ № 59-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2016

 Наказ № 12 Про ресертифікаційний аудит 2-5 травня 2018 - 02.04.2018

 Наказ № 13 Про резутати проведення ресертифікаційного аудиту 2018 - 07.05. 2018

 Наказ № 55-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2017 - 14.03.2017

 Наказ № 44-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ - 12.02.2020

 Наказ № 33-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ - 28.01.2019

 Постанова  Вченої ради ПУЕТ Про результати наглядового аудиту СУЯ  30.06.2020

 

 

А2 ОСНОВІ ПРОЦЕСИ

 

А. 2.1 Здійснювати освітній процес

 

 ДПСЯ ПП - 9.6.2.2 -134- 61 – 15 Положення про інститут заочно-дистанційної освіти

 ДПСЯ ПД – 9-.8.1-46-54-20 Положення про організацію освітнього процесу 

 ДПСЯ М– 9-8.3-04-54-17 Методика управління навчальним процесом студентів, знання, вміння, навички яких не відповідають вимогам

 ДПСЯ М - 9-7.5.1-19-54-20 Положення про дипломну роботу (проект)

 ДПСЯ ПО – 9 -7.5.1–116-22-11 Положення про раду з гуманітарної освіти ВНЗ УКС ПУЕТ

 ДПСЯ РІ – 9-8.5.2-13-54-20 Положення про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів вищої освіти

 ДПСЯ PI – 9.8.1-200-54-20 Положення про порядок пере зарахування результатів навчання, здобутих в іноземних та вітчизняних закладах вищої освіти

 ДПСЯ РІ – 9-8.1-219-54-20 Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти

 Концепція розвитку фізичної культури студентів на 2017-2022 роки 

 Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 ДПСЯ ПД 9-8.5.1-198-53-17 Положення про запобігання випадків плагіату

 Накази ПУЕТ щодо карантину

 ДПСЯ М – 9-8.1-211-54-19 Порядок надання студенту дозволу на дострокову здачу заліково-екзаменаційної сесії

 Порядок допуску студентів до заліково-екзаменаційної сесії

 Порядок навчання студентів за індивідуальним графіком та вільне відвідування навчальних занять

 ДПСЯ ПД-9-6.2.2-223-05-20 Положення про гаранта

 ДПСЯ М-9-7.5.1-225-05-20 Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в ВНЗ УКР ПУЕТ

 ДПСЯ ПД – 9-8.2-216-54-20 Положення про силабус навчальної дисципліни

 ДПСЯ М–9-8.2.2-204-05-20 Положення про освітню програму

 ДПСЯ М – 9-7.5.2-73-54-19 Положення про робочу програму з навчальної дисципліни 

 ДПСЯ РІ - 9-8.1-82-05-20 Положення про порядок вибору здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін навчального плану

 

А 2.2 Розвивати лідерський потенціал

 ДПСЯ ПД – 9-7.1.4-217-54-19 Кодекс честі студента

 ДПСЯPI - 9-7.1.4-220-54-20 Положення про порядок вирішення конфліктних ситуацій у вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 ДПСЯ М –9-7.5.1-20- 53-14 Положення про наукове товариство студентів і аспірантів

 Програма розвитку лідерських якостей науково-педагогічних працівників і студентів на 2017-2022 роки

 ДПСЯ ПД - 9.7.2-199-54-17 Положення про Омбудсмена студентів

 Безпечність для психічного здоров’я здобувачів вищої освіти. Рекомендації щодо забезпечення 

А 2.3 Розвивати підприємницький напрямок

 ДПСЯ ПД – 9-7.5.1–178-36-15 Положення про Полтавський фестиваль реклами

 ДПСЯ ПП–9-6.2.2-179-12-17 Положення про студентську туристичну агенцію при кафедрі туристичного та готельного бізнесу

 ДПСЯ ПД- 9- 6.2.2-201-54-18 Положення про університет третього віку

 ДПСЯ ПП–9-6.2.2-209-54-19 Положення про Школу НАССР

 ДПСЯ ПП–9-6.2.2-210-54-19 Положення про Малу академію ПУЕТ

 

А 2.4 Здійснювати наукову та інноваційну діяльність

 ДПСЯ ПП–9-6.2.2-165-18-17 Положення про студентську науково-дослідну лабораторію кафедри туристичного та готельного бізнесу

 ДПСЯ ПД-9-9.1.-143-54-20 Положення про академічну доброчесність 

 

 

А3 ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
 

А 3.1 Здійснювати інтернаціоналізацію

 Стратегія інтернаціоналізації вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський інверситет економіки і торгівлі» на 2020-2022 роки 

 

А 3.2 Забезпечувати взаємозв’язок зі стейкхолдерами

 ДПСЯ ПД – 9 -7.5.1–118-38-20 Положення про проведення практики студентів університету

 Положення про сприяння працевлаштування випускників 

 

А 3.3 Управляти ресурсами

 ДПСЯ ПП–9-7.1.3-188-04-20 Положення про студентський гуртожиток 

 ДПСЯ ПП – 9-6.2.2–128–50-19 Положення про архівний підрозділ 

 ДПСЯ ПД 9.7.2-56-54-20 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 

 ДПСЯ М–9-7.1.2-17-54-19 Посадова інструкція. Методика розробки, оформлення, впровадження та використання

 ДПСЯ ПД – 9-7.4-214-06-19 Положення про відрядження працівників, студентів, аспірантів і докторантів

 ДПСЯ ПД – 9-7.1.4-218-54-20 Положення про корпортативну культуру 

 ДПСЯ М –9-4.2.3-15-54-17 Положення про структурний підрозділ університету. Методика розробки, узгодження, впровадження та використання

 ДПСЯ ПД – 9-6.2.2-176-50-17 Положення про експертну комісію

 ДПСЯ М - 9. -4.2 – 130 – 01- 19 Інструкція з діловодства

 ДПСЯ  ПП –9-8.2.2-89-56-20 Положення про надання платних послуг центром інформаційного забезпечення освітнього процесу

 ДПСЯ ПП –9-7.2-106-56-20 Положення про центр інформаційного забезпечення освітнього процесу

 ДПСЯ РІ – 9-7.5.1.-181-56-20 Правила користування бібліотекою

 ДПСЯ ПП–9-7.1.3-221-56-20 Положення про бібліотеку 

 Антикорупційна програма

 Наказ № 339-Н Про затвердження Антикорупційної програми - 29.12.2014

 Наказ № 322-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на  2016 рік - 09.12.2015

 Наказ № 354-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на 2017 рук - 21.12.2016

 Наказ № 163-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на 2017-2018 роки - 01.09.2017

 Наказ № 313-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на 2019 рік - 19.12.2018

 Наказ № 254-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на 2020 рік - 19.12.2019

 ПУЕТ Звіт Антикорупцийна програма ПУЕТ - 2017

 ПУЕТ Звіт Антикорупцийна програма ПУЕТ - 2018

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року

 Звіт про власний капітал за 2018 рік

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

 Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

 Положення про проведення конкурсного відбору при заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та при укладанні з ними трудових договорів (контрактів)