Університет
Головна / Університет / Публічна інформація
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Публічна інформація

 

А1 УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
А 1.2 Аналіз результатів діяльності

Наказ № 114 від 12.11.2001 Про запровадження системи якості освітньої діяльності

Програма управління якістю освітньої діяльності ПУЕТ на 2013-2020 роки

Політика у сфері якості Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Внутрішній аудит роботи структурних підрозділів університету

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти університету

Управління ризиками

Положення про академічний рейтинг студентів ВНЗ УКР ПУЕТ

Наказ № 64-Н Про наглядовий аудит-2011

Наказ № 21-Н Зовнішній аудит 2012

Наказ № 91-Н Про наглядовий аудит-2013

Наказ № 43-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2014

Наказ № 86-Н Про зовнішній аудит СУЯ ПУЕТ-2015

Наказ № 59-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2016

Наказ № 12 Про ресертифікаційний аудит 2-5 травня 2018 - 02.04.2018

Наказ № 13 Про резутати проведення ресертифікаційного аудиту 2018 - 07.05. 2018

Наказ № 55-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2017 - 14.03.2017

Наказ № 44-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ - 12.02.2020

Наказ № 33-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ - 28.01.2019

Постанова Вченої ради ПУЕТ Про результати наглядового аудиту СУЯ  30.06.2020

ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2019-2020 навчальний рік

ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2020-2021 навчальний рік

Звіт за результатами студентського та викладацького опитування інфраструктури

А2 ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ
А. 2.1 Освітній процес

 Положення про інститут заочно-дистанційної освіти

 Положення про організацію освітнього процесу 

 Методика управління навчальним процесом студентів, знання, вміння, навички яких не відповідають вимогам

 Положення про дипломну роботу (проект)

 Положення про раду з гуманітарної освіти ВНЗ УКС ПУЕТ

 Положення про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів вищої освіти

 Положення про порядок перезарахування результатів навчання, здобутих в іноземних та вітчизняних закладах вищої освіти

 Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти

 Концепція розвитку фізичної культури студентів на 2017-2022 роки 

 Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 Положення про запобігання випадків плагіату

 Накази ПУЕТ щодо карантину

 Порядок надання студенту дозволу на дострокову здачу заліково-екзаменаційної сесії

 Порядок допуску студентів до заліково-екзаменаційної сесії

 Порядок навчання студентів за індивідуальним графіком та вільне відвідування навчальних занять

 Положення про департамент маркетингу

 Положення про гаранта

 Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в ВНЗ УКР ПУЕТ

 Положення про силабус навчальної дисципліни

 Положення про освітню програму

 Положення про робочу програму  навчальної дисципліни

 Положення про порядок вибору здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін навчального плану

 Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

 Перелік додаткових освітніх послуг

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС при вступі до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання

А3 ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
А 3.3 Управління ресурсами

 Положення про студентський гуртожиток 

 Положення про архівний підрозділ 

 Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників

 Посадова інструкція. Методика розробки, оформлення, впровадження та використання

 Положення про відрядження працівників, студентів, аспірантів і докторантів

 Положення про корпортативну культуру 

 Положення про структурний підрозділ університету. Методика розробки, узгодження, впровадження та використання

 Положення про експертну комісію

 Інструкція з діловодства

 Положення про надання платних послуг центром інформаційного забезпечення освітнього процесу

 Положення про центр інформаційного забезпечення освітнього процесу

 Правила користування бібліотекою

 Положення про бібліотеку 
Фінансовий звіт за 2018 рік

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року

 Звіт про власний капітал за 2018 рік

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

 Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

Фінансовий звіт за 2019 рік

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

 Звіт про власний капітал за 2019 рік

 Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

 Звіт про фінансові результати за 2019 рік

 Примітки до річної фінансової звітності за 2019 р.

Фінансовий звіт за 2020 рік

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.

 Звіт про власний капітал за 2020 рік

 Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

 Звіт про фінансові результати за 2020 рік

 Примітки до річної фінансової звітності  за 2020 рік