Університет
Головна / Університет / Публічна інформація
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Публічна інформація

 

Загальна

Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

       Ліцензії та сертифікати

Стратегії розвитку ПУЕТ на 2017-2022 р.р.

Концепція ПУЕТ 2010

ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Положення про ректорат ПУЕТ

Положення про раду з гуманітарної освіти ПУЕТ

ПУЕТ Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти - 24.01.2018

Місія ПУЕТ 2020

Кодекс честі

Внутрішній аудит роботи структурних підрозділів

Концепція розвитку фізичного виховання студентів університету на 2017-2022 роки

Методика управління освтінім процесом студентів, знання яких не відповідають вимогам

Методичні рекомендації зі складання плану та звіту про НДР кафедри

Полож про експерту комісію

Полож_про студентську НД лабораторію кафедри туристичного та готельного бізнесу

Положення про інститут заочнол-дистанційного навчання

Положення про конференцію трудового колективу

Положення про наукове товариство студентів і аспірантів

Положення про Полтаський молодіжний фестиваль реклами

Положення про структурний підрозділ

Положення про студентську туристичну агенцію STA

Положення про Університет третього віку

Положення про академічну доброчесність, 2020

Положення про Щорічний рейтинг Кращі НПП, 2020

Програма розвитку лідерських якостей НПП

Управління ризиками

Положення про освітню програму, 2020

Положення про освітню програму Додаток В

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти, 2020

ПОЛОЖЕННЯ про Омбудсмена

Положення про академічну мобільність студентів - 2015

Положення про запобігання випадків академічного плагіату

Положення про організацію освітнього процесу, 2020

 Положення про корпоративну культуру, 2020

 Положення про силабус навчальної дисциспліни 2020

 Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти університету, 2020

 Положення про дипломну роботу (проект), 2020

 Положення про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь,та навичок здобувачів вищої освіти, 2020

 Положення про Правила вирішення конфліктних ситуацій у ВНЗ ПУЕТ, 2020

 Положення про сприяння працевлаштування випускників, 2020

 Положення про студентський гуртожиток, 2020

 Стратегія інтернаціоналізації ВНЗ ПУЕТ на 2020-2022 роки

 Положення про порядок перезарахування результатів навчання, здобутих в іноземних та вітчизняних закладах вищої освіти, 2020

 Положення про проведення практики студентів університету, 2020

 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, 2020

Програма управління якістю освітньої діяльності ПУЕТ на 2013-2020 роки

Наказ № 114 від 12.11.2001 Про запровадження системи якості освітньої діяльності

Внутрішній аудит роботи структурних підрозділів ПУЕТ

 Методичні рекомендації  щодо складання плану та звіту факультету

 Методичні рекомендації щодо складання плану та звіту кафедри

 Методичні рекомендації щодо складання плану та звіту структурих підрозділів


Карти процесів

КП_Аналіз СУЯ з боку керівництва

КП_Виховння студентської молоді

КП_Інформаційні ресурси

КП_Маркетинг освітніх послуг

КП_Міжнародне співробітництво

КП_Моніторинг якості освітніх послуг

КП_Навч-метод_забезпечення

КП_Наукова діяльність

КП_Оперативне управління

КП_Освітній процес

КП_Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації

КП_Соціальний захист персоналу і студентів

КП_Стратегічне планування

КП_Управління персоналом

КП_Управління інфраструктурою та МТР

КП_Фінансове планування

КП_Формув контингенту студентів


Вчена рада

 Положеня про Вчену раду

 Склад членів Вченої ради

 План Вченой ради І сем 2018-2019

 Положеня про Вчену раду інституту факультету

Наказ № 266-Н Склад вченої ради інституту ІЕУІТ

Наказ № 267-Н  Склад вченої ради факультету ХТГРТБ

Наказ № 268-Н Склад вченої ради факультету ТТМ 


Фінанси

 Кошторис ПУЕТ на 2017 рік

 Кошторис ПУЕТ на 2018 рік

 Кошторис ПУЕТ на 2019 рік

 Кошторис ПУЕТ на 2020 рік

 Штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2017

 Штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2018

 Штатний розпис ПУЕТ на 01.01.2020 р.

 Зведений штатний роспис на 2019 рік

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року

 Звіт про власний капітал за 2018 рік

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

 Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік


 

 

2009 сертификат якости англ ПУСКУ 2009 сертификат якості нем ПУСКУ 2009 сертификат якості укр ПУСКУ
2009 сертификат якості англ ПУСКУ 2009 сертификат якості нім ПУСКУ 2009 сертификат якості укр ПУСКУ
2012 сертификат якості англ ПУЕТ 2012 сертификат якості нім ПУЕТ 2012 сертификат якости укр ПУЕТ
2012 сертификат якості англ ПУЕТ 2012 сертификат якості нім ПУЕТ 2012 сертификат якості укр ПУЕТ
2015 сертификат якості анг ПУЕТ_IQNet 2015 сертификат якості нім ПУЕТ 2015 сертификат якості укр ПУЕТ
2015 сертификат якості анг ПУЕТ_IQNet 2015 сертификат якості нім ПУЕТ 2015 сертификат якості укр ПУЕТ
2018 сертификат якості анг ПУЕТ_IQNet 2018 сертификат якості нім ПУЕТ 2018 сертификат якості укр ПУЕТ

 

 Наказ № 64-Н Про наглядовий аудит-2011

 Наказ № 21-Н Зовнішній аудит 2012

 Наказ № 91-Н Про наглядовий аудит-2013

 Наказ № 43-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2014

 Наказ № 86-Н Про зовнішній аудит СУЯ ПУЕТ-2015

 Наказ № 59-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2016

Наказ № 12 Про ресертифікаційний аудит 2-5 травня 2018 - 02.04.2018

Наказ № 13 Про резутати проведення ресертифікаційного аудиту 2018 - 07.05. 2018

Наказ № 55-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2017 - 14.03.2017

Наказ № 44-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ - 12.02.2020

Накази ПУЕТ щодо карантину

Наказ № 33-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ - 28.01.2019

Постанова  Вченої ради ПУЕТ Про результати наглядового аудиту СУЯ  30.06.2020

 


Антикорупційна програма

 Антикорупційна програма

 Наказ № 339-Н Про затвердження Антикорупційної програми - 29.12.2014

 Наказ № 322-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на  2016 рік - 09.12.2015

 Наказ № 354-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на 2017 рук - 21.12.2016

 Наказ № 163-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на 2017-2018 роки - 01.09.2017

 Наказ № 313-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на 2019 рік - 19.12.2018

 Наказ № 254-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на 2020 рік - 19.12.2019

 ПУЕТ Звіт Антикорупцийна програма ПУЕТ - 2017

 ПУЕТ Звіт Антикорупцийна програма ПУЕТ - 2018

Програма управління якістю освітньої діяльності ПУЕТ на 2013-2020 роки

Наказ № 114 від 12.11.2001 Про запровадження системи якості освітньої діяльності

 Внутрішній аудит роботи структурних підрозділів ПУЕТ

 Методичні рекомендації  щодо складання плану та звіту факультету

 Методичні рекомендації щодо складання плану та звіту кафедри

 Методичні рекомендації щодо складання плану та звіту структурих підрозділів